Arbete | Utbildning | välfärd

advertisement
m
a
gr
o
r
P
Arbete | Utbildning | Välfärd
Antagna av SSU:s
36:e kongress
Stockholm 2-5 augusti 2011
www.SSU.se
m
a
gr
o
r
P
Arbete | Utbildning | Välfärd
Antagna av
SSU:s 36:e kongress
Stockholm 2-5 augusti 2011
www.SSU.se
Innehåll
Arbete åt alla.................................................................................................................................... 5
Vår syn.......................................................................................................................................................................................5
Utmaningar på dagens arbetsmarknad............................................................................................................5
En grön omställning skapar arbeten..................................................................................................................6
Utbildning skapar arbete.............................................................................................................................................7
Den moderna arbetsmarknaden............................................................................................................................7
Den jämställda arbetsmarknaden.........................................................................................................................9
Egen- och småföretagandet.......................................................................................................................................9
Utbildning......................................................................................................................................... 11
Världens bästa skola........................................................................................................................................................11
Den moderna skolan för lika livschanser........................................................................................................11
En jämlik skola för alla...................................................................................................................................................12
Livslångt lärande................................................................................................................................................................13
En kvalitativ skola.............................................................................................................................................................14
Välfärd............................................................................................................................................... 17
Välfärden frigör människan .....................................................................................................................................17
Välfärdens organisering och finansiering .....................................................................................................17
Hälso- och sjukvård ........................................................................................................................................................18
Socialförsäkringar ............................................................................................................................................................19
Sexualpolitik..........................................................................................................................................................................20
Bostad åt alla ........................................................................................................................................................................21
3
e
t
e
b
r
A
Arbete åt alla
Vår syn
Arbete bidrar till människors frihet och är grunden för en jämlik samhällsutveckling. Arbete skapar
ekonomisk självständighet och är av betydelse för människans sociala identitet såväl som för hennes
självförtroende, hälsa och utveckling. Arbete är en förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och
ökad rättvisa. När fackföreningsrörelsen är stark och sysselsättningen är hög stärks löntagarnas position
gentemot arbetsgivaren. Därför är hög organisationsgrad i facket och full sysselsättning övergripande
mål för socialdemokratisk politik. I ett samhälle där en majoritet av befolkningen måste sälja sin arbetskraft för att försörja sig är full sysselsättning således ett av våra starkaste verktyg i kampen för högre
löner, bättre arbetsvillkor, sociala reformer och en demokratisering av arbetslivet.
Socialdemokraterna behöver tillsammans med LO utforma en ny modern politik för full sysselsättning
som skapar förutsättningar och tar tillvara på alla människors önskan och möjlighet till ett eget arbete.
Den måste knyta samman flera politiska områden och bidra till ökad jämlikhet. Det går exempelvis
inte att särskilja utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik eller finanspolitik om man vill skapa en
politik för demokrati och full sysselsättning. Genom en expansiv finanspolitik kan sysselsättningen öka
och arbetslösheten minska under lågkonjunkturer. Utbildningspolitiken måste ge studenter verktyg
att utveckla morgondagens arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken måste rusta arbetssökande för att
matcha den existerande arbetskraftsbristen och finanspolitiken måste stimulera framväxten av nya och
bra arbeten.
Sverige ska aktivt investera i nya arbeten som bidrar till den gröna omställningen, ökar svensk konkurrenskraft och möjliggör en hållbar tillväxt. Staten och kommunerna har ett särskilt ansvar för de unga
som saknar utbildnings- eller jobbmöjligheter. SSU vill skärpa kommunernas ansvar att söka upp unga
som lämnat gymnasiet och tillsätta passande åtgärder. Vi vill att kommunerna tar ansvar för att det ska
råda nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet.
Utmaningar på dagens arbetsmarknad
Dagens arbetslinje kan sammanfattas med låg ersättning till de arbetslösa, hårda tag mot sjukskrivna,
lägre skatter för den som arbetar, och en strävan om att urholka den solidariska lönepolitiken. Detta
slår hårt mot fackföreningsrörelsen och en oorganiserad ungdomsgeneration. Högerns politik syftar till
att åstadkomma högre sysselsättning genom att pressa ned de lägsta lönerna och försämra arbetsvillkoren samt öka incitamenten att ta arbete genom att försämra olika ersättningar. Arbetslösheten ses som
frivillig och den som vill arbeta måste acceptera att lönen sjunker och att villkoren försämras till nivåer
som arbetsgivaren finner rimliga.
Men borgerlighetens offensiv stannar inte vid regeringens politik. En minst lika viktig faktor är arbetsgivarens agerande i avtalsrörelserna och dagligen ute på arbetsplatserna. Kraven på sämre villkor och en
aggressiv linje från arbetsgivarsidan i avtalsförhandlingarna trycker tillbaka löntagarkollektivet. Denna
politik har visat sig ge flera negativa effekter och bekämpar inte alls den höga arbetslösheten. Dessutom
stärks arbetsgivarnas position på bekostnad av arbetarnas, vilket har lett till en omfördelning från fattig
till rik.
Diskrimineringen på arbetsmarknaden har ökat och ljusare hudfärg och normativt efternamn har
blivit viktigare egenskaper för att få ett arbete. Därför måste SSU stå upp för en antidiskrimineringspolitik på arbetsmarknaden. Förutom diskriminering finns även rasistiska strukturer. Den strukturella
rasismen har ökat genom att ett lägsta skikt på arbetsmarknaden har uppstått, i huvudsak bestående
av unga och utlandsfödda svenskar. Den allt högre pressen på arbetaren att ständigt jobba hårdare och
mer leder till att många, även unga, sliter ut sig i förtid och inte kan arbeta ett helt yrkesliv. Massarbetslösheten har förvärrat detta. Unga och utlandsfödda svenskar hänvisas i hög grad till en alternativ
arbetsmarknad med mycket svåra arbetsvillkor och med låga löner.
Sverige är ett land med korta maktavstånd. De platta organisationerna har skapat både rättvisa och
stabilitet på den svenska arbetsmarknaden. Modellen byggdes dock för en arbetsmarknad som bestod
av stora företag som producerar varor enligt löpande bandet principen. Strukturomvandlingen som
5
nu sker utmanar denna modell. Rättvisan och stabiliteten hotas i den nya projektbaserade arbetsmarknaden. Små tjänsteföretag tar över och bjuder under varandra i pris för att locka kunderna, ibland på
bekostnad av lönenivån. Orättvisa på arbetsmarknaden betyder instabilitet och det är dåligt för båda
parter. Utmaningen för arbetarrörelsen blir att kunna behålla de framgångsrika platta organisationerna
in i en mer projektbaserad arbetsmarknad för att kunna säkerställa rättvisa och stabilitet.
• Facket ska stärkas på den projektbaserade arbetsmarknaden.
• Den ekonomiska politiken ska ha full sysselsättning som övergripande målsättning.
• Sverige ska investera i utbildning, forskning och grön omställning för att skapa förutsättningar förfler arbeten.
• SSU vill stärka välfärden och samtidigt bryta arbetslösheten genom att anställa fler i vård, skola och omsorg.
• Staten ska stötta kommunerna ekonomiskt så att de får medel att bekämpa
ungdomsarbetslösheten.
• Kommuner ska införa en sommarjobbsgaranti för unga.
• Sverige ska ha en aktiv arbetsmarknadspolitik för att bryta arbetslösheten.
• SSU vill införa anonyma jobbansökningar.
• Politiken ska ta ansvar för att en ständigt pågående strukturomvandling tar hänsyn till
människor och miljö.
• SSU vill se en solidarisk lönepolitik, rikstäckande kollektivavtal och trygga villkor för
löntagarna.
• Särskilda insatser ska genomföras för de som står längst ifrån arbete.
• Bejakandet av småföretagandet är en viktig komponent i en politik för full sysselsättning.
• Företag som av ogiltiga skäl diskriminerar vid flera tillfällen ska tilldelas näringsförbud.
• Ett antidiskrimineringsråd ska införas över statsrådsberedningen för att alla politiska förslag ska genomsyras av en antidiskrimineringspolicy.
• De religiösa helgdagarna ska ersättas med religionsneutrala helgdagar för anställda att ta ut.
• SSU kräver 6 veckors lagstadgad semester.
En grön omställning skapar arbeten
Sverige behöver minska arbetslösheten och öka sysselsättningen i hela landet. Samtidigt behövs en investering i grön infrastruktur. För att underlätta för både samhälle och näringsliv och samtidigt minska
privatbilismen, som tillsammans med inrikesflyget har ökat de senaste åren, behöver vi storsatsa på
järnvägen. SSU vill att det byggs höghastighetsbanor i Sverige. I framtiden ska det vara både billigare
och mer effektivt att välja tåget på inrikesresor och på längre sikt även till en del andra länder. Detta
kommer att binda samman arbetsmarknaden i Sverige och skapa fler arbetstillfällen. Många väljer idag
bort kollektivtrafiken till förmån för bilen eftersom de inte kan lita på att komma fram i tid. Osäkerheten kring en kollektivtrafik som inte fungerar, och som på vissa ställen kanske inte heller finns, skapar
större ojämlikhet. Fungerande tåg är en förutsättning för att bygga ihop arbetsmarknaden. Ansvaret för
järnvägen har fallit mellan stolarna som en konsekvens av styckningen av Statens Järnvägar, avregleringar och brist på investeringar. Vi måste därför åter ge SJ monopol på tågtrafiken i Sverige, återreglera järnvägsnätet samt förbättra och bygga ut detsamma.
SSU vill att Svenska företag ska vara de mest miljövänliga i världen. Vi tror att svensk exportindustri
gynnas om vi politiskt uppmuntrar och stimulerar miljövänliga val. Staten ska som stor aktör ansvara
för att miljöteknikföretag har möjlighet att utvecklas. Det handlar om att ge kapital, om att koordinera
och reglera. Statliga bolag ska få nya direktiv som syftar till långsiktig hållbarhet i stället för kortsiktiga
vinster. Vi behöver också sätta press på näringslivet och fasa ut farliga kemikalier och utsläpp. SSU vill
se en grön skatteväxling i Sverige för att skapa förutsättningar för svenska miljövänliga företag att bli
världsledande.
SSU vill se investeringar i hållbara energilösningar. Genom en utbyggnad av den gröna energiproduktionen skapar vi inte bara arbete vid själva byggandet, utan även i produktionen av nödvändig utrustning och teknik. Ett annat viktigt område är energieffektiviseringar av byggnader, både bostäder och
offentliga byggnader. När ny teknik utvecklas leder det till vinsteffekter och att tusentals arbeten kan
skapas under investeringstiden. Vi har fortfarande långt kvar tills vi har nått vår fulla potential när det
gäller att bygga ut förnyelsebara energikällor.
Politiken får inte överlåta detta endast till marknaden utan måste använda sin kraft som samhälls-
6
förändrare. Vi måste ställa tuffare miljökrav och regler och på det sättet skapa en större arena för nya
teknologier och cleantech-företag. Det tror vi leder till mer bärkraftiga företag inom energibranschen
vilket skapar ökad tillväxt.
Det ska inte vara gratis att skräpa ner miljön men samtidigt ska vi skapa verktyg som gör det lättare
att ställa om. Sverige har en lång kustlinje med ett redan välfungerande hamnsystem. Då sjöfart är ett
både enkelt och miljövänligt transportalternativ är det viktigt att man gör satsningar för att öka nyttjandet av detta alternativ. Utöver detta genererar sjöfarten både jobb och utbildningsmöjligheter inom
många olika områden.
• Höghastighetsjärnväg ska byggas i hela landet för att så snart som möjligt ersätta
inrikesflyget.
• SSU vill ha en grön skatteväxling för att stimulera en miljövänlig utveckling.
• Alla Sveriges energikällor ska så snart som möjligt ställas om till förnyelsebara.
• Järnvägen ska påregleras och SJ ska återigen få monopol på tågtrafiken i Sverige.
• Kärnkraften ska avskaffas på sikt.
• SSU verkar för en avgiftsfri kollektivtrafik.
Utbildning skapar arbete
Länder som storsatsar på utbildning och forskning kommer att stå starkare i vår globaliserade värld.
SSU vill med kraft satsa på att höja hela svenska befolkningens utbildningsnivå. Både andelen som klarar gymnasienivån och andelen som läser vidare i yrkesutbildning eller i högre utbildning måste öka.
Morgondagens arbete, utvecklingsmöjligheter och klimatomställning kräver en bred och djup satsning
på utbildning och forskning. Tillämpad forskning ger förutsättningar för arbeten och tillväxt. Detta
kräver ett betydligt mer målmedvetet arbete för samverkan mellan högskola, näringsliv, arbetsmarknadens parter och den offentliga sektorn.
Varje högskola och universitet ska vara tillväxt- och utvecklingsmotorn i sin region. Idag står många
ungdomar så långt ifrån arbetsmarknaden att en ökad efterfrågan på arbetskraft inte spelar någon roll
för deras möjlighet till sysselsättning. SSU är positiva till att en utbildningsgaranti införs som ger alla
unga möjlighet att slutföra gymnasiet och en väg in på arbetsmarknaden. SSU vill att alla elever ska få
högskolebehörighet. För oss handlar den frågan om att ge alla löntagare så goda villkor som möjligt att
klara omställningar på arbetsmarknaden. SSU vill också öka ambitionen för hur många som ska utbildas i högre utbildning till 60 procent av befolkningen. Vi anser att framtidens arbetsmarknad kommer
att gynnas om fler får den självsäkerhet och den kunskap som högre utbildning innebär.
Arbetslivsinstitutet har lagts ner av den borgerliga regeringen. Vi vill se ökad forskning
inom områden som rör arbete, vilket bland annat kräver att vi öppnar arbetslivsinstitutet igen.
Mer forskning ger oss verktyg till ett demokratiskt och tryggt arbetsliv.
• Alla som saknar gymnasiekompetens ska erbjudas ett kunskapslyft.
• SSU vill höja ambitionen för högre utbildning så att 60 procent av de unga under 25 år ska ha påbörjat högre utbildning.
• Teknikcentrum med college för yrkesutbildningar ska finnas i strategiska städer i hela landet.
• Arbetslivsinstitutet ska återinföras och utvecklas.
Den moderna arbetsmarknaden
Arbetsmarknaden har förändrats. Det är färre människor sysselsatta inom industrisektorn idag än på
1970-talet och det har vuxit fram många nya arbeten inom till exempel tjänstesektorn. Arbetsmarknadspolitiken har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt eftersom många människor blir kvar i
arbetslöshet, trots att det finns behov inom vissa sektorer. Vårt socialförsäkringssystem har under lång
tid urholkats genom lägre ersättningar och sämre villkor. En kraftig motoffensiv från arbetsgivarnas
sida har pågått sedan 1970-talet. Denna offensiv tar sig främst uttryck genom attacker ute på arbetsplatserna och i avtalsrörelserna, men har även kombinerats med en våg av borgerlig opinionsbildning
som har lyckats sätta prägel på samhällsdebatten.
Arbetsförmedlingen möter idag stor kritik och fyller sitt samhällsuppdrag bristfälligt, inte minst då
7
matchningen på arbetsmarknaden är dålig. Arbetsmarknadens parter har större kunskap om inom
vilka sektorer arbetstillfällen finns och vilken utbildning som krävs för ökad anställningsbarhet. Därför
bör parterna ha en större roll i att skapa en dynamisk arbetsmarknad. I dagsläget är det systematiserat
att de som har låg anställningsbarhet ska reas ut som billig arbetskraft istället för att erbjudas kompetensutvecklande arbetsmarknadsåtgärder. Samtidigt anställer arbetsförmedlingen jobbcoacher som ska
förmedla jobb som inte finns. Vi ser det som resursslöseri.
Anställningstryggheten är idag obefintlig för många. Det finns ett antal olika anställningsformer som
omöjliggör en stabil tillvaro för många människor. Det finns även flera näringsgrenar och arbetsplatser
där kollektivavtal knappt existerar och facklig anslutning är minimal. Utmaningarna är idag många när
det gäller arbetsmarknaden. Bemanningsföretag används systematiskt för att
kringgå lagen om anställningsskydd, men även som temporär arbetskraft. Fackförbundens möjligheter
är begränsade när det gäller att via förhandlingar påverka utlokalisering av personal till bemanning.
Därför måste medbestämmandelagen stärkas så att de fackliga organisationerna ges möjlighet att stoppa utlokalisering av arbetskraft som endast syftar till att kringgå lagen om anställningsskydd eller skapa
otrygghet bland personalen. Fackföreningsrörelsen har inte lyckats organisera de grupper som arbetar
inom bemanningsbranschen. Att förändra detta måste ses som en av de grundläggande utmaningarna
för att säkra den svenska modellen för framtiden.
Idag bedriver utländska entreprenadföretag en mängd olika projekt runt om i landet, framförallt inom
byggbranschen men även andra näringsgrenar. I många fall har de anställda i dessa bolag betydligt
sämre villkor än gängse löne- och anställningsvillkor i Sverige. Fackföreningsrörelsen har genom olika
domstolsbeslut på europanivå sämre förutsättningar att teckna kollektivavtal samt att bevaka att de
efterföljs. Facket måste få bättre redskap för att kontrollera och bevaka så att kollektivavtal tecknas och
efterlevs innanför landets gränser. Medbestämmandelagen måste stärkas så att de fackliga organisationerna ges ett större inflytande vid anlitande av underentreprenörer, krav på kollektivavtal ska kunna
ställas på de företag som anlitas som underentreprenörer i flera led.
På arbetsmarknaden idag är det ett strukturellt problem att människor inte ges möjlighet till heltidsarbete utan fastnar i deltidsarbete, främst eftersom möjligheten att påverka sin arbets- och livssituation
blir begränsad. Därför anser vi att heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet.
De fackliga organisationerna har tappat många medlemmar de senaste åren. Det beror mycket på den
fackföreningsfientliga politik som förts i landet men också på grund av att man inte lyckats visa sig
tillräckligt relevanta, framför allt för unga människor. De fackliga arbetsformerna måste förnyas och
nya metoder för att uppnå en högre anslutningsgrad måste hittas. Ett exempel på det är idén om ett
tvärfackligt medlemskap för ungdomar. Unga människor är väldigt rörliga på arbetsmarknaden och byter ofta mellan olika branscher. Det fackliga medlemskapet blir omständigt eftersom man ofta behöver
byta fackförbund. För att underlätta detta bör det införas ett tvärfackligt medlemskap i LO för unga
upp till 25 år.
• SSU vill öka samarbetet med mellan arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.
• SSU vill se branschspecifika arbetsförmedlingar med spetskompetens.
• Jobbcoacher och FAS 3 ska avskaffas.
• Provanställningstiden ska sänkas från sex till max tre månader.
• Det ska krävas en saklig grund för uppsägning under provanställning.
• SSU ska verka för att LO organiserar papperslösa arbetare.
• SSU vill att LO inför ett tvärfackligt medlemskap för unga upp till 25 år.
• Delade turer ska upphöra på arbetsmarknaden.
• Avdragsrätt för fackföreningsavgift och A-kassa ska införas.
• SSU vill stärka medbestämmandelagen så att facket kan ställa krav på kollektivavtal i flera led av underentreprenörer.
• Det ska finnas regler för hur många procent av arbetet som arbetsgivaren kan anlita
bemanningsföretag att utföra.
• SSU vill verka för att man redan från dag ett ska få ett anställningsbevis då många unga endast arbetar korta perioder och under den tiden är rättslösa.
• Alla anställningsformer skall vara pensionsgrundande.
• Alla anställningsformer skall gälla under återanställningsskyddet.
• Heltidsarbete ska vara en rättighet och deltidsarbete en möjlighet.
8
Den jämställda arbetsmarknaden
Kvinnor och män arbetar i ungefär lika stor utsträckning. Däremot är löneuttaget påtagligt ojämställt.
Idag har kvinnor upp till 20 procent lägre lön än män inom samma yrke. SSU anser att man måste
studera löneskillnaderna mellan kvinnor och män på hela arbetsmarknaden för att förstå att löneskillnaderna mellan olika yrkesgrupper främst drabbar kvinnor. Ett sätt att bryta segregationen på arbetsmarknaden är positiv särbehandling och kvotering. Vi anser att det underrepresenterade könet ska få
förtur vid anställningar, förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är likvärdiga. Det handlar inte om att
låta kön gå före kompetens, utan att verka för en jämställd arbetsmarknad och en solidarisk lönebildning. Detta gäller självklart även vid tillsättandet av högre chefstjänster där kvinnor är kraftigt underrepresenterade.
Idag diskrimineras kvinnor utifrån det faktum att det är de som föder barn och därefter antas ha
huvudansvaret för dessa barn. Detta är ett av skälen till att kvinnor halkar efter på både karriär- och
lönestegen och bidrar starkt till kvinnors underordning i samhället. Ett viktigt medel för att bekämpa
detta är att individualisera föräldraförsäkringen.
Könsmaktsordningen genomsyrar hela samhället, så även arbetsmarknadspolitiken. Fortfarande finns
en föreställning om män som familjeförsörjare och att de är i större behov av arbete än kvinnor. Vi menar att satsningarna på att minska arbetslösheten bland kvinnor måste ske proportionerligt till hur stor
del av de arbetslösa som de utgör. I strävan efter att bekämpa arbetslösheten i Sverige måste resurserna
fördelas utifrån behov.
Den ofta dolda arbetslösheten bland deltidsanställda kvinnor får inte glömmas bort.
Anställningstryggheten måste förbättras så att normen blir tillsvidareanställning. Heltid ska vara en rättighet. Samtidigt som den offentliga sektorn har inneburit stora möjligheter för kvinnor har den också
befäst patriarkala strukturer då könsarbetsdelningen flyttat med in i arbetslivet. Offentlig sektor ska
expandera, vidare måste lönerna inom de kvinnodominerade yrkena upp och arbetsvillkoren bli bättre.
• SSU anser att heltid ska vara en rättighet.
• Den offentliga sektorn ska vara en mönsterarbetsgivare, därför ska kvotering tillämpas
vid anställningar.
• Socialdemokraterna ska driva opinion för att det oavlönade arbetet i hemmet delas lika.
• En helt delad och individualiserad föräldraförsäkring ska införas.
• SSU vill underlätta arbetsbördan inom kvinnodominerade yrken genom friskvård och
teknikutveckling.
Egen- och småföretagandet
Vi i SSU vill ge alla människor lika stora möjligheter att uppfylla sina drömmar, oavsett om det handlar om att jobba som lastbilschaufför, bli jurist eller starta ett eget företag. Vi vill att det ska vara enkelt
och tryggt att starta och driva ett företag. Avsaknaden av skyddsnät för egenföretagare skapar en stor
otrygghet och hindrar många att starta egna företag. Därför bör egenföretagare involveras under det
allmänna skyddsnätet på samma villkor som löntagarna och det bör även upprättas en separat a-kassa
för egenföretagarna. Något som också ofta upplevs som problematiskt är den stora byråkratin kring
uppstarten och driften av ett företag. Därför vill vi inför en one stop-lösning som innebär att man ska
försöka sammanstråla alla frågor kring detta till samma myndighet.
• Egenföretagare ska innefattas i de allmänna trygghetssystemen på samma villkor som löntagare.
• SSU vill upprätta en separat a-kassa för egenföretagare.
• SSU vill upprätta en one stop-lösning för att minska byråkratin och underlätta för egenföretagande.
9
g
n
i
n
d
l
i
Utb
Utbildning
Världens bästa skola
Det är möjligt att skapa världens bästa skola. En skola där varje individ ses som en tillgång och där
alla oavsett förkunskaper och uppväxtvillkor ges verktyg att leva ett gott liv. Socialdemokratins syn på
kunskap och bildning handlar om att vi tror på alla människors inneboende kraft. En uppdelad skola
tvingar bort elever som gör fel val eller som inte når upp till uppsatta kunskapsmål.
Vi vill skapa en sammanhållen skola, från tidiga åldrar och förskola till högskola och
vuxenutbildning. Kunskap är ingenting som är statiskt eller givet för all tid. Kunskap är något som
växer dynamiskt och som ska göras tillgängligt för alla. Skolans kunskapsmål ska inte enbart inrikta sig
på att säkra reproduktion av kunskap, utan det viktigaste är att skapa kreativitet så att ny kunskap kan
födas. Därför ska den svenska skolan alltid vara helt avgiftsfri för att ge alla barn och ungdomar lika
möjligheter till lärande.
Ett misslyckande i skolan är vårt gemensamma misslyckande. Därför vill vi skapa en skola där vi
ger alla lärare bästa möjliga verktyg att lyckas. Vi tror på ett system där vi gemensamt genom hela
skoltiden riktar resurserna efter behov. Vi vill höja målsättningar, öka lärarkompetensen, öka tillsyn
och uppföljning. Det kräver att skolan får mer resurser, framförallt i form av ökad lärartäthet och att
eleverna ges fler undervisningstimmar.
Världens bästa skola lägger grunden för ett ökat kunnande hos samhällsmedborgarna. Det är ett självändamål i sig. Därför talar vi om det livslånga lärandet. Vi gör det ur två perspektiv, ur det samhällsnyttiga och det individnyttiga. Bildning och kunskap stärker varje människa och ger bättre verktyg att
lyckas i livet. Med dagens ensidiga kunskapsfokus förminskas skolans andra ansvar, det civila och det
sociala. Vi ser människors utbildning som mer än bara ett medel för att tillfredsställa arbetsmarknaden.
Bildningen är också en del av människans personliga utveckling. Först då eleverna mår bra kan de nå
sin fulla potential. Därför är det viktigt att de sociala frågorna får högre prioritet i skolan. För att klara
vårt mål om det livslånga lärandet vill vi se ett starkt utbildningssystem rustat att möta människor
genom hela livet. Det ska vara en rättighet att gå mellan yrkesliv och studier för att söka kunskap och
nya utmaningar.
Den moderna skolan för lika livschanser
Vår kunskapssyn bygger på att människor växer och lär sig tillsammans. Detta betyder att lärande
måste utgå från varje enskild människas förutsättningar. Vi tror därmed inte att alla elever kan eller ska
stöpas i samma form. Skolan ska utgå från den enskilda eleven, men aldrig individualiseras och därmed
göras till en fråga om individens ansvar. Det är skolan som har ansvaret för att garantera elevens rätt till
kunskap.
Det finns ekonomiska intressen som vill vara med och bestämma över utbildningsväsendet. Målet för
dessa är inte en skola där elevens behov sätts i fokus, utan bakom dem finns enbart ett vinstintresse.
Vår största utmaning för att skapa en skola i världsklass - där varje elev sätts i centrum, ges rätt verktyg
för livet och möjlighet att växa som människa - är att skapa en sammanhållen skola. Vinstintresset
måste ersättas med samhällsintresset av ökad kunskap hos alla samhällsmedborgare. I ett sammanhållet skolsystem med individfokus måste resurser ämnade för elever och lärare användas just till detta.
Vinstuttag i skolföretag måste förbjudas.
SSU anser att de krav som ställs på kommunal verksamhet även ska omfatta de privata aktörerna.
Vinstdrivande verksamhet utan insyn och kontroll är inte förenligt med visionen om en likvärdig skola
för alla. Dagens system förutsätter att vissa skolor är bättre än andra, du som elev ska göra val och själv
tillgodose din egen utbildning. Denna form av valfrihet segregerar människor. Utbildningssystemet ska
både präglas av principen om fritt val av utbildning och principen om politisk styrning av utbildning.
I socialdemokratins utbildningsväsende får det inte finnas ”bra” och ”dåliga” val. Det fria skolvalet blir
fritt först när politiken garanterar att alla val motsvarar god kvalité och bra kunskap. Elevers val blir bra
först när vi åtgärdar dagens dåliga politiska styrning.
11
Vi vill se en skola som ger lika livschanser. En huvuduppgift för skolan är därför att bryta segregation.
För att klara den uppgiften måste resurser fördelas efter behov. Kommunaliseringen av skolan innebar
att delar av beslutanderätten fördelades lokalt. Samtidigt har Skolverket en avgörande roll gällande
skoletableringar. Vi vill se ett kommunalt veto mot skoletableringar. Det är en angeläget ur ett demokratiskt perspektiv men också ur ett resursfördelningsperspektiv. Vi menar också att förutsättningarna
för att skapa en regionaliserad gymnasieskola bör utredas som ett led i att klara en likvärdig kvalitet.
Obligatorisk skolgång upp till 18 års ålder leder till att eleven får mer frihet, fler möjligheter och mer
handlingsutrymme i samhället. Det är också samhällsekonomiskt rationellt då en stor andel unga idag
är arbetslösa på grund av att de kommer ut med ofullständiga gymnasiebetyg.
Skolinspektionen måste ges makt att genomföra noggranna granskningar av skolor för att följa upp
och säkerställa kvalitet. Utvecklade modell-lektioner kan stärka lärare pedagogiskt. För att säkerställa
lärarens avgörande roll och garantera motivation och drivkraft hos kommande generationer av pedagoger vill vi införa ändamålsenliga behörighetskrav till lärarutbildningen. Didaktiken och pedagogiken
är viktiga delar av lärarutbildningen. Det ska alltid finnas möjligheter för lärare att vidareutbilda sig.
Läraryrket måste bli ett av landets mest attraktiva yrken. Lönerna måste därför höjas och arbetsplatsen
måste möjliggöra fortbildning och fler karriärsteg för sina anställda.
• Statusen för läraryrket ska höjas genom bland annat högre löner och fler karriärsteg.
• Lärare ska erbjudas möjlighet till pedagogisk och ämnesmässig fortbildning.
• SSU vill införa kommunalt veto angående fristående skolor.
• Fristående skolor ska inte ha möjlighet att dela ut vinst till sina ägare.
• Skolor drivna i offentlig och privat regi ska lyda under samma regler och ha samma
skyldigheter.
• Ett system med fritt skolval måste balanseras mot varje elevs rätt till bästa möjliga utbildning.
• Förutsättningarna för att regionalisera gymnasieskolan ska utredas.
• Systemet med skolpeng ska avskaffas till förmån för ett behovsanpassat resursfördelningssystem som tar hänsyn till socioekonomiska faktorer.
• SSU vill se obligatorisk skolgång upp till 18 års ålder.
En jämlik skola för alla
Vi vill ge alla elever lika möjligheter att lyckas i skolan. För att ge alla samma grundläggande kunskaper
måste skolan ge varje elev en god samhällsförståelse och kritiskt granskande
kunskaper. Den socialdemokratiska skolan måste bryta med idén om att vissa människor är mer eller
mindre lämpade att tillgodose sig kunskap och bildning. En skola för alla innebär att varje elev ges rätt
att klara grundläggande behörighet till högre utbildning. Elitsatsningar och elitklasser inom teoretiska
ämnen är en direkt effekt av en individualiserad skola. Forskning visar att blandade grupper lyfter den
generella kunskapsnivån och även resultaten för högpresterande elever. Det är ett självändamål att
hålla samman elever med olika bakgrunder och erfarenheter. Utmaningen för skolan är inte att ge vissa
elever ännu bättre förutsättningar, det handlar tvärtom om att utvecklas tillsammans. Så bryter skolan
segregering och ojämlika uppväxtvillkor. Det är viktigt att skolans kompensatoriska uppdrag stärks.
Skolans uppgift är större än att göra elever redo för ett yrkesliv. Skolan har en demokratiskt fostrande
roll. Genom att utvecklas tillsammans med andra och lära sig förstå samhället i ett samspel ökar kunskapen och förståelsen för demokratin. Idag möter många skolor politiska intresseorganisationer med
stängda dörrar. Vi menar att skolan tvärtom borde ge eleverna verktyg att själva kritiskt förhålla sig till
politiken. Utbildning ska inte drivas på religiös eller politisk grund. Rasism har aldrig varit och kommer aldrig att bli acceptabelt, det är därför ytterst viktigt att vi bekämpar den med alla medel.
Skolan måste skapa förutsättningar för alla barn att växa upp och vara delaktiga i samhället.
Praktik och ökade möjligheter för inträde på arbetsmarknaden genom skolan leder till detta.
På samma sätt som näringslivet finns närvarande i skolan genom ungt företagande ska facket vara ett
naturligt inslag i undervisningen.
Vi tror att ett aktivt samspel mellan skola och föreningsliv kan lägga grund för ett viktigt samhällsintresse och engagemang. Många gånger reduceras elevinflytande till formfrågor. Genom att praktisera
demokrati och inflytande kan reell makt förflyttas till eleverna. Demokratiseringen ska bland annat ske
12
genom lokala styrelser med elevmajoritet i gymnasieskolan. Även i högstadiet måste eleverna släppas in
i styrelsearbetet, och deras föräldrar bör inkluderas.
Skolan måste verka för att utjämna ojämlika uppväxtvillkor. Skolverket skall upprätta organiserade
arbetspooler för de högskolestudenter som för ett arvode kan tänka sig att utveckla och hjälpa elever
i gymnasiet och grundskolan Vi tror att varje elevs rätt till bra skolmat, rimligt avstånd mellan skolan
och hemmet, det fysiska och digitala skolbiblioteket, frukost och idrott under skoltid, samt tillgång
till internet även efter skoltid är exempel på praktiska insatser för en bättre uppväxtmiljö. I detta ingår
även att ge alla unga tillgång till kulturskolan. Alla elever ska ha rätt till läxläsning under skoltid med
stöd av en utbildad pedagog. Vi menar att varje individs möjlighet att få hjälp med läxor ser väldigt
olika ut och därför ligger det i vårt gemensamma intresse att tillgodose dessa rättigheter. Skolan måste
dock arbeta aktivt med att läxläsningen inte ska bli ett stigmatiserande moment för de elever som är
i behov av den. Om pedagoger bedömer att läxor är nödvändiga i undervisningen skall politiker inte
förbjuda detta. Politiker ska istället möjliggöra likvärdig läxhjälp till alla.
• Alla elever ska erbjudas avgiftsfri frukost, mellanmål och lunch i skolan.
• Elevers möjlighet att påverka ska vara formell och reell.
• Elitklasser ska avskaffas.
• Elever skall ges möjlighet att kritiskt förhålla sig till främlingsfientliga, homofoba och rasistiska krafter.
• Elever i behov av särskilt stöd skall integreras i den ordinarie undervisningen.
• Elever skall garanteras skolgång inom rimligt avstånd från sitt hem.
• Alla elever ska ha rätt till läxläsning under skoltid med stöd av en utbildad pedagog.
• Alla barn ska ha reell rätt till utbildning oavsett medborgerlig status.
• SSU vill som en utveckling av likabehandlingsplanen främja antirasism- och antimobbnings projekt på skolor.
• Systemet med lokala styrelser med elevmajoritet på gymnasieskolan ska återinföras.
• Alla skolor ska ha fri tillgång till egen idrottshall, matsal, bibliotek och datorer.
Livslångt lärande
Lärandet är en livslång process. Att ständigt lära sig nya saker och vidga sina vyer är utvecklande för
individen och därför ett ändamål i sig. Förskolan ska vara en verksamhet som präglas av pedagogisk
professionalism, hög kvalitet och ett genusperspektiv. Förskolan handlar i första hand om barns rättigheter, inte om föräldrarna. Att träffa andra barn och komma i kontakt med flera vuxna är nödvändigt
för ett barns personliga utveckling och lärande. Därför vill vi ha en allmän och obligatorisk förskola
från tre års ålder. Utifrån ett barnperspektiv är det självklart att alla barn ska ha rätt till 30 timmars
förskola per vecka, även om föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga.
Fritidsverksamheten är en viktig del av skolan som inte får glömmas bort men som allt för ofta genomgår besparingar. Det är viktigt att även fritidshem ska ha en pedagogisk ambition och stimulerande
verksamhet och inte ses som förvaring. Fritids ska vara avgiftsfritt.
Dagens grund- och gymnasieskola är baserad på ett tänkande som sätter klassen och årskurs i centrum framför eleven. I morgondagens skola måste utbildningen i större utsträckning anpassas till den
enskildes förutsättningar. Detta mål kan bland annat nås med individuella utvecklingsplaner, kontinuerliga utvecklingssamtal och skriftliga omdömen. Betyg i form av godkänt och ännu icke godkänt
ska komplettera dessa från och med årskurs åtta. Lusten att lära ska stimuleras och den många gånger
hårda psykiska belastningen i skolmiljön måste minska. En sådan ordning skulle tillåta eleverna att
göra framsteg i sin egen takt. Det innebär även att målstyrning för elevens kunskapsinhämtning måste
slå igenom fullt ut och sättas framför ämnesindelning och schemaläggning. För att betygsättning ska
ske med säkerhet bör eleven ges möjlighet till överprövning av slutgiltiga beslut.
Alla elever har rätt att få en saklig och allsidig undervisning fri från fördomar och indoktrinering. Idag
är mycket undervisningslitteratur ideologiskt präglad, där synen på ekonomi är liberal medan ämnen
som historia och geografi präglas av koloniala och patriarkala tankar. Läromedlen i skolan ska stämma
överens med den svenska skolans värdegrund och undervisningslitteraturen riktad mot grund- och
gymnasieskolan ska därför granskas och erhålla omdömen av en oberoende statlig myndighet.
13
Alla som känner ett behov av att läsa ett år till på gymnasiet för att komplettera, läsa upp betyg, ta fler
kurser eller studera utomlands ska få denna möjlighet. För att stimulera ett livslångt lärande är det
avgörande att alltid hålla dörrarna till högre utbildning öppna och att motverka att val som görs i tidig
ålder får avgörande konsekvenser för elevers möjligheter till vidareutbildning. Alla gymnasieprogram
ska därför ge grundläggande behörighet till högskolan. Komvux ska alltid finnas som en möjlighet för
den som vill läsa upp sina gymnasiebetyg eller läsa in högskolebehörighet. Komvux ska vara tillgängligt
för alla som gått ut grundskolan. Vid ansökan till högskolan ska alla med högskolebehörighet omfattas
av samma urvalsgrupp. Det måste även finnas andra möjliga vägar in till högskolan. Därför menar vi
att den som fyllt 25 år, har arbetat i minst fyra år och har elementära kunskaper inom svenska och engelska ska ges grundläggande behörighet till högskolan. Det ger nya möjligheter för grupper som annars
utestängs från högskolestudier. Meritpoängssystemet är en modell som missgynnar elever som inte har
intresse för de utvalda ämnena och motverkar en mångfald av kunskap. Därför ska meritpoängssystemet avskaffas. Alla har rätt till fler chanser, det ska vara en rättighet för den enskilda och det är en vinst
för samhället. Därför måste den kommunala vuxenutbildningen vara tillgänglig för alla som behöver
komplettera eller läsa upp kurser.
Folkbildning är det demokratiska lärandet. Den frigör människan och utgör en viktig del i det svenska
samhället. Bildning som begrepp är så mycket mer än bara kunskap, det är en process i vilken kunskap omsätts i tankar och aktivt handlande. Dock är ungas deltagande i studieförbundens verksamhet
låg. För att öka deltagandet krävs att unga prioriteras som en viktig målgrupp hos folkbildningsrådet.
Stödet till bildningsförbunden måste också öka. Folkhögskolorna har en viktig roll, inte minst för att
ge alternativ och fler dörrar till det allmänna utbildningssystemet.
Satsningar på att höja kvaliteten på högskoleutbildningar är nödvändiga. Ett sätt är att öka andelen
lärarledd tid per student. Studentlitteraturen är en stor kostnad för den enskilda studenten och ett
högkostnadsskydd ska därför införas. För att minska avståndet mellan utbildning och arbetsliv ska
lärosätena bli bättre på att tidigt under utbildningen samverka med det offentliga och med näringslivet. Idag spelar uppväxtmiljö och social bakgrund en avgörande roll för människors förutsättning att
studera. När högre utbildning är en reell möjlighet för alla skapas chanser för människor att välja yrke
och sysselsättning. För att fler ska ha möjlighet att studera vidare är en satsning på studenternas ekonomi genom höjt studiemedel och fortsatt avgiftsfri utbildning för både svenska som såväl utländska
studenter grundläggande.
• SSU är emot terminsavgifter vid Sveriges högskolor och universitet.
• Studiemedlet bör höjas.
• Studiemedlet bör bestå av hälften bidrag, hälften lån.
• SSU vill avskaffa fribeloppet.
• Meritpoängsystem ska avskaffas.
• Undervisningslitteraturen riktad mot grund- och gymnasieskolan ska granskas av en oberoende statlig myndighet.
• SSU vill införa en obligatorisk allmän förskola från tre års ålder.
• Komvux ska finnas tillgängligt för alla som gått ur grundskolan.
• Alla med högskolebehörighet ska omfattas av samma urvalsgrupp.
• Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola per vecka.
• Utbildningen ska i större utsträckning anpassas till den enskildes förutsättningar.
• Skriftliga omdömen är ett viktigt komplement till betygsättningen i grund- och
gymnasieskolan.
• Alla gymnasieprogram ska ge grundläggande behörighet till högskolan.
• Den som fyllt 25 år och arbetat i minst fyra år ska ges grundläggande behörighet till högskolan.
• Folkbildningens ställning i samhället och dess ekonomiska förutsättningar ska stärkas.
• Den lärarledda tiden på högskolan måste öka och fördelas jämlikt mellan olika studentgrupper.
En kvalitativ skola
De senaste 20 åren har resultaten i den svenska skolan stadigt halkat efter. Alltfler elever lämnar skolan
utan att ha fått de kunskaper de har rätt till. Även om orsakerna till detta är många och står att finna
såväl innanför som utanför skolans väggar går det att peka ut några enskilda förklaringsfaktorer. Den
första och kanske avgjort viktigaste faktorn är de vuxna i skolan. Det pedagogiska ledarskapet behöver
stärkas. Rektorer och andra skolledare behöver ägna mer tid åt att delta i skolans pedagogiska utveck-
14
ling och mindre åt rent administrativa uppgifter. Samtidigt måste lärare ges större möjlighet att se varje
enskild elev, dess behov och möjligheter.
Även skolan drabbas av de strukturella förtryck som råder i samhället. Därför måste skolans personal
vara rustad för att möta barn och ungdomar i deras verklighet. Fler yrkesgrupper med annan kompetens än den traditionellt pedagogiska behöver därför komma in i skolan. Beteendevetare, socionomer,
fritidspedagoger, elevdemokratiansvariga och genuspedagoger är exempel på yrkesgrupper som kan
bidra till att alla elever blir sedda, samtidigt som lärarna får större möjligheter att ägna sig åt undervisningen. Vi vill i den sociala skolan värna elevhälsan genom aktiv kommunikation mellan elev och
personal. Viktigt är också att garantera tillgången till speciallärare och specialpedagoger. De strukturer
som finns i samhället återfinns inte bara i skolan utan riskerar dessutom att förstärkas. Medvetenheten
om dessa strukturer och skolans roll för att bryta dem måste stärkas. Bland annat behöver inslagen av
genusvetenskap och HBT-perspektiv i lärarutbildningen kraftigt öka. Dessa perspektiv måste genomsyra hela skolans innehåll från klassrumsmiljö till läromedel.
Såväl i Sverige som internationellt bedrivs en omfattande forskning kring skolan. Kunskapen om vilka
metoder och pedagogiker som fungerar finns men tillämpas många gånger inte i den dagliga skolverksamheten. Anknytningen och samverkan mellan skolan och den vetenskapliga forskningen måste
öka. Skolpersonalens möjligheter till fortbildning måste stärkas samtidigt som fler forskare i form av
lektorer och doktorander anställs i skolan.
Språket är nyckeln till framgång i skolan. Ett bristfälligt språk innebär svårigheter, inte bara i den dagliga kommunikationen, utan också i förståelsen och inlärningen av de flesta av skolans ämnen. Idag kan
vi se hur skillnaderna i språknivå mellan elever från olika samhällsklasser ökar och hur detta leder till
försämrade skolresultat. Svenskundervisningen måste rustas upp och intresset för språket måste väckas
redan i förskolan. Det räcker dock inte. Många elever har ett annat modersmål än svenska och måste få
stöd och hjälp av skolan att utveckla också detta. Flera studier har visat på sambandet mellan tryggheten i sitt eget modersmål och möjligheten att erövra ett nytt. Parallellt med ett ökat fokus på undervisning i svenska och enskilda elevers modersmål måste kunskaperna i andra språk öka. Ett hemspråk ska
värderas lika som ett valt språk.
Med anledning av att hälsan har försämrats bland Sveriges ungdomar behövs ett komplement till
lektionerna i idrott och hälsa. Att införa friskvårdstimme skulle göra att ungdomarna mår bättre och
presterar bättre. Friskvårdstimme ska inte vara inbyggd i den ordinarie idrottsverksamheten.
• SSU vill att friskvårdstimme utreds och prövas i den svenska skolan.
• Lärartätheten ska öka och storleken på barn- och elevgrupperna ska minska.
• Läraren ska ges möjlighet att hålla hög kvalitet i undervisningen genom avlastning från andra uppgifter.
• Inför HBT-perspektivet i lärarutbildningen.
• Fler vuxna måste finnas i skolan.
• Inför skoladministratörer som kan avlasta lärarna med det administrativa arbetet.
• Öka inslagen av genusvetenskap i lärarutbildningen.
• Samverkan mellan forskningen och skolan ska öka.
• Öka fokus på svenska språket och modersmålsundervisning.
• Öka språkundervisningen.
15
d
r
ä
f
l
ä
V
VÄLFÄRD
Välfärden frigör människan
Den socialdemokratiska välfärdsmodellen är vår rörelses starkaste verktyg i kampen för att ge människan frihet och makt över det egna livet. Frihet kräver att alla människor har ekonomiska och sociala
förutsättningar att hävda sina medborgerliga rättigheter. Människans frihet stärks av vår kollektiva
välfärdsmodell som garanterar alla medborgare social och ekonomisk trygghet i livets alla skeenden.
Den generella välfärdspolitiken är inte ett mål i sig utan endast ett medel i kampen för ett samhälle där
makt och resurser fördelas jämlikt. Genom att undandra viktiga samhällsfunktioner från marknaden
och gemensamt driva och styra dessa demokratiskt ökar människors inflytande över sina egna liv. Det
är genom det kollektiva ansvarstagandet vi garanterar ett samhälle där vi tillsammans frigör varandra.
Den skattefinansierade generella välfärden är grunden för den socialdemokratiska fördelningspolitiken.
Den bärande tanken i vår välfärdsmodell är att vi alla bidrar till välfärden efter förmåga och att vi alla
tillåts ta del efter våra behov. Genom att välfärden omfattar alla får även de med goda inkomster ett intresse av att försvara hög kvalité i den offentliga sektorns verksamheter. SSU ser att marknadstänkande
inom välfärdsområdet hotar människors frihet snarare än bejakar den. Vi är djupt oroade över att det
gemensamma ansvaret för och inflytandet över välfärden urholkas och att en allt större del av ansvaret
skjuts över på individen. Vi ser att detta på allvar hotar vår kamp för alla människors rätt och vilja till
frihet.
Välfärdens organisering och finansiering
Under de senaste decennierna har den svenska välfärdsmodellen genomgått stora förändringar.
Välfärdens organisering och synen på den offentliga sektorn har påverkats av en politisk offensiv från
borgerligheten som sammanföll med en mer folklig kritik av den offentliga sektorn som alltför stelbent
och byråkratisk. Resultatet har blivit vidsträckta privatiseringar och att välfärden kommit att betraktas
som ett problem, det vill säga som en utgift vi inte har råd med, istället för som lösningen på fler av
våra samhällsproblem. Det privatekonomiska utrymmet har fått öka på bekostnad av det gemensamma
vilket har lett till att det inte finns finansiering för de insatser som behövs i ett socialdemokratiskt samhällsbygge. Välfärden ska finansieras gemensamt genom progressiva skatter och behöver ökade resurser
för att kunna bibehålla och utveckla tjänster med hög kvalitet.
Den ekonomiska krisen under 1990-talet drabbade välfärden hårt. Många jobb försvann från den offentliga sektorn under krisen och dessa har aldrig återskapats. Istället har de som arbetar i välfärden fått
vänja sig vid hårdare arbetspass och sämre arbetstider medan medborgarna i mindre utsträckning har
fått sina behov tillgodosedda. Samtidigt säljs allt fler av våra livsnödvändiga verksamheter ut till privata
bolag och våra skattepengar omvandlas till vinst i aktieägarnas fickor. Utvecklingen drabbar framförallt
kvinnor. Eftersom det främst är kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg blir konsekvensen
att de i högst utsträckning får förslitningsskador.
När politiska områden som vård, skola och omsorg samt socialförsäkringar görs till privata angelägenheter minskar människors tilltro till politiken och framförallt till socialdemokratin. Medborgarna
förvandlas till kunder. Resultatet blir inte större frihet för den enskilde utan för starka ekonomiska intressen. I retoriken handlar valfrihetsdebatten om medborgarnas rätt att välja, men i praktiken innebär
förändringarna på välfärdsområdet snarare valfrihet för företag att etablera sig och konkurrera. Strategiska och principiella beslut flyttas från de folkvalda och hamnar i händerna på bolagsstyrelser som inte
svarar inför medborgarna och som ofta består av människor med mycket stora sociala likheter, det vill
säga vita och välbärgade män i medelåldern. Den ökade andelen privat driven välfärd har inte medfört
kvalitetshöjningar eller produktivitetsutveckling. Det som var tänkt att borga för alternativa metoder
och modeller har istället lett till oligopoliserade marknader där ett fåtal koncerner dominerar. Dessa
använder ofta traditionella arbetssätt och erbjuder inte större inflytande varken för personal eller för
brukare. Vinster utvinns genom att man drar ner på personal, undviker brukare med stora behov eller
överkompenseras ekonomiskt. Vi anser därför att verksamheter som sålts ut till privata aktörer åter ska
komma att ägas och styras av det gemensamma.
17
Ett konkret sätt att höja kvaliteten i välfärden vore att öka inflytandet från både brukare och personal.
För brukare kan det handla om större möjligheter att välja vad man vill ha hjälp med från det gemensamma, vilken inriktning man vill ha på sina barns förskola, om man vill gå till vårdcentralen där man
bor eller den närmast jobbet, eller vilka sysslor man vill att hemtjänsten ska utföra. Målet måste vara
att människor som brukare i välfärden är välinformerade och inkluderas i beslut som rör deras egna liv.
Snarare än att välja mellan olika utförare handlar brukarinflytande för oss om att vara med och påverka
innehållet.
Socialdemokratin har alltid strävat efter att de som arbetar ska ha makt över sin arbetssituation och
möjlighet att utvecklas i arbetet. Rätten att vara med och utforma verksamheten, rätten till vidareutbildning, rätten till heltid och att få vara med och påverka arbetstidens förläggning borde vara
självklarheter. Reformer för arbetsplatsdemokrati inom offentlig sektor har stor potential att höja
kvaliteten, öka tillgängligheten och sänka kostnaderna för sjukskrivningar och förtidspensioneringar.
Den gemensamma sektorn borde vara ett föredöme, ett verkligt alternativ till marknadslogiken och ett
exempel på hur det jämlika samhället skulle kunna organiseras. Välfärden måste åter bli en del av ett
socialdemokratiskt samhällsprojekt, och får aldrig ses som en belastning eller en utgift vi inte har råd
med. Hoten mot välfärden kommer i första hand från minskade skatteintäkter, stela budgetregler, hög
arbetslöshet och utförsäljningen av det gemensamma. Detta möter vi med mer resurser, fler anställda
och mer makt åt brukare och personal. På så sätt kan vi gynna kommunernas förutsättningar att anställa fler i välfärden.
När apoteksmonopolet avskaffades så lovades det sänkta priser, bättre tillgänglighet och ökad service.
Det har blivit tvärtom. SSU vill se att det offentliga åter får ansvaret för att tillgången på läkemedel
både blir säker och att tillgången och utbudet garanteras i hela landet.
• Välfärden ska ägas och drivas gemensamt.
• Välfärden ska aldrig drivas i vinstsyfte.
• Välfärdens kostnad som andel av BNP måste öka.
• För att möta behoven i välfärden vill vi se minst 200 000 nya heltidsanställningar med löner och villkor som omfattas av kollektivavtal.
• Brukarinflytandet i välfärden ska öka.
• Alla som arbetar i välfärden ska få ett ökat medinflytande på sina arbetsplatser.
• Alla som arbetar i offentlig sektor ska ha rätt till friskvård på arbetstid.
• Apoteksmonopolet ska återinföras.
• SSU är för en modell där kommunerna använder sociala investeringar för att stärka välfärden.
Hälso- och sjukvård
Att värna människovärdet är centralt i SSU:s syn på hälso- och sjukvården. Dess syfte ska vara att
rädda liv, värna människors livskvalitet och tillgodose deras behov av vård. Idag läggs allt större fokus
på starka gruppers efterfrågan av hälso- och sjukvårdsinsatser och ett allt mindre på sjuka människors
behov. Alla medborgare har rätt till hälso- och sjukvård av världsklass, denna ska finansieras gemensamt via skatter. Ingen ska vara beroende av privata sjukförsäkringar eller tvingas betala höga vårdavgifter för att ha rätt till vård.
Vården måste vara lyhörd för den enskildes behov, det är alltid människan och hennes behov som ska
stå i centrum. SSU motsätter sig borgerlighetens tvingande etableringslagstiftning som fokuserar på
vårdbolags frihet att göra vinster inom det skattefinansierade sjukvårdssystemet istället för att bejaka
människors rätt att påverka. För SSU kan valfrihet inte inskränkas till bolags valmöjligheter att etablera
sig inom välfärdssektorn. Valfrihet handlar för oss om att ge människor makt över det egna livet. Vi
ser att den borgerliga versionen av vårdval leder till en ineffektiv resursanvändning där vården koncentreras till tätbefolkade, friska och välbärgade områden där människor i störst behov av vård får svårare
att hävda sina behov. Detta är en utveckling som förstärker de ojämlikheter i hälsa som redan råder i
vårt land. Mot en borgerlig vårdvalsmodell och fri etableringsrätt ställer vi människors frihet att utifrån
jämlika förutsättningar kunna påverka vården genom politiska beslut och som anställda och brukare.
Sverige är ett klassamhälle med patriarkala, heteronormativa och rasistiska maktstrukturer. Detta gäller
även inom hälso- och sjukvården. Det borgerliga vårdvalet har lett till att ojämlika strukturer mellan
fattiga och rika områden stärkts. Det efterfrågedrivna sjukvårdssystem som borgerligheten byggt upp
18
gör det lönsamt att tillgodose välbärgade och friska människors efterfrågan på vård istället för att bejaka sjuka människors behov. Vita män är norm i det svenska samhället, även inom sjukvårdssektorn.
Resursstarka grupper har lättare att hävda sina behov av vård. Forskning och medicinska behandlingsmetoder är mer inriktade på mäns behov av vård än kvinnors. Detta anser SSU är oacceptabelt. Målet
med hela välfärdssamhället är att bryta ojämlikheter, inte att bevara dem.
Samhället måste även arbeta med förebyggande insatser för att färre ska bli sjuka, då vi ser att fysisk,
psykisk och social ohälsa är ett växande problem. Psykisk ohälsa kommer ur ett samhälle som sätter
andra värden än människors välmående i centrum. SSU kan aldrig acceptera att människors hälsa blott
ses som en privat angelägenhet. Människors omgivning, med dess materiella villkor har stort inflytande
över vår hälsa. Socioekonomiska faktorer gör att det skiljer sig flera år i medianlivslängd mellan arbetarklassen och överklassen. SSU menar att synen på välfärd aldrig får stanna vid materiellt välstånd.
Kampen för varje människas välmående går hand i hand med kampen för människans frigörelse
SSU ser en utveckling där alltfler skaffar sig en privat sjukförsäkring. När människan inte tror på jämlikhet rustar hon sig för ojämlikhet. Denna rustning ökar ojämlikheten i samhället och motverkar den
positiva effekt en gemensamt finansierad vård och välfärd har.
• Stopplagen ska återinföras.
• Tandvård ska inkluderas i den övriga vården.
• Sjuk- och tandvård ska vara avgiftsfri.
• Papperslösa ska inom hela vårdsektorn behandlas likvärdigt med svenska medborgare.
• Det borgerliga vårdvalet ska stoppas.
• Ingen ska på godtyckliga grunder nekas möjligheten att bli blodgivare.
Socialförsäkringar
SSU kan aldrig acceptera att arbetslöshet eller sjukdom betraktas som ett problem enbart för den enskilde. Om man förlorar arbetet, skadar sig och tillfälligt försvinner från arbetsmarknaden eller förlorar
försörjningen av andra skäl ska man vara kollektivt försäkrad och ersättning ska utgå enligt inkomstbortfallsprincipen. Ersättningsnivåerna ska vara så generösa att stödet för de obligatoriska försäkringarna blir starkt och brett. Om nivåerna är för låga riskerar vi att få ett urholkat trygghetssystem. Taket i
socialförsäkringarna måste därför höjas.
När människor står inför stora omställningar i livet måste samhällets stödfunktioner finnas till hands.
Det är viktigt att människor känner sig trygga i strukturomvandlingar. Människor blir inte mindre
sjuka för att de får det svårare ekonomiskt. Tvärtom ökar risken för att människor går till jobbet sjuka
när man borde vara hemma och därmed riskerar att förlänga sjukdomsperioden och smitta andra.
Därför vill SSU också ta bort karensdagarna.
Ett barn ska ha rätt till minst en vårdnadshavare och SSU ställer sig positiva till fler än två. Barnet har
rätt att förvänta sig att dessa ska ta sitt ansvar i lika stor utsträckning. Idag är verkligheten en annan i
heterosexuella familjeförhållanden, då kvinnor ofta tar huvudansvaret för barnen, men också för det
obetalda arbetet i hemmet. Den ojämna arbetsdelningen i hemmet ger män högre livskvalitet mätt i
personlig service och fritid, men får negativa effekter för jämlikheten även utanför hemmet. Kvinnor
har lägre lön och sämre anställningar på grund av att arbetsmarknaden ser dem som en ”osäker grupp”,
och detta bidrar starkt till kvinnors underordning i samhället. Dagens låga golv i föräldraförsäkringen
gör familjeskapandet till något osäkert, då många får det svårare ekonomiskt om de ska klara sig på
den ersättningen. För unga och studerande är ersättningen så låg att man tvingas ut i arbete tidigt efter
man fått barn. SSU kräver att föräldraförsäkringen individualiseras och att vårdnadsbidraget avskaffas.
Människor som är beroende av försörjningsstöd har idag så snäva ekonomiska ramar att det försämrar
både möjligheten till att leva ett värdigt liv och möjligheten att få en egen försörjning. SSU anser att
tillgång till dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen för försörjningsstöd. Vi anser även att
den generella nivån för försörjningsstödet bör höjas samt att barns inkomster ska undantas vid bedömning av familjers behov av försörjningsstöd.
19
• SSU anser att det är viktigt att utreda det nuvarande pensionssystemet med avsikt att trygga människors framtida pensioner.
• Taket i socialförsäkringssystemen ska höjas.
• Ersättningsnivåerna ska ligga på 90 % av inkomsten.
• Dator och internetuppkoppling ska ingå i riksnormen för försörjningsstöd.
• Barns inkomster ska undantas när beslut om ekonomiskt stöd fattas.
• Föräldraförsäkringen ska individualiseras.
• Grundbeloppet i föräldraförsäkringen ska höjas.
• Vårdnadsbidraget ska avskaffas.
• Karensdagarna ska avskaffas.
Sexualpolitik
Kön och sexualitet och de normer som gäller för dessa skapas utav samhället och bestämmer hur vi
ska vara och uppträda som antingen man eller kvinna. Dessa normer reproduceras inom bland annat
skola, sjukvård och media. Därför behöver arbetet med att förändra normerna också börja inom dessa
instanser. Samhället behöver fler utbildade personer som kan sprida upplysningar om kön och sexualitet och motarbeta förtryckande och könsstereotypa normer. Detta kräver att personal i de miljöer barn
växer upp i har en bra utbildning i bland annat genusvetenskap.
För att alla mänskliga rättigheter ska kunna möjliggöras krävs det att alla får rätt till sin sexualitet och
får rätt att utöva den. Sexualitet handlar om rätten till sin egen kropp, om rätten att njuta, men även
friheten att göra detta. Den sexuella utvecklingen fortgår genom hela livet och är en del av den personliga utvecklingen. Som sådan kan det aldrig sättas en gräns för när sexualiteten börjar eller slutar,
därför är det viktigt att föräldrar upplyses om barns sexuella utveckling och deras sätt att uttrycka sig
sexuellt. Likaså måste formerna för den institutionaliserade vården, så som särskilt boende eller gruppboende, ses över för att verka tillåtande och främjande för brukarnas sexuella liv. Ett salutogent förhållningssätt med målet att främja en bra sexuell hälsa och kunskap måste vara utgångspunkt i vården.
Alla människor ska kunna njuta av sex. Detta kräver bland annat en god sexuell och reproduktiv hälsa
genom hela livet. Ungdomsmottagningar ska vara tillgängliga för personer minst upp till det år de
fyller 23 och finnas i varje kommun. Motsvarande mottagningar för vuxna borde vara en viktig del i
vården, och ska finnas tillgängligt för alla och i varje kommun. Syftet med dessa mottagningar ska vara
att inhysa kvalificerade läkare, barnmorskor och kuratorer som kan tillgodose behov av vård, hjälp och
rådgivning kring sexuell hälsa.
Kvinnor ska ha rätt till sin egen kropp, och detta innebär även att hon ska kunna välja när och hur hon
ska få barn. Att kunna bli gravid och bilda familj om man önskar är någonting som alla ska ha rätt till,
men som inte är en självklarhet. Ofrivillig barnlöshet är ett stort problem, som måste uppmärksammas
mer och tilldelas mer resurser. Lika lite som längtan att skaffa barn har med kön eller sexuell läggning
att göra, har den att göra med civilstånd. Möjligheten att skaffa barn ska inte påverkas av någon av
dessa faktorer. På samma sätt måste kvinnan även kunna välja när hon inte vill bli gravid. Akuta p-piller ska därför tillhandahållas kostnadsfritt. Det är av yttersta vikt att rätten att få en abort utförd finns
och att väntetiden förkortas så att kvinnor slipper genomgå en kirurgisk abort. Här är det även viktigt
att SSU verkar för att öppna upp gränserna så att kvinnor från andra länder kan komma till Sverige för
detta. Grundläggande sexuellt skydd, så som kondomer, ska finnas tillgängligt kostnadsfritt för alla.
Att kunna skydda sig mot könssjukdomar ska inte vara en kostnadsfråga. Tester för att förhindra att
sjukdomarna sprids ska därför även tillhandahållas kostnadsfritt.
• Personal som arbetar med barn och unga ska vara utbildade i genusvetenskap.
• Tillgången till sexologiska mottagningar och ungdomsmottagningar i varje kommun ska säkras.
• Kondomer ska tillhandahållas kostnadsfritt.
• Mer resurser ska ges till att hjälpa ofrivillig barnlöshet.
• Tester för att upptäcka könssjukdomar ska tillhandahållas kostnadsfritt för alla.
• SSU anser att kvinnors rätt till abort är en mänsklig rättighet.
20
Bostad åt alla
Alla har rätt till ett bra boende. Det är ett politiskt misslyckande att bostadsbristen är utbredd och
segregationen tillåts rota sig. Bostaden måste ingå i välfärdsbegreppet och det måste anses vara ett gemensamt problem för samhället att vissa står utan ett bra boende. När allt fler trängs på bostadsmarknaden och allt färre bostäder byggs har bostadsbristen blivit en av den unga generationens allvarligaste
problem. Sverige behöver en ny bostadspolitik som syftar till att garantera alla ett bra boende. En aktiv
bostadspolitik är en förutsättning för att få en rörlig arbetsmarknad. En god tillgång på bostäder främjar sysselsättningen, då det blir lättare att flytta dit arbetstillfällen finns.
Idag tvingas många in i otrygga boendeformer i andra-, tredjehands- eller svartkontrakt. Bostadsbristen
leder till att bostadssökande får en svag ställning gentemot bostadsbolagen, som på godtyckliga grunder väljer bort bostadssökande. För att lösa problemen krävs ett mer ambitiöst bostadsbyggande än
dagens, speciellt i de områden där efterfrågetrycket är högt. Bostadssituationen i de städer där brist råder ska i första hand lösas genom ett ökat byggande. Tillgång till billiga hyresrätter är en förutsättning
för att unga ska kunna flytta hemifrån. SSU motsätter sig systematiska utförsäljningar av allmännyttiga
hyresrätter. Vi vill införa statliga investeringsstöd och räntebidrag för att stimulera bostadsbyggandet i
allmänhet och byggandet av hyresrätter i synnerhet.
En viktig faktor i arbetet mot segregation är att bruksvärdessystemet återinförs. Det innebär att hyran
sätts utifrån allmännyttans självkostnader och att de privata hyresvärdarna sedan följer denna hyressättning. På så vis blir kostnaden för en lägenhet likvärdig med andra lägenheter med samma storlek och
standard. Mot detta står marknadshyrorna som är den liberala synen på boendet och dess kostnader,
den som betalar mest får lägenheten. Även priserna på bostadsrätter ska sättas efter ett bruksvärde och
ett kösystem måste därför utformas även för dessa. Vi vill tillåta blanda upplåtelseformer, men pengar
ska aldrig kunna ge förtur till en mänsklig rättighet.
Sveriges kommuner måste ta ett större ansvar för bostadsbyggandet. Samhällsplaneringen måste också
vara offensiv, kommuner måste utnyttja sitt planmonopol för att bryta bostadssegregationen. Istället
för separata villa-, bostadsrätts- och hyresrättsområden bör alla dessa boendeformer blandas. Bygglov
ska kunna villkoras med upplåtelseform för att skapa och bibehålla en bostadsblandning i olika bostadsområden. Syftet är att alla stadsdelar får en befolkningssammansättning som speglar befolkningen.
Samtliga upplåtelseformer ska behandlas neutralt i beskattningshänseende.
Ett viktigt verktyg för att garantera alla en bra bostad är en aktiv och fungerande allmännytta. Genom
allmännyttan kan kommuner garantera att hyresrätter byggs och bevaras och att det finns bostäder som
möter allas behov. Allmännyttan ska vara normgivande för hyressättningen och bruksvärdesprincipen
ska tillämpas. Där det idag saknas ett allmännyttigt bostadsföretag ska detta upprättas på nytt.
SSU ser förtätning av storstäderna som ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt att skapa fler bostäder i attraktiva områden. Det ger förutsättningar att skapa relativt billiga bostäder eftersom det inte
kräver någon omfattande utbyggnad av kollektivtrafiknätet eller vägar. SSU vill se en ny egnahemsrörelse som syftar till att ge unga möjligheter att bygga hus i stadsnära områden. Samtidigt ser vi att
infrastruktursatsningar bidrar till att minska bostadsbristen i storstäderna för att underlätta arbetspendling längre sträckor.
Ytterligare krafttag måste göras för dem helt utanför bostadsmarknaden. SSU ser med oro hur ett stort
antal människor står utan ett hem. Vare år fryser hemlösa ihjäl under den svenska vintern. Alla i vårt
land ska ha en stark lagstiftad rätt till tak över huvudet, till sängplats och tillgång till kök och badrum.
Kommuner som inte kan garantera detta när någon kräver det ska kunna åtalas. Samtidigt ska det
byggas effektiva system där hemlösa kontinuerligt kontaktas och informeras om dessa rättigheter För
att garantera trygga uppväxtvillkor för alla barn ska det vara förbjudet att vräka barnfamiljer. Ny teknik
gör ett mer miljövänligt bostadsbyggande möjligt. Alla hus som byggs efter 2015 ska vara lågenergihus.
Samtidigt måste stora delar av Sveriges befintliga bostadsbestånd klimatanpassas. Inte minst när det
gäller miljonprogramsområdena, som behöver rustas upp både av miljöskäl och för att höja boendestandarden.
21
• Segregationen ska på kort sikt bekämpas genom införandet av fler kommunalt ägda hyresrätter.
• Segregationen ska bekämpas genom skapandet av sammanhängde stadsområden.
• Bruksvärdesprincipen ska införas för bostadsrätter.
• Det ska vara förbjudet att vräka barnfamiljer.
• Alla kommuner ska ha ett allmännyttigt bostadsbolag.
• Alla hus som byggs efter 2015 ska vara lågenergihus.
• Bygglov ska kunna villkoras för att garantera en blandning av upplåtelseformer.
• Alla bostadsområden ska bestå av blandade upplåtelseformer.
• SSU vill införa statliga investeringsstöd och räntebidrag för att stimulera bostadsbyggandet.
• Bostadsbyggandet måste motsvara de behov som finns av nya bostäder, framförallt behöver byg-
gandet av hyresrätter öka.
• Allmännyttan ska bibehållas och utvecklas istället för att säljas ut.
• Miljonprogramsområdena ska upprustas.
• Bruksvärdesprincipen ska tillämpas vid hyressättning.
• SSU motsätter sig systematiska utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter.
22
www.SSU.se
Download