Hörselnedsättning bland diabetiker med typ 1

advertisement
SAHLGRENSKA AKADEMIN
HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND
DIABETIKER MED TYP 1-DIABETES
RESPEKTIVE TYP 2-DIABETES
EN JÄMFÖRANDE METAANALYS
FÖRFATTARE - CARL LINDBOM & HENRIK SVENSSON
HANDLEDARE - ULF ROSENHALL
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Diabetes – En folksjukdom
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Varför denna studie?
• 2 olika sjukdomar, liknande symtom
• Har klumpats ihop inom tidigare forskning
• Är det någon skillnad mellan typ 1-diabetes
och typ 2-diabetes när det kommer till
prevalens av hörselnedsättning?
• Kan ge ny kunskap om hur diabetes
påverkar hörseln
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Syfte & Frågeställning
• Syftet med denna uppsats är att genom en metaanalys undersöka
och jämföra prevalensen av hörselnedsättning hos individer med
typ 1-diabetes respektive typ 2-diabetes.
– Har patienter med typ 1-diabetes en ökad prevalens av hörselnedsättning
jämfört med icke-diabetiker?
– Har patienter med typ 2-diabetes en ökad prevalens av hörselnedsättning
jämfört med icke-diabetiker?
– Är det någon skillnad i prevalens av hörselnedsättning hos individer med typ
1-diabetes respektive individer med typ 2-diabetes?
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Metod & Material
• Databassökning i PubMed
• Metaanalys
– Att sammanväga resultat från flera olika studier
• Material
– 10 studier publicerade mellan 1991 och 2014
– 6838 deltagare, varav:
 55 T1DM
 1118 T2DM
 5665 Icke-DM
– Stor spridning på ålder bland typ 2-diabetiker
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Resultat
Författare
OR (95% CI)
3,13 (1,56 - 6,28)
Ferrer et al. 1991
5,60 (1,28 - 24,41)
Mozzaffari et al. 2008
Aladag et al. 2009
0,84 (0,37 - 1,91)
Bamanie & Al-Noury. 2011
3,24 (1,76 - 5,97)
Dalton et al. 1998
1,77 (1,42 - 2,22)
4,07 (1,04 - 15,93)
Lerman-Garber et al. 2011
Mitchell et al. 2009
1,62 (1,21 - 2,16)
Mozzaffari et al. 2008
2,75 (1,18 - 6,36)
Sakuta et al. 2006
1,78 (1,16 - 2,72)
Shen & Hsieh. 2014
1,09 (0,67 - 1,78)
Özel et al. 2014
4,03 (2,09 - 7,80)
Sammanvägt T1DM
3,50 (1,88 - 6,54)
Sammanvägt T2DM
1,89 (1,45 - 2,45)
0,1
1
T1DM
10
T2DM
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Författare
OR (95% CI)
Aladag et al. 2009
0,84 (0,37 - 1,91)
Bamanie & Al-Noury. 2011
3,24 (1,76 - 5,97
Lerman-Garber et al. 2011
4,07 (1,04 - 15,93)
Mozzaffari et al. 2008
2,75 (1,18 - 6,36)
Sakuta et al. 2006
1,78 (1,16 - 2,72)
Özel et al. 2014
4,03 (2,09 - 7,80)
Sammanvägt
2,36 (1,51 - 3,71)
0,1
1
10
T2DM
Oddskvoter för att utveckla en hörselnedsättning hos typ 2-diabetiker jämfört
med icke-diabetiker när studier där medelåldern översteg 60 år exkluderats.
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Slutsats & Diskussion
• Resultat stämmer överens med tidigare
forskning
• Svårt att uttala sig om uppmätta skillnader i
hörsel mellan typ 1-diabetes och typ 2diabetes
• Leder diabetes till en tidig presbyacusis?
• Antalet diabetiker förväntas öka – Fler
individer i behov av hörselvård
• Mer forskning behövs!
SAHLGRENSKA AKADEMIN
Tack för oss!
Download