Föräldrar och barn

advertisement
Föräldrar och barn
– kort information om gällande lagstiftning
Produktion: Justitiedepartementet, juni 2010
Tryck: AB Danagards Grafiska
Upplaga: 10 000
Foton: Jens Gustafsson/Folio, Lars-Peter Roos/Folio
Fler exemplar kan beställas per e-post:
[email protected]
För mer information besök Justitiedepartementets webbplats:
www.regeringen.se/justitie
Vårdnad
Alla barn under 18 år ska stå under en eller två vuxna
personers vårdnad. Det är oftast barnets föräldrar,
eller en av dem, som har vårdnaden om barnet. Att
ha vårdnad om ett barn innebär vissa plikter, till
exempel att se till att barnet får den omvårdnad,
trygghet och fostran som barnet behöver samt se till
att barnet inte far illa. Vårdnadshavaren har även
rätten och skyldigheten att besluta i personliga frågor
som är viktiga för barnet, till exempel om barnets
utbildning. Ju äldre barnet blir, desto större hänsyn
ska tas till vad barnet själv vill.
Med vårdnad menas det juridiska ansvaret som en
vårdnadshavare har. Vårdnadshavaren har oftast också
den faktiska vårdnaden, det vill säga bor med och
sköter om barnet.
Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad betyder att föräldrarna
tillsammans har ett juridiskt vårdnadsansvar för sitt
barn. Föräldrarna ska tillsammans besluta i frågor
som rör barnet. Även om föräldrarna har gemensam
vårdnad får den förälder som har hand om barnet vid
tillfället fatta vardagliga beslut, t.ex. om mat, kläder
och sovtider. Gemensam vårdnad innebär inte att
1
barnet ska bo lika lång tid hos varje förälder.
Gifta föräldrar har automatiskt gemensam vårdnad
om barnet. Är de inte gifta med varandra står barnet
under moderns vårdnad. Föräldrarna kan dock enkelt
anmäla till Skatteverket att de vill ha gemensam
vårdnad. Vanligen görs det i samband med bekräftelse
av faderskapet hos socialnämnden. Om föräldrarna
skiljer sig, fortsätter den gemensamma vårdnaden
utan att en myndighet behöver fatta något beslut om
detta.
Förmynderskap
Ett barn ska ha en förmyndare till dess att han eller
hon blir myndig vid 18 års ålder. Det är barnets
förmyndare som sköter barnets ekonomiska
angelägenheter. Det vanligaste är att den som är
vårdnadshavare också är förmyndare.
I princip ska alla tillgångar som barnet har skötas
av förmyndaren. Han eller hon får inte blanda
samman sina egna tillgångar med barnets. Barnets
tillgångar ska användas, i rimlig omfattning, till
barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. De
tillgångar som inte används ska placeras säkert, så att
de ger en god avkastning.
2
För barn, som kommer till Sverige utan sina
föräldrar eller annan vuxen, utses en god man.
Den gode mannen ansvarar för barnets personliga
förhållanden och tar tillvara barnets intresse i
förmyndares och vårdnadshavares ställe.
Ändring i vårdnaden
Är föräldrarna överens om att de vill ändra i
vårdnaden, kan de avtala om det. För att avtalet ska
vara giltigt måste det vara skriftligt och godkänt
av socialnämnden. Nämnden kan endast godkänna
avtalet om det som föräldrarna har bestämt är det
bästa för barnet.
Vill bara en av föräldrarna ändra på vårdnaden,
måste den föräldern väcka talan i domstol. Vad som
är bäst för barnet ska vara avgörande för domstolens
beslut. När domstolen gör sin bedömning ska den
särskilt undersöka om det finns en risk att barnet
eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp,
att barnet olovligen förs bort, hålls kvar eller annars
far illa. Den ska se till att barnets behov av en god
kontakt med båda föräldrarna tillgodoses. Det är
också viktigt att domstolen, utifrån barnets ålder och
mognad, tar hänsyn till vad barnet själv vill.
3
Även om en förälder motsätter sig gemensam
vårdnad kan domstolen besluta att inte upplösa den.
Men är båda föräldrarna emot det får domstolen inte
besluta om gemensam vårdnad.
Barnets boende
Är föräldrarna överens, kan de själva avtala om var
barnet ska bo. För att avtalet ska vara giltigt måste det
vara skriftligt och godkänt av socialnämnden. Den
kan bara godkänna avtalet om det som föräldrarna
har kommit överens om är det bästa för barnet.
Har föräldrarna gemensam vårdnad kan domstolen
besluta om vem av dem barnet ska bo med. Barnet
kan bo hos en förälder eller växelvis hos båda
föräldrarna. Vad som är bäst för barnet ska vara
avgörande för domstolens beslut.
Umgänge
Barnet har rätt till umgänge med den förälder som
det inte bor tillsammans med. Det är föräldrarna
som gemensamt har ansvar för att barnets behov av
umgänge med båda sina föräldrar tillgodoses.
4
Är föräldrarna överens, kan de avtala om
umgänget. Avtalet måste vara skriftligt och godkänt
av socialnämnden. Den ska godkänna avtalet om det
föräldrarna har bestämt är det bästa för barnet.
Är föräldrarna inte överens, kan domstolen besluta
om umgänge. Beslutet ska alltid baseras på vad som är
bäst för barnet.
Bor en av föräldrarna på annan ort än barnet
innebär det ofta extra kostnader för till exempel
resor. Den förälder som barnet bor hos ska då, i skälig
omfattning, hjälpa till med att betala dessa kostnader.
Vårdnadshavaren har ansvar för att barnet också
får umgås med andra vuxna som barnet har en
särskilt nära relation med. Det kan till exempel vara
en mor- eller farförälder.
Genomförandet av vårdnadsavgörande
Det vanliga är att föräldrarna själva ser till att det som
har bestämts i ett avtal eller ett domstolsavgörande
om vårdnad, boende eller umgänge genomförs på
frivillig väg.
Den som behöver hjälp med genomförandet kan
5
vända sig till tingsrätten och begära verkställighet.
Tingsrätten försöker i första hand nå en lösning i
samförstånd. Tingrätten kan ge en lämplig person
i uppdrag att få den som har hand om barnet att
frivilligt göra det han eller hon ska. Om det inte
går kan tingsrätten besluta om vite. Det innebär att
den som inte följer tingsrättens beslut får betala en
kännbar summa pengar. En sista utväg, som sällan
används, är att barnet flyttas med hjälp av polis.
Olovligt bortförda barn
Ibland händer det att ett barn, utan lov av vårdnadshavaren, förs bort eller hålls kvar hos någon annan
person. Det kan till exempel vara en förälder som
också är vårdnadshavare, men som gör det utan
samtycke av den andra vårdnadshavaren. På begäran
av en vårdnadshavare kan tingsrätten besluta att
barnet ska flyttas över till honom eller henne. Det
finns möjlighet att få barnet överflyttat även om det
förts bort till eller hålls kvar i ett annat land, se under
avsnitt ”Internationellt”.
Underhåll
Föräldrarna ska betala underhåll för sina barn. De
ska betala så mycket som är rimligt med hänsyn till
6
barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga.
Underhåll ska betalas tills barnet fyller 18 år. Om
barnet går i grund- eller gymnasieskolan efter den
tidpunkten är föräldrarna underhållsskyldiga under
skoltiden, dock längst till dess att barnet fyllt 21 år.
Underhållsbidrag ska betalas av den förälder
som inte har vårdnaden om barnet och inte bor
tillsammans med barnet. Även en förälder som har
vårdnaden om barnet men inte bor med barnet ska
betala bidraget. Underhållsbidraget bestäms genom
ett avtal eller genom en dom.
Om föräldern inte fullgör sin underhållsskyldighet
kan barnet ha rätt till underhållsstöd. Stödet
betalas av Försäkringskassan. Den bidragsskyldige
föräldern ska, helt eller delvis, betala tillbaka det som
Försäkringskassan betalat till barnet.
Internationellt
Ett avtal eller ett avgörande om vårdnad, boende eller
umgänge som gäller i Sverige gäller också i de andra
EU-länderna och i Norden. Avtal och avgöranden
från dessa länder gäller i Sverige.
Sverige och flera andra länder har också ingått
en överenskommelse om samarbete för att återföra
olovligt bortförda eller kvarhållna barn. Om det inte
7
går att nå en lösning i samförstånd, är det möjligt att
få hjälp av Utrikesdepartementet med att få barnet
återfört.
Ytterligare information finns hos den svenska
centralmyndigheten, Utrikesdepartementet,
tel. 08-405 10 00, www.regeringen.se.
8
Den här broschyren innehåller
kortfattad information om
föräldraskap, vårdnad och underhåll
till barn m.m.
De bestämmelser som beskrivs
finns främst i föräldrabalken, SFS
1949:381. Du hittar den senaste
versionen av föräldrabalken med alla
ändringar införda i den ursprungliga
texten på webbplatsen
www.lagrummet.se
103 33 STOCKHOLM
www.regeringen.se/justitie
Download