Försteläraruppdrag inom entreprenörskap

advertisement
Utbildning i UF-Företagande på
estet, teknik, natur och
samhällsvetenskapliga programmet
Vem är jag?
Gymnasielärare psykologi, religion och
entreprenörskap
UF-lärare sedan 2009
Pedagogisk projektledare på Ung
Företagsamhet Sverige sedan 2014
med fokus på högskoleförberedande program.
Förstelärare inom
entreprenörskap/entreprenöriellt lärande
sedan HT14.
Aino Pleiner
073-648 87 77
[email protected]
”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet,
nyfikenhet och självförtroende samt vilja att
pröva och omsätta nya idéer i handling och att
lösa problem. Eleverna ska i skolan få utveckla
sin förmåga att ta initiativ och ansvar och att
arbeta både självständigt och tillsammans
med andra. Skolan ska bidra till att eleverna
utvecklar kunskaper och förhållningssätt som
främjar entreprenörskap, företagande och
innovationstänkande. Därigenom ökar
elevernas möjligheter att kunna starta och driva
företag. Entreprenöriella förmågor är värdefulla
för arbetslivet, samhällslivet och vidare studier.”
”Läroplan, examensplan och gymnasiegemensamma
ämnen för gymnasieskola 2011”
Platsannons, vem söks?
Vi är ett företag under stark tillväxt och söker därför nya medarbetare.
Du ska vara en person som brinner för ditt arbete, kunna arbeta
självständigt, ta eget ansvar och inte vara rädd för att hugga i.
Du ska vara ansvarsfull, glad och självständig. Du har förmågan att hitta
lösningar och se möjligheter i olika situationer. Du kommer att ingå i ett
härligt gäng med duktiga målinriktade medarbetare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Nu söker vi personal för att
utföra uppdrag med känsla och noggrannhet.
Brygga mellan
skola och
näringsliv
Sedan starten har Ung Företagsamhet
haft ambitionen att vara en brygga
mellan skola och näringsliv och ge
ökad förståelse för hur företagande
fungerar!
UF-företagande
som metod
Integrerat i befintliga ämnen och kurser
Anpassa efter kursmål och elevens
förutsättningar
Din roll som lärare – entreprenöriellt
förhållningssätt
En entreprenöriell
lärare är:
Slow
Lazy
Stupied
Lärprocesser som
främjar företagsamhet
• bygger på
erfarenhetsbaserat lärande
som berör elevernas
livsvärld
• förutsätter att eleverna tar
ansvar för sitt eget lärande
• äger rum i en forskande
kultur, med problemlösning
genom skapande och
experimenterande
verksamheter
• innebär ett lärande i
samspel med andra där
man både lär sig att
samarbeta och att dra nytta
av andras idéer.
Lärprocesser som
främjar företagsamhet
•
•
•
•
utgår från problem som
eleverna själva finner värda
att lösa
bygger på att eleverna ser
lärandet som meningsfullt
genom att de upptäcker
samband och kan skapa
helheter
Baseras på långa
sammanhängande processer,
i vilka eleverna lär sig att
planera, genomföra och
utvärdera sitt eget arbete
innehåller återkommande
inslag av reflektion över det
egna tänkandet och lärandet
(Johannisson & Madsén, I entreprenörskapets
tecken,1997, s. 114)
Högskoleförberedande
program
• Eleverna ska bli förberedda för fortsatta
studier inom aktuellt utbildningsområde
• Examensmålen betonar vetenskaplighet,
samarbetsförmåga, kreativitet,
kommunikation, hållbar utveckling och
entreprenörskap.
UF-företagandet kan kopplas till flera kurser
och inriktningar
Entreprenörskap /entreprenörskap och företagande
•
hela centrala innehållet går att koppla till UF-företagandet
Gymnasiearbetet
•
Eleven ska planera, genomföra och utvärdera ett större arbete som utgår
från de centrala kunskapsområdena inom det programmet.
Ämnesintegrera gärna med programgemensamma och
programfördjupningskurser
•
Svenska, Design, bild och form, produktutveckling, ledarskap och
organisation, företagsekonomi, CAD, hållbart samhällsbyggande etc.
Gymnasiearbetet på
högskoleförberedande program
•
Produkten ska vara kopplad till centrala kunskapsområden inom det program
eleven läser
•
UF-året är inte själva gymnasiearbetet, det är tillvägagångssättet
•
UF-företagandet kan bli metoden för att få fram svaren på frågeställningen i
rapporten
”UF-företagandet kan bli ramen. Gymnasiearbetet görs som ett UF-företag men
UF-företagandet är inte själva gymnasiearbetet (bullarna före budgeten)”
Citat från intervju med Skolverket
Exempel på frågeställningar
NA
- Hur ser en produkts livscykel ut?
- Hur förändras vattenkvalitén i våra sjöar?
SA
- Förbättras elevers resultat av läxhjälp?
- Hur påverkar ungas närvaro de äldre på ett äldreboende?
Te
- Hur användaranpassar man en app?
- Hur ser hela produktionsprocessen ut för en produkt?
Samhällsvetenskapsprogrammet
Exempel på affärsidéer:
- Tillverka varor eller tjänster som
löser ett samhälls- och/eller
miljöproblem
- Guide- och reserelaterade
tjänster/produkter
- Pedagogiska tjänster och
hjälpmedel
- Skapa hemsidor, tjänster kring
informationsspridning
- Gör ett UF-företag i helklass och
skapa en tidning
Rosengård inifrån UF
Amine Mehmedi (Anders Wall
stipendiat 2014)
Affärsidé: Skapa, ge ut och sprida
boken ”Eldsjälar och förebilder i
Rosengård” samt att genom
föreläsningar och guidade turer ge en
mera sanningsenlig bild av
stadsdelen. Boken såldes i över 1000
exemplar och omarbetas just nu till en
lärobok för ämnet samhällskunskap.
Lämpliga kurser att integrera i
UF-företagandet på samhällsvetenskapsprogrammet
Ledarskap och organisation 100p
• Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
• Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en
organiserad verksamhet.
• Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå
uppsatta mål av olika karaktär.
Journalistik reklam och information 1 100p
• Lagstiftning, etiska regler och internationella överenskommelser som berör
kommunikationsområdet, till exempel marknadsföringslagen, pressetiska regler
och erkända internationella regler för reklam.
• Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade
mot en tänkt målgrupp.
Naturvetenskapsprogrammet
Exempel på affärsidéer:
- Tänk miljö och natur
- Basera UF-företaget på
vetenskapen
- Uppfinn någonting nytt
- Skapa en produkt
- Produktutveckling
- Återvinningssystem
Retursmart UF
Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på
naturvetenskapliga programmet
Hållbart samhällsbyggande 100p
• Miljökonsekvensbeskrivningar. Olika tekniker, verktyg och uttryckssätt för
att analysera, karaktärisera och dokumentera omgivningen i samband med
förslag till förändringar.
• Ritprogram inom området, till exempel cad (computer aided design).
• Samband mellan livsstilsfrågor och utformningen av ett hållbart samhälle.
Teknikprogrammet
Exempel på affärsidéer:
- Lös ett vardagsproblem
- Tillverka en produkt eller tjänst
- Produktutveckla befintliga
produkter
- Appar, hemsidor
- Utnyttja kurserna som eleverna
läser i andra ämnen (design,
CAD, teknik)
Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i
på teknikprogrammet
Produktutveckling 1
• Planering, konstruktion, design, tillverkning och presentation av en egen enkel prototyp eller
egna enkla modeller.
• Presentation av idéer via till exempel bild, ritning, modell, skrift och tal samt analys och
utvärdering av såväl egna som andras idéer.
CAD 2/3
• Skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
• Skapa sammanställningar i tre dimensioner med beaktande av konstruktionsvillkor.
• Grundläggande/fördjupning av applikationer beroende på teknikområden inom
produktutveckling och byggteknik.
Lämpliga kurser att integrera UF-företagandet i på
teknikprogrammet
Design1 och 2
• Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där
produkten används.
• Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning,
funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys
till presentation och utvärdering.
Konstruktion
• Grundläggande materialegenskaper och materialets betydelse för funktion, kvalitet,
lönsamhet, tillverkning och återvinning.
• Teknikmetoder och konstruktionsmetoder inom något eller några områden, till exempel
produktutveckling och byggnation.
• Faktorer som påverkar utformningen av produkter, till exempel tillgänglighet och
säkerhetsaspekter.
Estetiska programmet
Exempel på affärsidéer:
- Sätt upp en
teater/föreställning/konsert/dans
uppvisning/utställning
- Skapa en skiva, konstverk, bok
- Skapa appar, hemsida,
musikvideos
- Anordna ett event
- Fotografera
- Undervisa i dans, musik, sång
Lämpliga kurser att integrera i UF-företagandet på det
estetiska programmet
Ensemble 2
• Förmåga att värdera, samarbeta och ta ansvar i musikalisk gestaltning och
musicerande inför och i kommunikation med publik.
Estetisk kommunikation 2
• Gruppdynamik i skapande eller gestaltande arbete.
• Konstnärlig produktionsprocess från idé till färdig gestaltning.
• Presentation av färdig gestaltning.
• Lagar och andra bestämmelser om konstnärliga produktioner, till exempel om
upphovsrätt, royaltyer, arbetstid och arbetsmiljö.
Digitalt skapande 1 och 2
• Skapande och gestaltande processer från idé till färdig produktion.
Bild och form 1b
• Arbete med konstnärliga processer, enskilt och i grupp. Metoder för idéproduktion.
Metoder för att driva och ta ansvar för egna arbetsprocesser
People in Revolt Clothing UF
Fd UF-företagare…
-
startar i större utsträckning egna företag,
anställer fler personer i sina företag,
har högre omsättning i sina företag,
har företag som överlever längre,
tjänar i snitt, 16 år efter studenten, en månadslön mer i
årsinkomst,
- är i mindre utsträckning arbetslösa
… än de som inte drivit UF-företag.
*Från rapporten ”Övning ger färdighet” av Karl Wennberg, Handelshögskolan i Stockholm.
Download