Nya former och försök för politisk engagemang - s

advertisement
Nya former och försök för
politisk engagemang
Det demokratiska systemet
Kommunen
Förvaltning
Bolag
Nämnder Politisk valda
Staten
Landsting
Förvaltning
Politisk valda
Länsstyrelser
Statliga organ
Militärväsende
Politisk valda Rättsväsende
Information
Gränsyta
Brukarpåverkan
Brukarmedverkan
Företagsförening
Svenska
kyrkans
församling
Intresseför
ening
Företag
NÄTVERK
förening
(c)
Politisk
förening
(fp)
Politisk
Idrottsförening
Hem &
skola
Föreningar &
organisationer
Politisk
Politisk
förening (v)
förening
(s)
Politisk
förening
(mp)
Politisk
förening (m)
Enskilda
personer
Politiska partier
Det demokratiska systemet
Kommunen
Förvaltning
Bolag
Nämnder Politisk valda
Staten
Landsting
Förvaltning
Politisk valda
Länsstyrelser
Statliga organ
Militärväsende
Politisk valda Rättsväsende
Information
Gränsyta
Brukarpåverkan
Brukarmedverkan
Företagsförening
Skapa kontakt
Politisk
Politisk
förening (v)
förening
(s)
Politisk
Stimulera tillförening
initiativ
(mp)
Politisk
Sprida kunskap
Svenska
Företag
NÄTVERK
Skapa förståelse
kyrkans
förening
(c)
Idrottsförening
Politisk
församling
Samverka
Värna om närmiljön
Synergi Ha kul
förening
(fp)
Hem &
Politisk
Intresseför
skola
förening (m)
ening
Föreningar &
organisationer
Enskilda
personer
Politiska partier
Nätverkets roll
• Samla intresserade att förändra, förbättra & utveckla
• Ett forum för att lära känna lokalt intresserade och verksamma människor
• Sprida idéer och kunskap på det lokala planet
• Söka synergieffekter och samverkansmöjligheter
• Arbeta med social- och kontaktskapande verksamhet
Information
Gränsyta
Brukarpåverkan
Brukarmedverkan
Företagsförening
Svenska
kyrkans
församling
Intresseför
ening
Företag
NÄTVERK
förening
(c)
Politisk
förening
(fp)
Politisk
Idrottsförening
Hem &
skola
Föreningar &
organisationer
Politisk
Politisk
förening (v)
förening
(s)
Politisk
förening
(mp)
Politisk
förening (m)
Enskilda
personer
Politiska partier
Nätverkets roll
• Nätverket skall ej ta bort befintliga föreningars roll
• Stimulera till verksamhet i befintliga föreningar
• Nätverket skall ge möjlighet att snabbt och enkelt nå ut lokalt
• Påverkan och förslag görs genom befintliga organisationer men…
•…. nätverket stimulerar till lokalt engagemang och samverkan
Information
Gränsyta
Brukarpåverkan
Brukarmedverkan
Företagsförening
Svenska
kyrkans
församling
Intresseför
ening
Företag
NÄTVERK
förening
(c)
Politisk
förening
(fp)
Politisk
Idrottsförening
Hem &
skola
Föreningar &
organisationer
Politisk
Politisk
förening (v)
förening
(s)
Politisk
förening
(mp)
Politisk
förening (m)
Enskilda
personer
Politiska partier
Möjligheter med internet
• Virituella föreningar
– medlemsnytta
– medlemsinflytande
– ökat engagemang
• Medborgardialog & e-demokrati
–
–
–
–
kontinuerlig dialog
opinionsmätning
stärkt demokrati
medborgarförslag
Stimulera till
påverkan och nya
förslag
Byta idéer
Nå ut med
information lokalt
Lära känna nya
människor
NUSO
Ha det skönt och trevligt
tillsammans
Nätverk för
Utveckling av
SjälevadsOmrådet
Se till att
ungdomar har
fritidsverksamhet
Samverka i stället
för motverka
NUSO
Nätverk för Utveckling av SjälevadsOmrådet
Download