Evangelia Petridou

advertisement
PoliticalEntrepreneurshipinSwedish:(Re)theorizingtheRoleofEntrepreneurialAgency
EvangeliaPetridou
Den offentliga politiken berör alla medborgare, oavsett vem man är och var man bor. Forskning om
policyskapandeochpolitisktbeslutsfattandeomfattardethelapolitiskasystemet.Därföranvändersigforskare
av ett stort antal komplementära ramverk, teorier och modeller. Denna avhandling använder politiskt
entreprenörskapsomettaktörsbaseratramverkförattundersökaochförståpolicyförändring.Avhandlingens
huvudsyfteärattutveckladeteoretiskabegreppen”politisktentreprenörskap”och”politiskaentreprenörer”
genom att undersöka dem inom det svenska politiska systemet. Avhandlingen består av en kappa och fem
artiklar, varav två är uteslutande teoretiska och tre omfattar analys av empiriskt material. Alla fem söker att
besvaraföljandeforskningsfrågor:Först,hurpåverkarkontextuellafaktorermöjliggörandetaventreprenöriell
agens?Fördetandra,hurpräglarkontextuellafaktorerdestrategiersomentreprenöriellaaktöreranvändersig
av för att åstadkomma förändring? För det tredje, vilken roll har politiskt entreprenörskap och politiska
entreprenörerimakroteorier,särskiltcriticaljuncturesochpolicytransfer?Medkontextuellafaktoreravseshär
det politiska systemets karaktär; governance-nivå; policyområde, och stadie i policyprocessen.
Forskningsfrågorna undersöks huvudsakligen genom kvalitativa metoder; data analyseras med formell social
nätverksanalys, innehållsanalys och process-spårning. Studierna behandlar olika politiska områden på olika
politiskanivåer:krishanteringpådennationellanivån,risk-governancepådenregionalanivånochtillväxtpåden
lokalanivån.Resultatenvisarattpolitiskaentreprenörerhuvudsakligenåterfinnsblandbyråkrater,vilketinnebär
att politiskt entreprenörskap sker i implementeringen av policyer snarare än i det politiska agendasättandet.
Svensk korporatism kännetecknas av en omfattande inkludering av aktörer som organiserar sig inom
intressegrupper. Däremot finns litet utrymme för enskilda politiska entreprenörer. Politiska entreprenörer
beskrivs ofta som handlingsinriktade problemlösare, uthålliga och rådiga. Efter samhällskriser är de viktiga i
förändringenavpolicyer.Ävenomdestrategiersomsvenskapolitiskaentreprenörertillämparistortsettliknar
desomanvändsinompluralistiskasystem,finnsdetocksåfleraskillnader.Inomdensvenskakorporatismen,blir
politisktentreprenörskapenkanalsomunderlättarkopplingarmellanfleraolikaaktörer–entreprenörenbliren
nätverkskapare.PolitisktentreprenörskapiSverigetyckshandlaomattskapakonsensussnarareänattvinnai
konkurrens:detärdettystasamarbetetsochsamverkanskonst.
Download