Socialt entreprenörskap och företagens sociala

Entreprenörskapsdagarna Östersund 1 oktober 2013
”DET NYA ENTREPRENÖRSKAPETS
MÖJLIGHETER”
SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP
GRÄNSÖVERSKRIDANDE KRAFT FÖR REGIONAL
OCH LOKAL UTVECKLING I GLESA MILJÖER
Professor Yvonne von Friedrichs
Mittuniversitetet och
Högskolan i Nord-Trøndelag
Vinstmaximerande syfte
Egennytta
VI SKULLE BEHÖVA 2,42
JORDGLOBER OM ALLA LEVDE SOM
VI LEVER I SVERIGE IDAG!
MER ANSVARSTAGANDE FÖRETAG
KAN FRÄMJA ÖKAD TILLVÄXT I EUROPA
”Ett socialt ansvarstagande företagande avspeglar en
medvetenhet om att krisen inte bara handlar om ekonomi
och finanser utan även om etik.
Värden som solidaritet, stabilitet, integration och
integritet upprätthålls inte alltid av företagen och jag tror att
våra ekonomier har lidit skada av detta.
Socialt entreprenörskap och företagens sociala ansvar
kan ha ett avgörande inflytande på detta område och bidrar
därmed även till målen om ökad sysselsättning och tillväxt
för Europa 2020-strategin” säger
(László Andor, EU-kommissionär med ansvar för frågor som rör
sysselsättning, socialpolitik och inkludering)
Ill:Chow Hon Lam
ETT BREDDAT ENTREPRENÖRSKAP SOM
DRIVKRAFT FÖR REGIONAL
UTVECKLING, KONKURRENSKRAFT OCH
ATTRAKTIONSKRAFT
ENTREPRENÖRSKAP
ENTREPRENÖRSKAP
Förnyelse
Handling
Finns i alla mänskliga
verksamheter!
Bert Karlsson
Florence
Nightingale
SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP?
” ÄR ALL ENTREPRENÖRIELL VERKSAMHET I
SAMHÄLLET SOM INTE DRIVS AV PERSONLIG VINST,
UTAN EN VERKSAMHET SOM AVSER ATT
TILLFREDSSTÄLLA OLIKA SAMHÄLLSBEHOV”
(BJERKE, 2013)
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP
COMMUNITY-BASED ENTREPRENEURSHIP
SOCIAL INNOVATION?
EN SAMHÄLLSENTREPRENÖR ÄR …
… person/er med innovativa
lösningar på samhällets mest
angelägna sociala problem. De är
ambitiösa och uthålliga, tar itu med
viktiga samhällsfrågor och erbjuder
helt nya idéer och ambitiösa
strategier för strukturell förändring
(Ashoka, 2012)
•Socialt syfte
•Samhällsnytta
Bostad
Vatten
Utbildning
Sjukvård Teknik
El
Arbete
Inflytande över sitt eget liv
"FATTIGDOM I VÄRLDEN ÄR EN
KONSTGJORD SKAPELSE”
Professor Muhammad Yunus och Grameen Bank
GRAMEEN BANK = BYBANKEN
”Jag vill använda hela människan,
även den icke-själviska dimensionen,
för att tillsammans med kapitalismens
verktyg och effektivitet minska
fattigdomen.
Socialt företagande har som mål att
lösa sociala, ekonomiska och
miljömässiga problem som plågat
mänskligheten under lång tid.
Grundarna och medarbetarna är inte
inriktade på att göra en vinst utan på
att lösa ett problem. Vinsten ska
stanna kvar i företaget så att ännu
fler problem kan lösas” (OmVärlden, 20/12
2010)
Muhammad Yunus
mikrokrediternas missionär
• Medborgarkooperativ och
ägs av Offerdalsbygdens
befolkning.
• Att ha en hälsocentral på
den ort man lever skapar
trygghet, och trygghet är
en grundsten för välfärd.
• Att också kunna vara med
och påverka och ha insyn
i alla delar skapar
delaktighet.
Årets kooperativ 2012
”Den sociala innovation
som är Offerdals
hälsocentral är påtaglig för
både den lokala och
regionala utvecklingen.
Och den stora vinsten är
att hälsocentralen finns för
medborgarna!”
GOVIDO EKONOMISKA FÖRENING
Socialt arbetsintegrerande företag:
- Driva en integrerande mötesplats med bland annat café för alla
typer av människor.
- Koordinera och lotsa vidare människor som står långt ifrån
arbetsmarknaden till sysselsättning.
- Att verksamheten ska bedrivas på jämlika värderingar.
”Att med lokalt idéellt
engagemang arbeta
med utveckling av
bygden på ett
företagsamt och
lönsamt sätt”
Förändra världen
LÖSA SAMHÄLLSPROBLEM GENOM ATT
ANVÄNDA ENTREPRENÖRSKAPETS
DRIVKRAFTER OCH IFRÅGASÄTTANDE
AV RÅDANDE ORDNING
VAD HANDLAR FORSKNINGEN OM?
1. Definitioner av SE
2. Karaktäristika och drivkrafter för
sociala entreprenörer
3. Lokalt socialt företagande och
samhällsproblem
4. Hur man kan lösa sociala
utmaningar
5. Kritiska behov av att bygga
hållbara organisationer utifrån
ekonomiska, sociala och
miljömässiga faktorer
SAMVERKAN
SAMARBETE
SAMHANDLANDE
3X
ENTREPRENÖRSKAP
Offentliga
sektorn
(BJERKE & KARLSSON,
2012)
X ENTREPRENÖRSKAP
Medborgar
Affärssektorn
Samhällsentreprenörskap
och sociala
innvationer
-sektorn
(BJERKE & KARLSSON, 2012)
Utbildningssektorn
UTMANINGAR FÖR SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP
OCH SOCIALA INNOVATIONER
• Problem att koordinera intressenter sektorövergripande verksamhet, demokratiska processer
• Dåligt anpassade regler – institutionella trösklar
• Finansiering och kapitaliseringsproblem – privat
och/eller offentlig finansiering
• Saknas kunskap och forskning om socialt och
samhällsentreprenörskap - definitioner, praktiken, lärande,
teorier etc.
PASSION
MEDKÄNSLA (COMPASSION)
BRY SIG OM (CARING)