Utbildningsplan - Karlstads universitet

Dnr FAK1 2011/154
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Utbildningsplan
Masterprogram i vård- och stödsamordning med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT)
Programkod:
VAMCM
Programmets
benämning:
Mastersprogram i vård- och stödsamordning med inriktning
kognitiv beteendeterapi (KBT)
Beslut om inrättande:
Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation och IT 2011-10-06 att gälla
antagna från och med ht 2012. Den ersätter den tidigare version
som var fastställd 2010-06-07.
Högskolepoäng/ECTS
120
Undervisningsspråk:
Svenska
Examenskategori:
Generell examen
Behörighetskrav:
För tillträde till programmet krävs examen på grundnivå om 180
hp. Vidare krävs minst 90 hp psykologi. Gymnasiets Svenska
kurs B eller Svenska som andra språk kurs B samt Engelska
kurs A eller motsvarande.
Inledning
En vård- och stödsamordnare samordnar de insatser som riktas mot individer med psykisk
sjukdom och psykiska funktionsnedsättningar. Masterprogrammet i vård- och stödsamordning är en tvåårig utbildning på avancerad nivå, där studenten får en grundläggande psykoterapeutisk utbildning med inriktning mot kognitiv beteendeterapi (KBT) samt fördjupar sina
kunskaper inom vård- och stödsamordnarens verksamhetsfält.
Vård- och stödsamordnarens verksamhetsfält innefattar både planering, organisation och
samordning av olika instanser (t.ex. landsting och kommun) när det gäller vård och omhän-
2(5)
dertagande samt planering. Dessutom ingår planering och genomförande av utarbetade träningsprogram i syfte att underlätta ett självständigt liv för brukaren. Då en psykoterapiutbildning ingår i detta program möjliggörs också utförandet av direkta psykoterapeutiska interventioner. Fördjupade kunskaper i vetenskaplig metod och forskningsmetodik ingår och detta ger
kompetens för arbete med utredning och utvärdering av vårdrelaterade interventioner.
Programmet vänder sig till den som har en grundutbildning inom psykologi, omvårdnad, sociologi, socialt arbete eller liknande ämnen. Programmet kan vara lämpligt som vidareutbildning för psykologer, socionomer eller sjuksköterskor.
Utbildningens mål
Efter avslutade studier på Masterprogrammet i vård- och stödsamordning skall den studerande uppfylla följande examenskrav:
Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten kunna
visa fördjupat kunnande och förståelse inom området vård- och stödsamordning samt
inom psykoterapeutiskt arbetssätt,
visa fördjupat kunnande om områdets vetenskapliga grund och om aktuell forskning och
utvecklingsarbete,
visa fördjupat kunnande och förståelse för samspel mellan individers och gruppers sociala situation, levnadsvillkor, psykiska hälsa/ohälsa samt funktionsförmåga i förhållande till
bakomliggande faktorer och
visa fördjupad kunskap i planering, ledning och samordning av vård och stöd för individer med psykisk ohälsa.
Färdigheter och förmågor
För masterexamen skall studenten kunna
självständigt identifiera, sammanställa, konstruera och förklara beteendeanalys och kognitiv analys avseende psykisk ohälsa (psykiska sjukdomar, psykiska funktionsnedsättningar, komplexa psykologiska problem som personlighetsstörningar och psykoser),
planera, utarbeta och genomföra en lämplig intervention relaterat till aktuell problematik
och till forskning inom området för att därigenom kunna stödja och främja brukare och
deras anhöriga,
beskriva psykoterapeutisk forskning i ett bredare perspektiv och kunna urskilja moraliska
och etiska dilemman, identifiera olika terapeutbeteenden samt analysera och reflektera
omkring dessa begrepp,
arbeta i grupp, leda, analysera problem som uppstår inom vårdteam/grupp samt identifiera organisatoriska strukturer inom psykiatri och socialtjänst,
ställa samman och utveckla metoder för att mäta förändringar av funktionsnivå, livskvalitet och symtom och genomföra dessa för att höja livskvalitet för personer med psykisk
ohälsa och deras anhöriga,
visa fördjupad förmåga att självständigt och i samverkan med klienten, socialtjänsten,
psykiatrin och de anhöriga identifiera insatser och upprätta en personlig plan,
sammanfatta och förstå de författningar som är relevanta för yrkesrollen,
3(5)
visa pedagogisk förmåga att arbeta med patient och familj, innefattande både undervisning och social färdighetsträning och
självständigt hantera ett empiriskt arbetssätt genom att samla in, bearbeta, analysera och
redovisa material med relevans för vård- och stödsamordnarens arbetsuppgifter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten kunna
visa självkännedom och empatisk förmåga,
visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta
vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga
rättigheterna,
visa förmåga till ett professionellt bemötande och förhållningssätt,
visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper/anhöriga/
brukare och
visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla
sin kompetens.
Utbildningens uppläggning
Studiernas uppläggning och arbetsformer skall ge studenterna tillfälle till träning i aktivt kunskapssökande, kritisk värdering och problemlösning. Utbildningens pedagogiska uppläggning är förutom föreläsningar, gruppdiskussioner, gruppövningar och seminarier även grupphandledning om psykoterapeuten roll.
Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar 120 hp och innehåller kurser som är relevanta för att kunna ta ett
övergripande ansvar inom ledning och samverkan inom vård- och stödsamordnarens verksamhetsfält, samt också att själv kunna utföra direkta terapeutiska interventioner för psykiskt
sjuka/psykiskt funktionshindrade. Psykoterapiutbildningen ges som fyra delkurser, en varje
termin.
De kurser som ingår i utbildningen är:
Termin 1:
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för vård- och stödsamordning - A, 15 hp
Kursen omfattar inlärningspsykologisk teori, kognitiv teori, beteendeanalys och
kognitiv analys. Vidare ingår beteendeterapins syn på depression och ångestsyndrom samt KBT-interventioner i samband med denna problematik. Aktuell
forskning inom området behandlas.
Case Management teknik, 10 hp
Kursen fördjupar och diskuterar väsentliga begrepp och teorier relevanta för yrkesrollen vård- och stödsamordnare såsom case management-teknik, integrerad
psykiatri, evidens, organisationspsykologi, organisationsteori, projektledning
och interkulturell kommunikation. Vidare behandlas en fördjupning inom vår
rättsordning med särskild inriktning för vård- och stödsamordnarens verksamhet. Avslutningsvis fördjupar sig kursen i etiska och moraliska frågor relevanta
för vårdande professioner.
4(5)
Tillämpad klinisk psykologi, 5 hp
Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper i tillämpad klinisk
psykologi och neuropsykologi. I kursen behandlas psykiatriska diagnoser, neurologiska och neurodegenerativa sjukdomar, läkemedel och läkemedelsanvändning samt utvärdering av behandlings och rehabiliteringsinsatser. Vidare diskuteras bemötande och omhändertagande av människor i behov av vård- och stödsamordning ur ett brukar- och anhörigperspektiv.
Termin 2:
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för vård- och stödsamordning - B, 15 hp
Kursen omfattar samtalsmetodik, den kognitiva beteendeterapins syn på panikångest, social fobi, OCD, GAD och PTSD och KBT-interventioner. Aktuell
forskning inom området behandlas. Psykoterapeutiskt arbete under handledning
ingår..
Förändrade medvetandetillstånd, 5 hp
Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om karakteristika för
förändrade medvetandetillstånd (ASC), samt om sådana tillstånds effekter.
Fallbeskrivningar om kraftigt förändrade medvetandetillstånd illustreras utifrån
litteraturexempel. Tillståndet spiritual emergency förklaras. Likheter och skillnader mellan ASC, psykostillstånd, droginducerade tillstånd samt spiritual
emergency belyses. Vidare diskuteras ”talking-down” tekniker i samband med
akuta förändrade medvetandetillstånd.
Forskningsmetodik med klinisk inriktning, 10 hp
Under kursen tillägnar sig studenten fördjupade kunskaper om både kvalitativa
och kvantitativa typer av forskningsansatser och undersökningsmetoder. I syfte
att öka sin kompetens enligt EBP (evidensbaserad praktik) fördjupar studenten
sin kunskap om metodologin i kliniska experiment samt om hur sådana resultat
rapporteras i forskning. Vidare analyseras testinstrument som är vanligt förekommande inom psykiatri och socialtjänst. Olika etiska frågeställningar behandlas, t.ex. hur psykometrisk information kan delges brukare och anhöriga.
Termin 3:
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för vård- och stödsamordning - C, 15 hp
Kursen omfattar KBT relaterat till komplex psykologisk problematik som ätstörningar, Aspergers syndrom och ADHD ur ett kognitivt perspektiv och i
kombination med samsjuklighet samt interventioner för dessa tillstånd. Vidare
beskrivs tillämpningar av KBT-behandling med barn- och ungdomar samt KBT
i gruppformat och som självhjälpsterapi, internetterapi och biblioterapi. Även
KBT-behandling för missbruk och beroendetillstånd som CRA, återfallsprevention och motiverande samtal illustreras. Aktuell forskning vid sådana tillstånd
presenteras. Nya former av interventioner som ACT presenteras liksom hedersrelaterat våld, kulturellt perspektiv och behandlingsinterventioner. Psykoterapeutiskt arbete under handledning ingår.
Masterarbete, 30 hp (påbörjas)
Inom denna kurs skall studenten under handledning planera, överväga designer
samt genomföra datainsamling av en självständig forskningsuppgift (examens-
5(5)
arbete) inom ett område relevant för vård- och stödsamordnarens arbetsuppgifter. Insamlade data analyseras och sammanställs till en vetenskaplig rapport.
Vidare ska studenten i seminarieform försvara sitt arbete och även fungera som
kritisk granskare av annan students arbete.
Termin 4:
Kognitiv Beteendeterapi (KBT) för vård- och stödsamordning - D, 15 hp
Kursen omfattar KBT relaterat till komplex psykologisk problematik som personlighetsstörningar och psykosproblematik, samt livsrelaterade problem såsom
stress och smärta, samt andra beteendemedicinska problem. Orientering ges om
specifika psykoterapisystem inom beteendeterapi, s.k. dialektisk beteendeterapi
(DBT), samt om andra psykoterapiformer såsom psykodynamisk psykoterapi.
Dessutom ges fördjupad kunskap om psykoterapiforskning och etik för att stödja den psykoterapeutiska interventionen. Aktuell forskning inom området behandlas. Kursen omfattar psykoterapeutiskt arbete utifrån KBT under handledning.
Masterarbete, 30 hp (slutförs)
Examensbenämning
Utbildningen leder fram till
Filosofie masterexamen
Huvudområde: Psykologi
Degree of Master of Social Science (120 credits)
Major: Psychology
Tillgodoräknande av kurs
Student har rätt att begära tillgodoräknade av tidigare studier vid svensk högskola eller studier utomlands. Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av respektive examinator.
Beslut om tillgodoräknande av hel kurs eller av generella högskolepoäng fattas av personal
på studentservice.
Övrigt
Obligatorisk närvaro förkommer i vissa delar av utbildningen och framgår av kursdokumenten.
Regler för grundutbildningen vid Karlstads universitet reglerar studenters och anställdas
skyldigheter och rättigheter.