Verksamhetsplan

advertisement
VISION
”Ett liv som räddas ska också levas”




Hjärnkraft är den organisation som på bästa sätt tillvaratar intressena för personer med förvärvade
hjärnskador och deras närstående.
Hjärnkrafts samlade kunskaper och erfarenheter bidrar bl.a. genom opinionsbildning till optimal
rehabilitering, ett fullvärdigt liv och delaktighet i samhället för människor med förvärvade hjärnskador och
deras närstående.
Hjärnkraft visar, som intresseorganisation, vilka möjligheter som finns för människor med förvärvade
hjärnskador och deras närstående.
Hjärnkraft arbetar mot diskriminering och mobbning i samhället
Förklaringar
Hjärnkraft är den organisation som på bästa sätt tillvaratar intressena för personer med
förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft centralt, regionalt och lokalt bevakar och agerar i frågor som rör
medlemmarnas situation. Hjärnkraft är lyhörd och samlar kunskap om medlemmarnas behov
och erfarenheter.
Hjärnkrafts samlade kunskaper och erfarenheter bidrar bl.a. genom opinionsbildning till
optimal rehabilitering, ett fullvärdigt liv och delaktighet i samhället för människor med
förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft genom erfarenhet, informationsutbyte och utbildning har en
omfattande kunskap om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser. Det använder vi till
att stödja medlemmarna, påverka samhällsutvecklingen och främja forskningen.
Hjärnkrafts samlade kunskaper och erfarenheter kompletterar vårdens professionella kunskap
och ger en helhetsbild av kraven på en optimal rehabilitering.
Opinionsbildning = påverkan på politiker och beslutsfattare, samt allmänheten för att få
igenom våra krav.
Bidra till = att Hjärnkraft efterfrågas som en part i diskussionerna kring hur en optimal
rehabilitering ska se ut.
Närstående = Anhöriga och övriga med en nära relation till en person med förvärvad
hjärnskada
Hjärnkraft visar som intresseorganisation, vilka möjligheter som finns för människor med
förvärvade hjärnskador och deras närstående.
Det innebär att Hjärnkraft är en intresseorganisation som arbetar utifrån en positiv grundsyn.
Genom goda exempel, utbildning, information, rådgivning och stöd visar Hjärnkraft på
möjligheter för personer med förvärvad hjärnskada och deras närstående och medverkar till
nytänkande och utveckling av insatser och rättigheter.
Engagemang i Hjärnkrafts arbete bidrar till större delaktighet i samhället för personer med
förvärvad hjärnskada och deras närstående.
VERKSAMHETSPLAN 2015-2016
Hjärnkraft arbetar för människor med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Vår
uppgift är
 Att stödja personer med förvärvad hjärnskada och deras anhöriga
 Att öka kunskapen om förvärvade hjärnskador och dess konsekvenser
 Att verka för effektiv rehabilitering och att minimera konsekvenserna av förvärvade
hjärnskador
•
•
Att stimulera till förebyggande åtgärder
Att stimulera forskning och utveckling
VÄRDEGRUND
Hjärnkraft grundar sitt arbete på respekt för allas lika värde, FN:s konvention om rättigheter
för personer med funktionsnedsättning och FN:s barnkonvention.
STRATEGISK INRIKTNING
 Hjärnkraft arbetar för alla med förvärvade hjärnskador oavsett ålder eller skadans
omfattning

Hjärnkraft är en intresseorganisation som är med och formulerar kvalitetskrav i
vård och omsorg
 Det ska vara stimulerande och roligt ha ett förtroendeuppdrag i Hjärnkraft. Det
ska ge ökad kunskap och insikt i förenings- och samhällsfrågor
 Hjärnkraft präglas av solidaritet mellan medlemmar och medlemsgrupper, mellan
föreningar och mellan föreningar och förbund
 Hjärnkraft arbetar för att stärka utveckla samarbetet med näraliggande
organisationer
 Hjärnkraft ska delta i det europeiska samarbetet
 Hjärnkraft ska initiera och utveckla projekt som ger ökad medlemsnytta
VERKSAMHETSINRIKTNING
EXTERNT
Under verksamhetsperioden ska Hjärnkraft prioritera:

Arbetet med att få till stånd ett Nationellt vårdprogram för traumatisk hjärnskada.
Vi vill i samverkan med andra verka för en uppbyggnad av en rehabiliteringsorganisation som skall finns på såväl, nationell, regional som lokal nivå

Att sprida kunskap om de svåra konsekvenser som kan bli följden av så kallade lätta
skador

Att fortsätta arbeta för att det ska inrättas tjänster som Hjärnskadekoordinator i flera
landsting

Att bevaka utvecklingen av LSS . Stora neddragningar har skett på flera områden, vi ska
verka för att beviljade insatser verkligen verkställs. Vi ska verka för att det blir allmänt
känt att den som har rätt till LSS också har rätt till en individuell plan.

Förebyggande arbete
INTERNT
Det interna arbetet koncentreras till att utveckla Hjärnkraft till en organisation som kan
fortsätta att verka som en modern funktionshinderorganisation. Det ska vara roligt och
utvecklande att vara med i Hjärnkraft.
I vårt reviderade påverkansprogram beskriver vi hur vi ser på olika frågor som vi vill lyfta
fram i vårt arbete, både externt och internt.
Download