rättens förhållningssätt till barn som upplevt våld, med fokus på

advertisement
Barnfrid?
Om rättens förhållningssätt till barn som
upplevt våld med fokus på
brottsskadeersättning, vårdnad och
umgänge
Gudrun Nordborg
1998

Kvinnofridsreformerna



insikter byggda på forskning
fokus på mäns våld mot kvinnor och barn
Ny vårdnadslagstiftning



fokus på ”idealfamiljen”
gemensam vårdnad också mot en förälders vilja
”anklagelser” om våld
SLAGEN DAM
Våld: Fysiskt våld, sexuellt våld, hot



46 % har upplevt våld efter fyllda 15 år
30 % utanför en sexuell relation
11 % från nuvarande make/sambo


47 000 kvinnor enligt NTU
35 % från tidigare make/sambo
Lundgren, Heimer m.fl. 2001, Slagen dam – mäns våld mot
kvinnor i jämställda Sverige
I fulltext på www.brottsoffermyndigheten.se
Provocerade myter om …



att ”normala” svenska män/fäder inte kan
vara våldsamma
våld enbart i socialt svaga grupper
att barnen inte skulle uppleva våldet


Fler än hälften av kvinnorna med barn och med
en våldsam tidigare make/sambo uppgav att
barnen sett eller hört våldet
Nästan en tredjedel av kvinnorna i sin
nuvarande relation
Överlevare ?
Minst 17 kvinnor dödas varje år av en man
som kvinnan har eller haft en nära relation
till
- en kvinna var tredje vecka
Brå Rapport 2007:6, 2011:5
***
Mannens rätt till vårdnad påverkas inte av
dödandet – process krävs
FB 6:9 + FB 6:7 ”brister i omsorgen om barnet som
medför bestående fara för barnets hälsa eller utveckling…
Socialnämndens ansvar
Om socialnämnden får veta att någon
åtgärd behöver vidtas i fråga om bl.a.
vårdnad eller umgänge för ett barn, ska
nämnden göra en framställning eller
ansökan om detta hos domstol
Socialtjänstförordningen 5 kap 2 § (F 2006:466)
1998 Allra första lagtexten om
brott i nära relation, BrB 4:4a
Offrens erfarenheter fick skapa en reellt könsneutral
norm, i 1 st. om grov fridskränkning
 Upprepningen av i sig inte grova brott markeras
som ett grovt brott
 Större vikt vid de psykiska än de fysiska
effekterna
Och en könsspecifik benämning av brottet när en
man varit våldsam mot ”sin” kvinna, i 2 st.
grov kvinnofridskränkning
Vision 1
Tydlig ”Barnfrid”
genom ett tredje likartat stycke om
grov barnfridskränkning
Utvärderingen aktualiserade inte detta: SOU 2011:85
Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn
I domstolarna …
…HD och hovrätterna utgår främst från
gärningsmannens perspektiv
 våldet ses som en konsekvens av en för mannen
känslomässigt påfrestande relation
 …kvinnan ses ofta som medagerande
Monica Burman 2007 Straffrätt och mäns våld mot kvinnor. Om
straffrättens förmåga att producera jämställdhet. Uppsala: Justus
Förlag
Polisens utredningar…



28 % personuppklarade, med lokala variationer
från 18 till 37 %
Borde vara 40-50 %
Prestationsindikationer:
 Vittnen



Deltagande målsägande
Dokumenterad skada
Den misstänkte medger (delvis) brott
Brå Rapport 2008:25 Polisens utredningar av våld mot
kvinnor i nära relationer
När mamma utsätts för misshandel
barnet
- 85 % i samma rum
- 13 % ser eller hör från annat rum
- 35 % hade sett, hört mamman hotas till livet
alla vet om det psykiska våldet från mannen
”deltagande vittne”
Else Christensen 1988 Når mor får bank. Köpenhamn:SUS
Åberopad i SOU 1995:60 Kvinnofrid, kap 15.
Barn som upplever våld
10 % av alla barn har upplevt våld i hemmet
5 % upplever det ofta = vart 20:e barn
SOU 2001:72, Barnmisshandel, s 26
Rädda Barnen 100 000 – 200 000 barn
Att bevittna våld …
Forskningen visar att barnens svåraste upplevelser
är knutna till:
 tystnaden och hemlighållandet av övergreppen
 att ingen ingripit
 barnen känner ansvar för att skydda mamman
 skuld för att ha orsakat våldet
 oro för att självt bli utsatt för likartade övergrepp
 existensiell kris, ångest för att pappa ska döda
mamma så att barnet blir övergivet
 Många utvecklar psykosomatiska symptom …
Ändå inte straffrättsligt skydd för
barnet…
Eftersom detta ”oftast äger rum i hemmet
där risken för upptäckt är mycket liten…
… ifrågasätta om straffrättsliga åtgärder är
en lämplig metod…”
SOU 2001:72 s. 335
… men straffskärpning
”om brottet varit ägnat att skada tryggheten
och tilliten hos ett barn i dess förhållande till
en närstående person.”
BrB 29:2 punkt 8, i kraft i juli 2003
Syfte: att synliggöra barn som bevittnat våld
Reform 15 nov 2006…


barnet som bevittnat våld ska uppfattas som
brottsoffer inom socialtjänsten och
barnet får rätt till en särskild form av
brottsskadeersättning av staten .
Prop. 2005/06:166 Barn som bevittnat våld.
Rättslig hybrid: Barnet offer för ett
gärningsmannalöst brott
Efter 6 år…(15 nov 2012)




1 387 beslut
Endast 786 av dem har gett barnet
ersättning
Oftast 5 000 kr, enstaka bevittnande
Högsta ersättningen hittills 40 000 kr
”Vanlig” brottsskadeersättning
dvs. statlig ersättning i stället för skadestånd
Främst för personskador, t.ex. sveda och värk,
kostnader för behandling, och för allvarlig
kränkning, om
1. gärningsmannen inte kan betala skadestånd
- brott av en okänd
- dömd, men saknar betalningsförmåga
2. och offret saknar försäkring
Obs! Hemförsäkringarna undantar brott av
medförsäkrad
”Normalbelopp”

Våldtäkt och våldtäkt mot barn



Kränkning 100 000 kr (tidigare 75 000 kr)
Sveda och värk 15 000 kr (tidigare 10 000 kr)
Grova sexuella övergrepp på barn


Kränkning 150 000 kr
Sveda och värk 30 000 kr
Bevittnandeersättningen

Bevis och bevissäkring, som alltid…
1. För det ”egentliga brottet”

i princip krävs fällande dom här eftersom det
finns en utpekad misstänkt
2. För bevittnandet

barnen dokumenteras inte av polis och åklagare
 45 % enl. kartläggning 2009
 av dessa anmäldes ca hälften till
socialtjänsten
Generellt för barn

Risk för blockering vid gemensam vårdnad


Båda vårdnadshavarna måste underteckna
ansökan om brottsskadeersättning,
alt. ansökan av en särskilt förordnad god man
Ansökan senast 2 år efter det rättsliga
förfarandet, men

”ventil” särskilt för barn om ingen bevakat
deras rätt till ersättning,
då kan barnet söka sedan det blivit myndigt
”Bara” bevittna…
Nej, ofta värre att
 se, än att själv vara det primära offret
 enbart höra, än att också se
Carolina Överlien, forskningsöversikt i Nordisk
socialt arbeid 2007 nr 4, s 238-250, och artikel i
tidskriften Barn, 2007 nr 1, s 9-25
Vision 2
Följ Nya Zeelands exempel från 1995: Den
som utsätter någon som barnet har en nära
relation till för övergrepp begår samtidigt
ett brott mot barnet om det är så att barnet
ser eller hör detta, eller riskerar att se eller
höra det.
BrOM:s remissvar på Ds 2004:56, se www.brottsoffermyndigheten.se
Om barnet blir målsägande …




Barnet hörs – videoförhör eller i domstolen
Rätt till särskild företrädare för barn
Skadestånd från gärningsmannen
Rätt till ”vanlig” brottsskadeersättning


Regressrätt för BrOM mot gärningsmannen
Normativa effekter …
Barns rätt att komma till tals…


Att inte höra barnet riskerar att vara
missriktad välmening och brist på respekt
Vissa barn är upprörda över att inte ha
blivit hörda
Också om vårdnad, umgänge …


Men i praktiken nästan inte
Senast visat i avhandlingen Kan barn tala?
av Jeanette Sundhall om
vårdnadsutredningar med uppgifter om att
pappan använt våld mot mamman och/eller
barnen
Gemensam vårdnad
För modern i äktenskap 1920
För fadern oavsett äktenskap
 1977
vid enighet
 1990
om ingen förälder motsätter sig
 1998
mot en förälders vilja
 2006
…
Föräldrabalken - Barnbalken?
FB 6:1
 Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och
en god fostran. Barn skall behandlas med
aktning för sin person och egenart och får
inte utsättas för kroppslig bestraffning eller
annan kränkande behandling.
FB 6:2
 Ansvar = Den som har vårdnaden
NJA 2000 s. 345
Mannen var dömd för att vid ett
umgängestillfälle ha tagit struptag på kvinnan
i dotterns närvaro medan skolpersonal i kaos
låste in sig och parets son. Mannen ålades
besöksförbud.
HD i domen om vårdnad: ”Detta
misshandelsbrott begicks i en upprörd
situation för ett och ett halvt år sedan” och
kan inte anses innebära att fadern numera är
olämplig som vårdnadshavare. ”Misshandeln
får emellertid ses som ett exempel på de
svårigheter som föräldrarna haft …
… omöjligt för dem att samarbeta”.
Vårdnaden anförtros därför modern ensam.
NJA 2006 s. 26
Kvinnan utsatte mannen för dråpförsök
under en förlossningspsykos. Han ”var
mycket krävande sexuellt”
Mannen uttryckte fortsatt rädsla för henne
och kan inte tänka sig att ha någon som helst
direkt kontakt
HD: Inställningen måste respekteras; det kan
inte krävas att han ska ha direkt kontakt
med en person som utsatt honom för ett så
allvarligt övergrepp som det här är fråga om
Han får ensam vårdnad
Övergrepp i familjen ny markerad
betydelse för vårdnad, umgänge …
FB 6:2a
 Vid bedömningen av vad som är bäst för
barnet skall det fästas avseende särskilt vid
 – risken för att barnet eller någon annan i
familjen utsätts för övergrepp eller att barnet
olovligen förs bort eller hålls kvar eller
annars far illa …
I kraft 1 juli 2006, Prop. 2005/06:99 Nya vårdnadsregler
Håll isär rätt! + Behåll barnperspektiv!!


BROTTMÅL
vuxen
brott?
förfluten tid
konkret händelse
brottsrekvisit
”ställt utom rimligt tvivel”

Rättssäkerhet













VÅRDNAD, UMGÄNGE
barn
barnets bästa?
framtid
helhetssyn
”risk för att barnet far illa”
sannolikhetsbedömning
Rättsskydd, -trygghet
PAS
Parental Alieniation Syndrom,
Richard Gardner, USA
Tillbakavisad som helt ovetenskaplig
Sällan direkt åberopad i Sverige numera, men
indirekt…
Svea Hovrätts dom 9 nov 2011
Flickan H. var 5 ½ år vid förhören, trovärdig enligt TR
som dömde pappan för misshandel av henne
 HovR: ”ingen anledning att tro att H. medvetet skulle ha
hittat på sina uppgifter.”
Men det pågår en vårdnadstvist,
 flickan har bott hos mamman och kan ha blivit föremål för
påverkan,
 ”även om det ska påpekas att inget egentligt har
framkommit som tyder på att (mamman) medvetet skulle
ha sagt till H. annat än att ”polisen ska hjälpa pappa att bli
snäll igen”.
 Åtalet ogillas.
Mål B 8035-10

Skydd?
För kvinnan: Kontaktförbud*) – om mannen
anses farlig för henne
 För barnet: Ofta umgängesplikt med samme man
 Om modern skyddar barnet: Umgängessabotage
 Då kan fadern processa för
1. Vitesförelägganden mot modern
2. Ensam vårdnad
Vem skyddas?

*) Ny lag från 1 okt 2011. Prop. 2010/2011:45 Förbättrat skydd mot
stalkning, SFS 2011:485, 487
Stockholms TR, juni 2012
Pappan dömd för misshandel av mamman vid sex
tillfällen under tiden dec 2005 – sept 2008:
fängelse i 5 månader
Barnen bevittnade flera av dem. Rädda …
Vårdnaden: ”Domen skulle kunna tyda på att P
är en våldsam person” … för TR:n ”mer
framstår som en utmattad person som tappat
omdömet och agerat synnerligen ogenomtänkt
…inte något skäl att anta att barnen skulle
riskera att fara illa hos honom”
Mål T 19036-10
Vision 3
Fokus på tryggare framtid för barnet;


Stärkt barnperspektiv i beslut om vårdnad
och umgänge
tillsammans med
vision 1 + 2 för att bättre hantera det
förflutna
Det kallas jämställdhet …
Makten över kvinnan har vandrat mellan
olika män från:
hennes far till
hennes make till
fadern till hennes barn
En makt som långt ifrån alla män utnyttjat,
men …
Våldet, normen …
Höga nivåer av sexualiserat våld kan
samexistera med formell jämställdhet
Så länge mannen är norm uppfattas inte
maskuliniteten som problem
VISIONEN:
Lagen, livet…
Bakom varje lag finns någons
historia…
Lagtexten föregår inte livet, livet
kommer först. Frågan – den om politik
och historia och därför om lag – är
vems erfarenheter som upprättar
vilken lag.
Catherine A. MacKinnon
Barnkonventionen 1989
Artikel 19
”… att skydda barnet mot alla former av
fysiskt eller psykiskt våld, skada eller
övergrepp… medan barnet är i
föräldrarnas eller den ena förälderns,
vårdnadshavares eller annan persons vård.”
Kvinnokonventionen 1979
Artikel 1
…diskriminering … varje åtskillnad,
undantag eller inskränkning pga. Kön som
har till följd eller syfte att begränsa …
Artikel 2
… genomförs i praktiken genom §§ och andra
lämpliga medel … skapa rättsligt skydd
Deklarationen om avskaffande av
våld mot kvinnor, 1993


fysiskt, sexuellt och psykiskt våld förövat
eller tolererat av staten, varhelst det
förekommer
inga seder, traditioner eller religiösa hänsyn
ska hindra
FNs fjärde kvinnokonferens, Peking
1995


Kvinnors rättigheter är mänskliga
rättigheter
Våld mot kvinnor är ett uttryck för
historiskt ojämlika maktrelationer mellan
män och kvinnor….
Download