Uppsägning, blankett

advertisement
Skriv ut tom
blankett
Uppsägning
- avseende förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
Sida 1 (1)
Skickas till aktuellt skolområde.
För mer information om skolområden, se www.kristianstad.se/fsk-kontaktuppgifter
Uppgifter om barnet
Barnets namn
Personnummer
Placeringsställe
Vårdnad av barn - Boende
Gemensam vårdnad
Gemensam vårdnad men delat boende*
Ensam vårdnad
* Om barnet bor växelvis hos vårdnadshavare, ange hur tillsynsbehovet ser ut (t.ex. om barnet bor hos vardera vårdnadshavare varannan vecka).
* Namn på vårdnadshavare som säger upp sin del av platsen
Uppgifter om uppsägning
* Personnummer
Säger upp min
del av platsen
Säger upp
hela platsen
Datum
Platsen sägs upp och sista närvarodag är
Uppsägning på grund av:
Föräldraledighet
Omplacering till allmän förskola (3-5-åringar)
Barnet ska börja skolan fr.o.m. höstterminen. Omplacering till fritidshem:
Arbetssökande
Annan orsak
Ja
Nej
Ja
Nej
Övrig information om uppsägningen
TILLÄMPNINGSREGLER VID UPPSÄGNING
Uppsägningstiden är två månader. Uppsägning ska ske skriftligt till skolområdets expedition. Uppsägningstid räknas från det
datum blanketten kommit till expeditionen. Avgift debiteras under uppsägningstiden. Platsen får endast användas fram till
den dag förändringen träder i kraft, oavsett om debiteringen löper längre på grund av för sent inkommen uppsägning.
Plats måste sägas upp när vårdnadshavare till skolbarn blir föräldraledig eller arbetslös. Vid arbetslöshet avslutas debiteringen
omgående när uppsägningen lämnats. Vid övergång från förskola till fritidshem ska platsen sägas upp och det sker ingen
debitering under mellanliggande period förutsatt att uppsägning kommit in i tid.
Sker byte från fristående förskola eller fritidshem till kommunal eller tvärtom är uppsägningstiden två månader. Vårdnadshavare
som säger upp en plats och sedan får en ny inom tre månader ska betala avgift mellanliggande tid.
Datum
Vårdnadshavare 1
Datum
Vårdnadshavare 2
Vid gemensam vårdnad skall båda vårdnadshavarna underteckna uppsägningen.
Vid gemensam vårdnad men delat boende: om uppsägningen gäller en av vårdnadshavarnas del av platsen behöver endast berörd vårdnadshavare underteckna
uppsägningen.
Anteckningar av skolområdet
Blanketten inkom till skolområdet:
Betala uppsägningstid (2 mån) pga för sent inkommen:
Information enligt 23 och 25 §§ personuppgiftslagen (1998:204) PuL
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (PuL). De personuppgifter som lämnas i denna handling behandlas av barnoch utbildningsnämnden för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga detta ärende. Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftlig,
egenhändigt undertecknad, begäran få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas. Barn- och utbildningsnämnden är skyldig att omgående rätta
felaktiga och missvisande uppgifter. Uppgifter, som är allmänna handlingar, kan efter en eventuell sekretessbedömning, komma att lämnas ut till allmänheten enligt
offentlighetsprincipen.
Stäng
Spara
Skriv ut
Download