Placering

advertisement
Körutin Knivsta Kommun Förskola
Förskola och fritidshem/pedagogisk omsorg i Knivsta
kommun
Verksamheten bedrivs i kommunal och enskild regi och riktar
sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta och
stadigvarande vistas i kommunen. Administrationen i
kommunen är gemensam för all verksamhet som får
kommunala bidrag, vare sig den bedrivs i kommunal
eller enskild regi.
Verksamheten styrs av skollag (2010:800)
Rätt till förskola utöver allmän förskola
För förskola utöver allmän förskola gäller att vårdnadshavare
som förvärvsarbetar, studerar, är aktivt arbetssökande eller
föräldraledig kan anmäla behov av plats. Barn som av fysiska,
psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling skall
erbjudas plats i förskola om inte barnets behov av sådant stöd
tillgodoses på annat sätt.
Anmälan om platsbehov
 Vårdnadshavare som förvärvsarbetar, studerar, är aktivt
arbetssökande eller föräldraledig kan anmäla behov av
plats.
 Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver
stöd i sin utveckling skall erbjudas plats i förskola,
fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd
tillgodoses på annat sätt.
 Anmälan görs på särskild blankett tidigast sex månader
före det datum plats önskas. För att plats skall kunna
erbjudas önskat datum skall anmälan ha inkommit senast
fyra månader innan. Vid gemensam vårdnad skall båda
föräldrarna vara överens om och skriva under anmälan.
Ansökan registreras efter inkommet datum och blir din
plats i kön. Förutsättning för att stå i kö är att barnet och
vårdnadshavare är folkbokförd i kommunen eller kan
uppge datum för inflyttning som kan styrkas.
Vårdnadshavare anger i anmälan när och var plats
önskas. Anmälan kommer att bekräftas skriftligt.
Placering
Knivsta kommun strävar efter att all placering i förskole- och
fritidsverksamhet ska ske på ett sådant sätt att den innebär
största möjliga kontinuitet och trygghet för barn och föräldrar.
 Vid placering tas hänsyn till barn i behov av särskilt stöd,
syskonförtur, barnets/barnens plats i kön,
vårdnadshavarens önskemål, barngruppens
sammansättning med beaktande av vad som krävs för att
effektivt utnyttja lokaler och andra resurser samt även
närhet. Med närhet menas att hänsyn tas till ett geografiskt
område i vilken en eller flera förskolor/pedagogisk omsorg
är belägna (om närhet bedöms som likvärdig blir ålder
avgörande).
 Vi erbjuder plats i förskoleverksamhet tidigast från 1 års
ålder
 Vårdnadshavare erbjuds plats för sitt barn, då behov
uppstår, under förutsättning att barnet funnits registrerats i
aktuell kö i minst 4 månader.
 För barn vars vårdnadshavare är arbetssökande eller
föräldraledig med yngre syskon, erbjuds plats i förskola
med 15 tim per vecka. En plats överstigande 15 tim per
vecka beviljas under förutsättning att barnets/barnens
vårdnadshavare förvärvsarbetar eller studerar.
 Vid önskemål om byte lämnas ny ansökan in för
registrering.
När du blir erbjuden en placering och fått ett platserbjudande
skall det besvaras skriftligt. Vid nej tack till erbjuden plats måste
en ny ansökan inkomma för att registrering ska kunna ske i
kommunens aktuella kö.
Download