Diagnoskodning för socionomer och andra yrkesgrupper med

advertisement
Diagnossättning för socionomer och andra yrkesgrupper med
kompetens i psykoterapi (lägst steg1 utbildning) inom
primärvården i Landstinget i Jönköpings län
Enligt Socialstyrelsens regler ska besök och kontakter inom sjukvården diagnossättas.
För att ställa en diagnos krävs kompetens inom området. Dessutom krävs personligt besök av
patienten innefattande samtal, undersökning och slutsats som mynnar ut i diagnossättning.
Att återregistrera en tidigare känd diagnos kräver ingen särskild egen kompetens inom det
aktuella området och kräver inte heller personligt besök av patienten.
Detta är en förteckning på de diagnoser som socionomer och andra yrkesgrupper med
kompetens i psykoterapi (lägst steg1 utbildning) normalt anses ha kompetens att ställa och
registrera.
Yrkespersoner med särskild kompetens kan utöver detta ställa och registrera diagnoser som
anses innefattas av den särskilda kompetensen.
För socionomer som inte genomgått steg1 utbildning får enbart diagnoser ställas inom den
faktiska kompetensen vilket kan innebära färre diagnoser än i lathunden nedan.
F101
Skadligt bruk av alkohol
F102
Alkoholberoende
F105P
Alkoholabstinens
F109P
Alkoholproblem UNS
F17
Psykisk störning orsakad av tobak
F19-P
Psykisk störning orsakad av psykoaktiva substanser
F32
Depressiv episod
F33
Recidiverande depression
F39-P
Förstämningssyndrom
F40
Fobiskt syndrom
F410
Paniksyndrom
F411
Generaliserat ångestsyndrom
F419P
Annat ångesttillstånd
F42
Tvångssyndrom
F431
Posttraumatiskt stressyndrom
F438A
Utmattningsreaktion
F439P
Annan stressreaktion
F500
Anorexia nervosa
F502
Bulimia nervosa
F509P
Ätstörning, annan eller UNS
F51
Icke organisk sömnstörning
F52
Sexuell dysfunktion ej orsakad av organisk störning eller sjukdom
F55
Missbruk av ej beroendeframkallande medel
F95
Tics
G47
Sömnstörning
R45P
Symptom och sjukdomstecken avseende känsloläge, utseende och
uppträdande
R48
Lässvårigheter och andra symboldysfunktioner
R52
Smärta och värk ej annorstädes klassificerad
R53
Sjukdomskänsla och trötthet
Z54P
Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och
vård
Z65P
Potentiella hälsorisker avseende socioekonomiska och
psykosociala förhållanden
Z70
Rådgivning om sexuell orientering, sexuellt beteende samt
inställning till sexualiteten
Z710
Person som konsulterar för annan persons räkning
Z711
Person med befarad sjukdom där ingen diagnos ställs
Z712
Person som söker för att få undersökningsfynd förklarade
Z719P
Rådgivning, ospecificerad
Z72
Problem som har samband med livsstil
Z73
Problem som har samband med svårigheter att kontrollera
livssituationen
Z74
Problem som har samband med beroende av vårdgivare
Z75
Problem som har samband med vårdresurser
Z769P
Kontakt med hälso- och sjukvården under andra omständigheter
Z91P
Potentiella hälsorisker i familjens och patientens sjukhistoria
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards