Fodervärdsavtal för tik
Godkänt av Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben rf:s styrelse 4.2.2016.
Detta avtal används när tikens besittningsrätt övergår till mottagaren medan ägarrätten kvarstår hos överlåtaren, fram till att denne har använt
tiken i avel i enlighet med avtalet. Syftet med avtalet är att ge överlåtaren möjlighet för tikens avelsbruk för en valpkull. Betydelsen av de olika
villkoren har specificerats på de sista sidorna av avtalet.
Avtalsföremålet
Ras
Färg
Tikens namn
Födelsedatum
ID-nummer
Registernummer
Tikens värde
€
Hundens far
Faderns registernummer
Hundens mor
Moderns registernummer
PEVISA-undersökningar som krävs av rasen vid tidpunkten för överlåtelse
Tiken föder hos
överlåtaren
mottagaren
Avtalsparterna
Överlåtare/Överlåtarna
(max 3 personer)
Mottagare/Mottagarna (max 3 personer)
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och -anstalt
Postnummer och -anstalt
E-post
E-post
Telefon
Kennelklubbens medlemsnummer
Telefon
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och -anstalt
Postnummer och -anstalt
E-post
E-post
Telefon
Kennelklubbens medlemsnummer
Telefon
Namn
Namn
Adress
Adress
Postnummer och -anstalt
Postnummer och -anstalt
E-post
E-post
Telefon
Överlåtarens kontonummer (IBAN)
Kennelklubbens medlemsnummer
Telefon
Födelsedatum
Födelsedatum
Födelsedatum
Kontoinnehavare
Parterna förbinder sig att meddela varandra om förändringar gällande bostadsort och kontaktuppgifter.
1/3
Avtalsvillkor
1. Ägar- och besittningsrätt
Tikens besittningsrätt övergår med avtalets underskrivning till mottagaren medan ägar- och avelsrätten kvarstår tidsbundet hos överlåtaren. Ägarrätten
övergår till mottagaren två månader från det att tiken har fött en valpkull. Överlåtaren har rätt att välja vilken hane tiken paras med. Överlåtaren registrerar
den födda valpkullen i Kennelklubbens register.
Även om tiken inte får valpar, övergår dess ägarrätt ändå till mottagaren senast då tiken fyller fyra år. Om tiken har betäckts så att dess åldersgräns kommer
emot innan valpningen, övergår ägarrätten först två månader efter valpningen.
Utställnings-, prov- och tävlingsrätt Överlåtaren förbehåller sig den primära utställningsrätten
prov- och tävlingsrätten.
2. Säkerhetsavgift
Ja, summa ____________ € Säkerhetsavgiften har betalats i sin helhet
Nej
Säkerhetsavgiften betalas i rater. Av säkerhetsavgiften har vid den tidpunkt då avtalet ingås erlagts ____________ €
Mottagaren erlägger det återstående beloppet av säkerhetsavgiften ____________ € på följande sätt:
kontant
in på kontot, förfallodag: ______.______20_____
Säkerhetsavgiften som mottagaren betalar åt överlåtaren kan vara högst 50 % av tikens i avtalet angivna värde. Överlåtaren återbetalar säkerhetsavgiften
då denne har använt tiken i avel i enlighet med avtalet. Ifall tiken inte används i avel i enlighet med avtalet, förblir säkerhetsavgiften hos överlåtaren.
3. Mottagarens särskilda rättigheter och skyldigheter
Besittningsrätt Tikens besittningsrätt tillhör mottagaren under avtalets giltighetstid. Mottagaren har ingen skyldighet att överlåta tiken till dess överlåtare,
förutom i situationer som skilt nämns i detta avtal.
Skötsel- och utfodringsanvisningar Mottagaren förbinder sig vid att följa de skriftliga skötsel- och utfodringsanvisningar överlåtaren har gett.
Betäckning, valpning och hälsoundersökningar gällande avel Mottagaren är skyldig att överlåta tiken åt dess överlåtare för betäckning, valpning och
hälsoundersökningar gällande avel.
Om tiken föder hos överlåtaren, har mottagaren rätt att få tiken åt sig själv tidigast då valpkullen är sju veckor gammal. Om tiken föder hos mottagaren, får
överlåtaren avhämta valpkullen tidigast då valparna blir sju veckor gamla.
Mottagaren är skyldig att låta överlåtaren besitta tiken i högst två veckors tid för betäckning eller hälsoundersökningar gällande avel. Mottagaren förbinder
sig i synnerhet vid att se till att ingen annan hane än den som överlåtaren har valt betäcker tiken.
Valpkullens skötsel Om tiken föder hos mottagaren, förbinder sig mottagaren att ta hand om valpkullen i enlighet med anvisningarna överlåtaren har
gett. Mottagaren har rätt att få ersättning av överlåtaren för kostnader som orsakats av valpkullens skötsel. Grunderna för ersättningen bör avtalas om i
tilläggsvillkoren. Bilaga nr _____
Anmälningsskyldighet Mottagaren meddelar överlåtaren om tikens löptider senast andra dagen då löptiden börjat. Ytterligare förbinder sig mottagaren
att sända överlåtaren kopior över alla tikens veterinärutlåtanden, även sådana utlåtanden som inte är direkt anknutna med avelsbruk.
Mottagarens rätt att häva avtalet Om mottagaren vill häva avtalet och ge tiken tillbaka, returneras tiken till överlåtaren och säkerhetsavgiften förblir hos
överlåtaren. Parterna kan när som helst komma överens om överföring av ägarrätten. Då betalar mottagaren mellanskillnaden av tikens säkerhetsavgift
och det i avtalet angivna värdet.
Ägarbyte Mottagaren förbinder sig vid att göra tikens ägarbyte via Omakoira-tjänsten eller genom att skicka anmälan om ägarbyte till Kennelklubben
inom tre månader från att ägarrätten har övergått.
4. Överlåtarens särskilda rättigheter och skyldigheter
Besittningsrätt Överlåtaren har rätt att få besittning av tiken enbart i situationer som skilt nämns i detta avtal, i vilka mottagaren har skyldighet att överlåta
tiken åt överlåtaren. Om mottagaren inte kan behålla tiken hävs detta avtal, och överlåtaren förbinder sig vid att ta sin tik tillbaka ifall inget annat avvikande
skilt avtalas om.
Skötsel- och utfodringsanvisningar Överlåtaren ger skriftliga skötsel- och utfodringsanvisningar till mottagaren.
Betäckning, valpning och hälsoundersökningar gällande avel Överlåtaren bör meddela mottagaren i god tid om tikens betäckning eller om utförandet
av hälsoundersökningar. Överlåtaren hämtar hunden från mottagaren för betäckning, valpning och valpkullens skötsel samt för hälsoundersökningar.
För hälsoundersökningar gällande avel kan överlåtaren vara i besittning av tiken i högst två veckors tid sammanlagt. För betäckning kan överlåtaren
vara besittning av tiken i högst två veckors tid. Överlåtaren har rätt att få tiken till sig tidigast två veckor innan beräknad valpning. Ifall mottagaren
transporterar tiken till överlåtaren i dessa situationer, har överlåtaren skyldighet att ersätta skäliga kostnader som tillkommer p.g.a. tikens transport till den
överenskomna platsen (i första hand resekostnader).
Valpkullens skötsel Överlåtaren svarar i enlighet med detta avtal för kostnader som tillkommer av valpkullens skötsel. Om tiken föder hos mottagaren,
har överlåtaren skyldighet att ersätta kostnader som tillkommer av valpkullens skötsel. Grunderna för ersättningen bör avtalas om i tilläggsvillkoren.
Bilaga nr _____
Överlåtarens rätt att häva avtalet och att få tiken tillbaka Överlåtaren har rätt att häva avtalet och få tiken tillbaka utan att återbetala säkerhetsavgiften,
om mottagaren väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal eller handlar mot djurskyddsbestämmelserna så att detta konstaterats av myndigheterna.
I dessa fall har överlåtaren emellertid inte rätt att få tiken tillbaka utan mottagarens samtycke eller ett myndighetsbeslut. Överlåtaren har även rätt att genom
återbetalning av säkerhetsavgiften häva avtalet och få tiken tillbaka, om överlåtarens möjligheter att använda tiken i avel anses vara väsentligt försvagade
på grund av mottagarens handlingar. Sådana handlingar är t.ex. väsentlig underlåtelse att följa de skötsel- och utfodringsanvisningar överlåtaren har gett
eller om mottagaren på andra sätt väsentligt bryter mot villkoren i detta avtal.
Registreringsbevis, anmälan om ägarbyte och veterinärutlåtanden Överlåtaren skickar till mottagaren tikens registreringsbevis, ägarintyg,
fullmaktsnyckel och andra väsentliga dokument gällande tikens ägarrätt överlåtaren är i besittning av, senast en månad efter att tikens ägarrätt övergått till
mottagaren, samt ger vid behov ett skriftligt godkännande så att tikens ägarbyte kan göras i Kennelklubben.
Om mottagaren inte gör anmälan om ägarbyte till Kennelklubben inom tre månader från den tidpunkt ägarrätten har övergått, har överlåtaren rätt att göra
anmälan om ägarbyte på mottagarens vägnar, genom att skicka en kopia av fodervärdsavtalet till Kennelklubben: Ja Nej
Ytterligare förbinder sig överlåtaren att sända mottagaren kopior över alla tikens veterinärutlåtanden, även sådana utlåtanden som inte är direkt anknutna
med avelsbruk.
5. Ansvaret över kostnader gällande tikens skötsel, hälsa och användning i avel
Överlåtaren svarar över kostnader gällande tikens avelsbruk, som t.ex. hälsoundersökningar förenliga med PEVISA-villkoren. Mottagaren svarar över tikens
normala vårdkostnader. För övriga sjukvårdskostnader svarar parterna till hälften tills ägarrätten övergår.
6. Skadeansvar och försäkring av tiken
Om tiken avlider eller skadas på grund av någondera partens vållande eller uppsåtliga handlingar, har den skadelidande parten rätt till skadeersättning.
Försäkringstagaren förbinder sig att sända den andra parten en kopia av försäkringsbrevet omedelbart efter att ha fått det.
Parterna har kommit överens om att tiken försäkras: Ja Nej
Typ av försäkring, försäkringstagaren, datumet då försäkringen senast bör vara tecknad, erläggande av försäkringspremier samt fördelningen av
försäkringsersättningen bör avtalas om i tilläggsvillkoren. Bilaga nr _____
7. Överlåtelseförbud
Parterna har inte rätt att överföra sina rättigheter i detta avtal till en tredje part utan den andra partens skriftliga samtycke.
8. Tilläggsvillkor
Vid behov kan parterna avtala om tilläggsvillkor eller om att för särskilt betungande orsaker göra ändringar i de ovannämnda avtalsvillkoren. Grunderna för
tilläggsvillkoren eller de gjorda ändringarna bör nämnas skriftligt. I tilläggsvillkoren får dock ej ställas krav på mängden valpar eller valparnas egenskaper,
som t.ex. hälsa, färg eller kön. Vidare är det inte tillåtet att med tilläggsvillkoren skjuta upp överförandet av ägarrätten.
Tilläggsvillkoren får inte bli orimliga!
Parterna har avtalat om tilläggsvillkor: Ja Nej. Tilläggsvillkoren bör skrivas ner, undertecknas och bifogas till detta avtal. Bilaga nr _____
2/3
Underskrifter
Avtalsvillkoren samt specificeringarna som följer själva avtalet bör överses tillsammans och undertecknas före själva avtalet undertecknas. Ifall alla parter
inte är närvarande vid köpet, bör de frånvarande parternas individuella fullmakt bifogas till avtalet. Bilaga nr _____
Detta avtal och dess eventuella bilagor har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera parten.
Datum
Ort
Överlåtare/Överlåtarna
Mottagare/Mottagarna
1)
1)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
2)
2)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
3)
3)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Följande specificeringar utgör en väsentlig del av fodervärdsavtalet mellan parterna:
Överföring av ägarrätt
Fodervärdsavtalet är alltid tidsbundet och upphör då tiken har använts i avel
enligt avtalet. Tikens avelsbruk förverkligas då tiken har fött en valpkull. Som
valpkull räknas en, även dödfödd valp. Även om tiken inte använts i avel,
övergår dess ägarrätt till mottagaren senast då tiken fyller fyra år. Om tiken
trots det har blivit betäckt precis innan den fyller fyra år, övergår ägarrätten
först två månader efter valpkullens födsel.
Överlåtaren kan under inga omständigheter ensidigt häva avtalet och ta
fodertiken åt sig själv utan mottagarens samtycke.
Ansvar över kostnader gällande tiken
Överlåtaren svarar över kostnader som tillkommer vid tikens avelsbruk.
Dessa är bl.a. kostnader som tillkommer vid hälsoundersökningar gällande
avel (t.ex. PEVISA-undersökningar), parningsavgifter, extra utfodring av
tiken under dräktigheten och då valparna diar, samt resekostnader gällande
hälsoundersökningar och betäckning.
Mottagaren svarar över kostnader som tillkommer vid tikens normala
skötsel. Dessa är bl.a. dagliga foder- och skötselkostnader samt normala
vaccinerings- och sjukvårdskostnader.
Utställnings-, prov- och tävlingsrätt
Både mottagaren och överlåtaren kan visa tiken på utställningar samt föra
den på prov och tävlingar på egen bekostnad (bl.a. anmälningsavgifter,
rese- och trimningskostnader). Ifall överlåtaren förbehåller sig utställningseller prov- och tävlingsrätten, har denne förstahandsrätt att ställa ut tiken
eller att föra den på prov och tävlingar. Noggrannare villkor gällande
förbehållning av utställnings-, prov- och tävlingsrätt (t.ex. träning och antalet
deltaganden), samt om det önskas att mottagaren inte överhuvudtaget har
rätt att ställa ut tiken eller att föra den på prov och tävlingar, bör dessa avtalas
om i tilläggsvillkoren. Överlåtaren meddelar mottagaren om att tiken ska
visas på utställning eller föras på prov eller tävlingar senast 30 dagar innan
evenemanget i fråga. Bilaga nr _____
Tilläggsvillkor
Parterna kan avtala om tilläggsvillkor eller om att för särskilt betungande
orsaker göra ändringar i de ovannämnda avtalsvillkoren. Grunderna för
ändringarna och tilläggsvillkoren bör nämnas i tilläggsvillkoren.
Tilläggsvillkoren bör ovillkorligen göras upp skriftligt, och bägge parterna
bör fastställa sin förbindelse i villkoren med sin underskrift. Bilaga nr___
Tillämpad lagstiftning och tvistlösning
På detta avtal tillämpas finsk lag. Tvister som orsakas av detta avtal bör
i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Tvisterna
avgörs slutligen i tingsrätten på överlåtarens bostadsort. Om överlåtaren
är en näringsidkare i den betydelse konsumentskyddslagen anger, avgörs
tvisterna i tingsrätten på mottagarens bostadsort. I detta fall kan också
konsumenttvistenämnden på mottagarens besvär ge en rekommendation i
hur tvisten ska lösas. Om överlåtaren inte har en bostadsort i Finland avgörs
tvisterna slutligen i Helsingfors tingsrätt.
Säkerhetsavgift
Överlåtaren väljer om en säkerhetsavgift skall betalas för tiken.
Säkerhetsavgiftens belopp får vara högst 50 % av tikens i avtalet angivna
värde. Om tiken använts för avel återbetalas säkerhetsavgiften senast två
månader efter att ägarrätten har övergått till mottagaren.
Säkerhetsavgiften är ett skydd mot den risken överlåtaren tar då tiken
överlåts till den andra parten innan avtalet fullbordats. Överlåtaren behåller
säkerhetsavgiften om tiken avlider innan avtalet fullbordats. Därutöver
tillämpas överenskommelsen i avtalet gällande skadeansvaret. Om tiken
avlider under tiden överlåtaren är i besittning av den innan ägarrätten har
övergått, återbetalas säkerhetsavgiften till mottagaren.
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubbens rf:s ställning
Finska Kennelklubben har utarbetat detta avtal för att användas då en tik
överlåts på foder. En överlåtare som har skrivit under uppfödarförbindelsen
eller annars har deltagit i Finska Kennelklubbens verksamhet förbinder sig
vid att göra upp ett skriftligt avtal i samband med att tiken överlåts på foder.
Kennelklubben utreder endast om parternas förfarande är i enlighet med
Kennelklubbens regler och bestämmelser. En skriftlig, undertecknad
anmälan gällande misstanke om handlingar emot Kennelklubbens regler
och bestämmelser kan skickas till den adress som uppges i den nedre kanten
av avtalet.
Avtalsbrott och hävning av avtalet
Med avtalsbrott menas underlåtelse att följa något av villkoren nämnda i
avtalet.
Parterna kan när som helst ingå ett nytt, skriftligt avtal med vilket detta avtal
upphävs eller annars upplöses. För att fodervärdsavtalets upplösning ska
kunna konstateras, bör det antingen tydligt markeras i fodervärdsavtalet att
ett nytt avtal har ingåtts eller det nya avtalet bifogas till fodervärdsavtalet.
Specificeringarna ovan har översetts tillsammans och fastställs med bägge parternas underskrift.
Datum
Ort
Mottagare/Mottagarna
1)
1)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
2)
2)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
3)
3)
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Suomen Kennelliitto –
Finska Kennelklubben ry.
Kamreerintie 8
Kamrersvägen 8
02770 ESPOO
02770 ESBO
3/3
Puh./Tel. +358 (0)9 887 300
Fax +358 (0)9 8873 0331
v.3 03.2016
Överlåtare/Överlåtarna
The Finnish Kennel Club
www.kennelliitto.fi
Study collections