Aktuellt från RCC, Ragnhild H (ppt, nytt fönster)

Löften till cancerpatienter
(RSL 2015-0204)
Uttag publicerat december 2014
Fokus på tre områden enligt RSL 5 november 2014
- Multidisciplinär konferens
- SVF
- Nivåstrukturering
Hans Starkhammar 150204
De sex löftena hänger med
• Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor
• Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt ”Best
practice”
• Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela
vårdkedjan
• Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett
bostadsort
• Alla ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande
insatser och välfungerande screeningprogram
• Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom
cancerområdet
Förändrat synsätt inom cancervården
Från: Behandling av en tumör som sitter på en patient
Till: Omhändertagande av en person som har fått en tumör
LÖFTE 1: Alla cancerpatienter i regionen
ska få behandling inom fyra veckor
Långa väntetider är fortfarande en utmaning inom cancervården
= incitament för SVF
Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA
4
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik
och behandling enligt Best practice
Multidisciplinär konferens enligt NR
Hälso- och sjukvården bör
• erbjuda personer med bröst-, prostata-, tjocktarms- och
ändtarmscancer en bedömning vid multidisciplinär
konferens.
Motivering till rekommendation
• Avgörande är att åtgärden skapar förutsättningar för att
ge rätt behandling till rätt patient.
Kompetenser MDK, Prio 3 enl NR 2014
Bröstcancer
Kontaktsjuksköterska
Radiolog
Patolog
Kirurg
Onkolog med inriktning på bröstcancer
Prostatacancer
Kontaktsjuksköterska
Urolog
Onkolog med inriktning på urologisk cancer
Patolog (om histopatologisk bedömning är av betydelse för handläggningen)
Radiolog (om bilddiagnostik är av betydelse för handläggningen)
Tjock- eller ändtarmscancer
Kontaktsjuksköterska
Radiolog
Patolog (åtminstone vid bedömning efter en operation)
Tjock- och ändtarmskirurg
Onkolog med inriktning på cancer i mag-tarmkanalen
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik
och behandling enligt Best practice
Att handlägga patienter
i samråd med olika
professioner
Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA
7
LÖFTE2 och 3: Alla cancerpatienter ska vara välinformerade
och delaktiga genom hela vårdkedjan
Angående MDK
Kontaktsjuksköterska
Alla patienter och närstående ska få erbjudande om en
kontaktsjuksköterska
Min vårdplan
Skriftlig individuell vårdplan/rehabiliteringsplan
*Nätverk för kontaktsjuksköterskor,
http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Processer/Kontaktsjukskoterska/Natverk-for-kontaktsjukskoterskor/
Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
8
Standardiserade vårdförlopp
”Cancersatsningen”
”Ledtidssatsningen”
”2-Miljarderssatsningen”
En fortsättning på ”Cancerstrategin”
Skillnader i medianväntetid
Standardiserade vårdförlopp
• Förebild i danska pakkeforløb
–
–
–
Kortare väntetider
Förbättrad samverkan
Nöjdare patienter och medarbetare
• De fem första vårdförloppen
–
–
–
–
–
Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)
Huvud- och halscancer
Matstrupe- och magsäckscancer
Prostatacancer
Cancer i urinblåsa och urinvägar
6 dagar
30-38 dagar
31-38 dagar
28-60 dagar
9-12 eller 31-41 dagar *
*Beroende på risknivå, spridning och behandlingsbeslut | **Beroende på om tumören vuxit in i urinblåseväggen eller ej
**
För att få ta del av stimulansmedlen
ska landstingen
–
–
–
–
–
Besluta om att införa standardiserade vårdförlopp.
Ta fram en handlingsplan senast 15 mars 2015 ( 6 mars) för
hur de avser att införa standardiserade vårdförlopp.
Införa de fem första standardiserade vårdförloppen under
2015.
Senast den 1 november 2015 redovisa resultatet av arbetet
och införandet av vårdförloppen.
Samverka med regionala cancercentrum om handlingsplanen
och genomförandet.
Landstingets handlingsplan ska omfatta
–
–
–
–
–
–
–
–
Kommunikation och förankring i verksamheterna.
Involvering av patienter och närstående.
Samverkan med privata vårdgivare.
Samarbete mellan primär- och specialiserad vård.
Införande av koordinatorsfunktion.
Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande
enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen.
Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade
vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa.
Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016.
Landstingen ska mäta och redovisa
vårdförloppen
Nationellt stöd från SKL och Regionala
cancercentrum i samverkan
•
•
•
•
•
•
SKL är fortsatt sammanhållande part för RCC i samverkan
RCC i samverkan fortsätter arbetet inom följande områden:
Nationella vårdprogram.
Nationell nivåstrukturering.
Avancerad koloskopiutbildning inom ramen för Nationella tarmcancerscreeningstudien.
Nationella kvalitetsdokument inom patologi inom ramen för nationella
vårdprogram.
Information och distribution av
standardiserade vårdförlopp
cancercentrum.se
mobilapp (kommer)
LÖFTE 2: Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik
och behandling enligt Best practice
Nivåstrukturering
•
•
•
•
Centralisering
Kondensering
Koncentration
Nationell/regional högspec vård
•
Överenskommen arbetsfördelning
Löften till cancerpatienter – resultatredovisning december 2014
Datauttag gjordes 2014-12-01 ur kvalitetsregistret i INCA
18
Regional nivåstrukturering
Regionalt beslut 2013:
– Kirurgi av peniscancer*
– Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom
– Kirurgi av ovarialcancer stadium 3B och 4
Nationell nivåstrukturering
Regionalt beslut 2014:
– Kirurgi av peniscancer**
Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Arbete pågår sedan 2014:
– Behandling av analcancer
– Behandling av vulvacancer
– Isolerad hyperterm perfusion
– Hyperterm intraperitoneal kemoterapi
– Kirurgi av retroperitoneala mjukdelssarkom +
andra sarkom
– Kirurgi av esofagus/cardiacancer
Arbetsgrupp nationell nivåstrukturering
Områden som diskuterats under 2014:
– Lever-gallvägscancer
– Rektalcancer
– Njurcancer
– Prostatacancer (subgrupper)
– Bröstcancer (subgrupper)
– Neuroendokrina buktumörer
– Urotelial cancer
m fl
Sjukvårdsregionens nivåstrukturering
Vad behöver göras?
– Komma överens (i RSL?) om behov av nystart
– Aktualisera tidigare arbete
– Inventera de nu mest angelägna ärendena
– Utse projektledare och regionala arbetsgrupper
alternativt arbeta i befintliga strukturer
– Förankra gemensamma förslag
– Uppfylla Socialstyrelsens RCC-uppdrag (Regional
nivåstruktureringsplan)
”Fyra år efter RCC-starten ( 2011-> 2015) skall
nivåstruktureringsplanen vara beslutad och genomförd”