PSYKOSOCIAL REHABILITERING EFTER CANCER

BARN- / UNDOMSCANCERFORSKNING KI
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska universitetssjukhuset H2:06
171 76 STOCKHOLM
Stockholm, december 2014
Information I
PSYKOSOCIAL REHABILITERING EFTER CANCER
– en hjälp att gå vidare
OM Grupperna erbjuder, och utvärderar ett program för psykosocial rehabilitering efter
cancer för unga. Det drivs vid Karolinska institutet med stöd från Barncancerfonden och
Svenska Folkfonden.
BAKGRUND Vad händer efter att cancerbehandlingen är avslutad? Hur mår man
egentligen? Känns det att man skulle behöva stöd? Behöver man reflektera kring, och prata
om vad man gått igenom tillsammans med andra i samma situation? Alla problem är ofta inte
över fast behandlingen är klar. Osäkerhet om framtiden och hur gå vidare i livet med
sjukdomserfarenheten i bagaget kan finnas kvar långt efteråt. Det kan handla om anpassning
till att en förändrad syn på tillvaron, sig själv, sociala relationer. och ibland till bestående
besvär från sjukdom / behandling. Hur kommer man då tillbaka till vardagen efter den
förändring i livet som man ser? Och hur kan man gå vidare? Hur bygger man upp en
livskvalitet som kanske påverkats? Det är här som grupperna för unga har sin utgångspunkt.
FÖR VEM?
Programmet ingår i ett forskningsprojekt som riktar sig i första hand till
unga som haft cancerdiagnos och som är 18-25(-30) år vid deltagande.
HUR?
Deltagarna erbjuds delta i ett psykosocialt rehabiliteringsprogram. I jan-feb träffas
man vid 2 tillfällen/vecka i 6 v. för samtal och skapande (se nedan). Man träffas i grupp med
en erfaren professionell handledare och man möter och lär av andra i samma situation. Som
del av programmet ingår möjl. till individuella konsultationer. Vi använder oss även av
filmskapande som centralt hjälpmedel. Tillsammans skapar man en kortfilm under perioden;
från idé, manus, inspelning, klippning och filmvisning för av gruppen utvald publik. Som
regel är temat i någon form vad man upplevt som cancerpatienter.
Deltagande man deltar i nu aktuella grupper eller som "kontrollperson" som ej får plats i
första omgångens grupper, men med möjlighet delta nästkommande grupp.
Kontrollpersonerna deltar ej i gruppmötena men är viktiga för att effekten av programmet
skall kunna utvärderas. De bidrar med att svara på studieformulär som ingår för både
deltagare och kontrollpersoner. Fullständigare studieinformation och svar på frågor ges till
deltagare som vill delta.
TIDIGARE ERFARENHETER Vi har redan genomfört likartade grupper för
cancerpatienter vid utvecklingen av programmet. Det har mottagits väl och varit verksamt
som stöd i att skapa det liv man önskar i de nya omständigheter som följt i sjukdomens spår.
Nu går vi vidare med ytterligare 2 grupper med start i januari 2015.
HUR ANMÄLER JAG MIG? På nästa sida ser du hur du kan anmäla intresse att delta.
Med vänlig hälsning
Martin Alskog, projektledare
Lina Hörnquist, forskn.assistent
Krister K Boman, projektansvarig forskare
BARN- / UNDOMSCANCERFORSKNING Karolinska institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Kodnr ______________
SVARSBLANKETT PSR-grupper
(returneras i bifogade svarskuvert, eller kan du svara genom att gå in via Internet på
länken:
https://karolinska.doodle.com/zvvxre23c4a6wng9
Vänligen kryssa i det alternativ som motsvarar ditt önskemål.
 Ja, jag/vi har läst informationen om PÅ VÄG-grupperna för unga efter cancer och jag är
intresserad av att vara med och delta
 Jag/vi önskar mer information om studien innan jag kan ge besked om medverkan.
 Nej, jag vill/kan inte delta.
Orsak till att inte deltar, frivillig uppgift (exempelvis känner ej behov, för långt avstånd
att resa., olämplig tidpunkt, m.m.) 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
För dej som vill vara med, kryssa för önskat alternativ




Första tillfället med planerad till start 20 januari och avslut 26 februari 2015.
Andra tillfället med planerad från start 3 mars till avslut 9 april 2015
Kan såväl vid första som andra tillfället med planerad start febr/mars.
Inget av tillfällena passar tidsmässigt, jag vill delta men vid planerat senare tillfälle
under våren 2015 eller hösten 2015.
Antalet platser är begränsat. Programmet följer plan under förutsättning att tillräckligt många
anmäler sig.
Ort:……………………………….
Datum:………………………….
Underskrift:……………………………..
Namnförtydligande:………….………………
Telefon: ………………………………..…
E-post: ………………………………….……………
BARN- / UNDOMSCANCERFORSKNING Karolinska institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa