Pappa-kongressen 2007

advertisement
Pappa-kongressen 2007
Vad säger våra folkvalda?
Kristdemokraterna: Stefan Berg, aldeles vanlig pappa till tre barn
De politiska partierna är inte insatta. Bra att debatten arrangeras så vi får upp debatten.
Jobbat med pappa-grupper i fem års tid. Vi män är ”etta” på samhällets alla områden utom på
familjelivet. En pappa som tvättar och diskar ses som duktig ”avvikare” från normen. Vi män
har inte uppmärksammat detta med jämställdhet. Det måste vi ändra på. För vår egen skull.
Nyckeln ligger i föräldrautbildningen.
Min grundinställning är att varje person är oskyldig till dom faller.
Engagera fler män i dessa frågor.
Barnets bästa är att ha en mamma och en pappa.
I frågan om barnbidraget visar det att mamman är normen.
Vänsterpartiet: Egon Frid, riksdagsledamot, civilutskottet, socionom
En yrkeskår som ska ifrågasättas. Följt debatten och varit intresserad av Barns rätt till två
föräldrar etc. Barns rätt och kvinnors utsatthet. Förändringen 2006 av föräldrabalken är
positiv. Vill få bort övergreppsproblematiken från vårdnadsfrågan. Dela upp lagstiftningen i
två delar. En del om gemensam vårdnad och en del som ger skydd från en förälder som är
olämplig. Måste arbeta mot diskriminering. Måste arbeta för bättre utredningar. Gemensamt
ansvar för föräldrarna är grunden.
Vill ha ett stärkt fokus på barnets rätt till två föräldrar.
Måste förbättra vårdnads- och boendeutredningarna.
Gemensam vårdnad ska grunden förutom när det finns misstankar om övergrepp.
Vi måste även ifrågasätta domstolarna.
Ska föräldrar som går igenom en vårdnadsutredning även kunna utsättas för en social
utredning samtidigt.
I normalfallet är det barnets bästa att ha en mamma och en pappa, + att barnet alltid får ett
juridiskt biträde. Det kan medföra fördel även för barnet att få behålla pappa.
Ni är normala föräldrar som vill ha rätt att vara vårdnadshavare.
Moderaterna: Fredrik Schulte
Har aldrig hört frågan väckas under sin tid som politiker.
Har en bekant som råkat ut för situationen som inte fått träffa sina barn.
Förbannad. Orsak: Feministdebatten har mynnat ut i en skuldbeläggande av män.
Debattens bild har varit kvinnors underordning och männens överordning.
Tycker det finns skäl att se över lagen. Utbildningen för socionomer.
Väldigt duktig på att göra könsmaktsanalyser men inte utreda vårdnadsfrågor.
Ska tala i riksdagen vid nästa tillfälle i den här frågan.
Lagen är inte helig, ska ändras om de skapar problem.
Utgångspunkten måste vara gemensam vårdnad, man är oskyldig till motsatsen är bevisad.
PAS-syndromet måste utredas. Det bör inte räcka att mamman påstår att det finns
samarbetssvårigheter för att få ensam vårdnad. Radikalfeminismen är skyldig. Nu har vi sett
kulmen av detta – nu kan vi se en förändring till en mer balanserad inriktning.
Väldigt tråkigt att rättsstaten åsidosätts av Egon, vänsterpartiet.
Bra att införa legitimation för socionomer.
Det är domstol som ska avgöra om en förälder är olämplig.
Socialdemokraterna: Marina Pettersson, riksdagsledamot, Socialutskottet
Viktigt att vara ute och träffa individer som råkat illa ut, blivit missuppfattade och kanske inte
heller fått någon bra prövning. Ställföreträdande mappa, blev änka vid 25 års ålder.
Dessa frågor ska alltid utgå från barnets bästa, barn ska höras.
Det ska vara lika ansvar och skyldigheter.
Fd sammankallande i tvärpolitisk grupp i riksdagen.
Majoriteten föräldar samarbetar och löser föräldraskapet tillsammans.
PAS är ett fenomen som behöver utredas.
Lagstiftningen är bra.
Socionomutbildningen behöver förbättras och socionomer ges legitimation.
Legitimation ger möjlighet att ge sanktion.
För att nå långt måste vi lyfta oss från den personliga orätten vi blivit utsatta för.
Barnet måste få bli hörd. Det är oerhört viktigt att barnets inställning måste få läggas fram.
Speciellt i brottmål. Det finns föräldrar som är olämpliga.
När det förekommer PAS måste det ingå i utredningen.
Bra om barnet får ett juridisk ombud.
Domstolarna behöver mer utbildning.
Återbetalning av underhållsstöd bör grundas på nuvarande inkomst istället för inkomsten för
två år sedan.
Centerpartiet: Solveig Zander
Lagstiftningen gör ingen skillnad.
Det handlar om attityder. Man kan inte i lagstiftning skriva in att föräldrar ska behandlas lika.
Socialnämnden bör skriva riktlinjer för hur en vårdnadsutredning ska göras.
Större krav på socionomer är rätt att ställas.
Hur medverkar vi kvinnor till att pappor är hemma mer från början?
Vi kvinnor har ett stort ansvar.
Tar till mig de frågor som Arne Wiren framfört.
Båda föräldrarna.
Mamman får dela på barnbidraget.
Alla föreningar i en kommun kan begära pengar för att bedriva projekt.
Arne Wirén, Pappaombudsman, journalist som driver opionon mot förändringen av
föräldrabalken
Föräldrabalken uppmuntrar till konflikt. Den nya lagen har gett mammor ett redskap att få
ensam vårdnad att påstå att det förekommer samarbetssvårigheter eller falska anklagelser om
övergrepp.
Pia Tengvall, familjerättsadvokat
Mera tjafs.
Download