Vill du förändra både dig själv och samhället?

kursstart ht 2009
Vill du förändra både
dig själv och samhället?
ny
kurs!
Sök den nya kursen: Entreprenörskap och social förändring, 15 hp
Vill du omsätta teoretisk kunskap i praktiska färdigheter?
Vill du utveckla färdigheter och förmågor för att skapa
socialförändring?
Det talas ofta om misslyckad integration, segregation,
utanförskap, främlingsrädsla eller intolerans. Olika aktörer
arbetar med frågorna med varierande resultat och ofta saknas
det samverkan mellan dessa olika sfärer och aktörer. Sociala
entreprenörer utgör exempel på personer som kan skapa nya
vägar för utveckling och förändring.
Vad är socialt entreprenörskap?
Socialt entreprenörskap betyder att skapa social förändring
genom innovativa lösningar. Sociala entreprenörer utgör
exempel på personer som kan skapa nya vägar för utveckling
och förändring.1 Sociala entreprenörer finns i alla sektorer av
samhället, de kan driva företag, vara anställda eller arbeta i
frivilliga organisationer. Om den sociala entreprenörens idéer
och verksamheter sprider sig och ger ringar på vattnet kan de
spridas globalt.
Vad lär jag mig?
Kursen tar sin utgångspunkt i de samtida migrationsrelaterade
fenomen som präglar vårt samhälle. Syftet är att du under
kursens gång ska utveckla dina innovativa idéer i relation till
ett flervetenskapligt synsätt, att du ska bygga upp din medveten­
het och kunskap om det egna ledarskapet och dess betydelse i
relation till innovation, utveckling och entreprenörskap. Kur­
sen syftar även till att du ska utveckla och stärka din kapacitet
till att skapa social förändring genom entreprenörskap.
Kursens struktur och innehåll
Kursen består av två delar som löper parallellt under termi­
nen, en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen
består av föreläsningar och seminarier i relation till ämnet
entreprenörskap och social förändring samt dess relation
till begreppet Corporate Social Responsibility. Den praktiska
delen består av två former. Dels i formen av experimentellt
lärande som baserar sig på ett coachande förhållningssätt,
dels som interaktiva seminarier med verksamma praktiker
som kan sägas fungera som både utbildare och mentorer.
1.Nobels fredspristagare 2006, Muhammad Yunus är ett exempel på en social entreprenör. Han har utvecklat ett helt nytt bank­
system för världens fattiga befolkning genom att skapa möjligheter för dem att ta mikrolån vilka kan finansiera deras innovativa
verksamheter. Yunus har inte bara skapat möjligheter för fattiga individer utan har även sett till att bilden av dem har förändrats
från passiva biståndsmottagare till kreativa aktörer.
Läs mer om kursen på www.mah.se/imer/socialtentreprenorskap