Checklista Löneöversynsprocessen

advertisement
Närsjukvården Halland
Checklista Löneöversynsprocessen
Checklistan avser löneöversyn för Vårdförbundets medlemmar vid Närsjukvården
Halland
1. Grundläggande arbetsordning i löneöversynsprocessen:
Löneöversynen startar med att avdelningen för arbetsgivarfrågor vid
Regionkontoret, inleder löneöversynen regionövergripande med Vårdförbundet.
Vid denna uppstart sker en övergripande diskussion om tolkningen av avtal,
eventuella prioriteringar, omvärldsanalys mm. Därefter träffar varje förvaltning
Vårdförbundet vid inledande möten för att bestämma hur löneöversynen ska
genomföras vid förvaltningen. Vid dessa tillfällen bestäms vilken
förhandlingsmodell (chef- medarbetare eller traditionell förhandling) som ska
användas. Både Region Halland och Vårdförbundet strävar efter att all
löneöversyn ska ske genom chef-medarbetarmodellen men båda parter kan välja
att tillämpa traditionell förhandling. Vid detta tillfälle bestäms också förhandlingsalternativt avstämningsdagar. Vidare diskuteras föregående års löneöversyn,
dess process och utfall, lönestatistik analyseras och parterna framför det som de
tycker ska bevakas särskilt vid årets löneöversyn.
Därefter informeras alla lönesättande chefer om avtalet och om hur
löneöversynen ska genomföras. Till mötet är representanter från Vårdförbundet
inbjudna.
Personalavdelningen distribuerar ut lönesättningsunderlag samt riktlinjer till
lönesättande chefer. Det är viktigt att fortlöpande kommunikation sker mellan
lönesättande chefer och personalavdelningen vid felaktigheter i underlaget eller
vid eventuella ändringar av det.
Chefen på vårdcentralen ansvarar för att regionens lönekriterier är väl kända av
alla medarbetare. Chefen erbjuder samtliga medarbetare ett lönesamtal. I
samtalet diskuteras medarbetarens prestation kopplat till lönekriterierna och vad
som diskuterats i medarbetarsamtal tidigare.
När alla vårdcentraler är färdiga med sin lönesättning, görs en avstämning mellan
parterna på förvaltningsnivå. Vid det tillfället går parterna igenom hur processen
fungerat och vad som eventuellt behöver förbättras eller förändras.
Löneöversynen är därmed avslutad på förvaltningsnivå.
2(5)
2. Specifik arbetsordning i löneöversynsprocessen
Inför löneöversynsprocessen har följande överenskommelse gjorts med
Vårdförbundet.
Inför löneöversynen:
 Personalavdelningen och Vårdförbundet inbjuder till partsgemensam
information och workshop om huvudprinciper i det gemensamma
löneavtalet.
Löneöversyn:
 Inledande möte: Personalavdelningen träffar Vårdförbundet och inleder
Närsjukvården Hallands löneöversynen. Minnesanteckningar skrivs.
 Därefter sker uppstart och avslut av löneöversyn tillsammans med chefer
och lokal facklig företrädare för Vårdförbundet på varje vårdcentral. I de fall
det inte finns någon lokal facklig företrädare sker uppstart och avslut som
tidigare eller med den fackliga samordnaren i Närsjukvården.
Avslutningsblankett bifogas sist i skrivelsen, (sid 5).
 Avstämningsmöte: Personalavdelningen träffar Vårdförbundet och
stämmer av Närsjukvårdens löneöversynsprocess
 . Avstämningsprotokoll skrivs.
3. Aktiviteter som lönesättande chef ansvarar för
Nedan följer de aktiviteter som lönesättande chef ansvarar för och ska genomföra
i samband med löneöversynsprocessen.
Lönekriterier – bedömningskriterier vid lönesättning
Bedömningskriterier för lönesättning ska vara uppdaterade och regionens
lönepolicy ska följas. Lönesättningen ska vara en del i att uppnå målen för
verksamheten. Det är därför viktigt att bedömningskriterier och mål är i samklang.
Bedömningskriterier för lönesättning ska ses som ett levande verktyg och ska
följa förändringen av verksamhetens mål och innehåll. De ska vara väl kända
och förankrade hos samtliga medarbetare vilket innebär att de måste
diskuteras och eventuellt uppdateras årligen. Varje arbetsplats bör utforma
bedömningskriterier som styr mot den egna verksamhetens mål och behov av
förändringar. Regionens bedömningskriterier ska bilda utgångspunkt för
utvecklingen av bedömningskriterier på lokal nivå.

Lönesättande chef tar fram/reviderar bedömningskriterier för lönesättning
tillsammans med medarbetarna och gör dessa kända på enheten.
3(5)
Lönesamtal (lönegrundande samtal) – gäller endast de som omfattas av
löneöversyn!
Lönesamtal är ett strukturerat samtal som hålls i samband med löneöversyn. Det
utgår från verksamhetens mål och resultat och innebär en bedömning av
medarbetarens arbetsinsats. Samtalet har fokus på det som har hänt bakåt i tiden
och ska återkoppla till det som diskuterades vid senaste medarbetarsamtalet.
Bedömningskriterierna förtydligar det som handlar om hur arbetet har utförts och
kriterierna bildar därmed ett viktigt underlag för samtalet.
Lönesättande chef ska erbjuda lönesamtal till samtliga medarbetare. Dessa
samtal är frivilliga. Väljer en medarbetare att avstå ska chefen få påskrivet av den
som avböjer att denne erbjudits men valt att avstå lönesamtal. Möjlighet till
förstärkt lönegrundande samtal finns om medarbetare och chef av olika skäl inte
klarar en tillfredsställande dialog. Förstärkt lönegrundande samtal innebär att
samtalet genomförs tillsammans med chef, medarbetare, förtroendevald och
representant från HR.



Chefen förslår tider när medarbetare kan teckna sig för lönegrundande
samtal.
Bedömningskriterier ska finnas tillgängliga för medarbetaren innan mötet
så att medarbetaren kan vara väl förberedd inför mötet.
Lönesättande chef skickar förteckning över genomförda lönegrundande
samtal till personalavdelningen vid den tidpunkt som informerats av
personalavdelningen.
Lönesättande samtal (besked om ny lön)
Lönesättande samtal sker när de lönegrundande samtalen med samtliga
medarbetare har slutförts. Dessa samtal ska hållas kort och endast innehålla
besked om medarbetarens nya totallön samt kort motivering till denna.

Lönesättande chef meddelar medarbetarna deras nya löner (lönesättande
samtal)
Lönelistor
Lönelistor med nya löner skickas till personalavdelningen. Dessa listor ska
innehålla motiveringar om någon fått ett ovanligt litet eller inget påslag alls.
 Lönesättande chef skickar underlag med nya löner till personalavdelningen
vid tidpunkt som fastställs av personalavdelningen.
4(5)
4. Lokal löneöversynsprocess – uppstart och avslut med lokal facklig
företrädare
När den lokala löneöversynsprocessen startas upp ska lönekriterierna vara väl
kända, förankrade och tillgängliga för samtliga medarbetare. Vårdcentralschef
och facklig företrädare träffas för att starta upp lönesättningsprocessen på
vårdcentralen. Följande punkter gås igenom:





Boka tid för start av löneöversyn
Löneavtal, lönekriterier samt verksamhetens styrande dokument gås
igenom (t ex verksamhetsplan, mål)
 Tankar om sjukskrivna och föräldralediga (diskriminering av dessa
grupper ska EJ förekomma)
 Strategiska tankar om lönestruktur
 Tidplan för vårdcentralens löneöversyn
 Boka partsgemensamt informationsmöte (t.ex. en arbetsplatsträff) för
vårdcentralens medarbetare där chefen informerar om
löneöversynsprocessen, lönesamtal samt bedömningskriterier för
lönesättning.
Chefen bjuder in till partsgemensamt informationsmöte för enhetens
medarbetare
Chefen och lokal facklig företrädare träffas för att avsluta
lönesättningsprocessen på enheten. Avslut kan ske först när alla
lönesättande samtal är genomförda. Medföljande bilaga används för
avslut. Lokal facklig företrädare har rätt att se enhetens lönesummor men
fokus bör ligga på att gå igenom hur lönesättningsprocessen genomförts
vilket stäms av enligt punkterna ovan.
Chef ansvarar för att dokumentet ”Avslut av löneöversyn med
vårdförbundet Närsjukvården Halland” skickas till personalavdelningen
efter att både chef och lokal facklig företrädare undertecknat detta.
Förtroendevald tar även kopia och skickar till samordnare för
Vårdförbundet på förvaltningen.
Avslut av löneöversyn med Vårdförbundet vid Närsjukvården Halland
Avslut av löneöversynsprocessen har gjorts gällande genomförda lönesamtal och
resultat efter lönesättning.
Vårdcentral:
5(5)
Datum:
Kommentar:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
Vårdcentralschef
Vårdförbundet
Download