HANDLINGSPLAN 2008

advertisement
HANDLINGSPLAN
2008 - 2011
Implementering av vård- och
stödsamordning i samverkan mellan
kommunerna Mölndal, Partille, Härryda,
Öckerö och SU Psykiatri Mölndal.
Hur det ser ut





SU/Psykiatri Mölndal. Verksamheten omfattar sex
öppenvårdsmottagningar i kommunerna Härryda,
Mölndal, Partille och Öckerö samt fyra
vårdavdelningar vid Mölndals sjukhus, tre för
allmänpsykiatri och en för psykos. Där finns även
enhet för Autism och ADHD.
Härryda kommun ca 34.000 invånare
Mölndals stad ca 60.000 invånare
Partille kommun ca 35.000 invånare
Öckerö kommun ca 12.000 invånare
Syfte


Personer med psykisk sjukdom och psykiska
funktionshinder ska få en ökad livskvalitet
och ett ökat inflytande i utformningen av den
egna livssituationen.
När brukaren har behov av insatser från flera
huvudmän ska dessa samordnas.
Mål 2008 - 2011



Enligt målgruppsinventeringen 2007 omfattar
målgruppen, personer med psykiska
funktionshinder i åldern 18-65 år, ca 850
personer.
Ca 220 av dessa personer har samtidigt
insatser från båda huvudmännen.
Målet för perioden är att 200 till 250 personer
ur målgruppen ska erbjudas vård- och
stödsamordning.
Utbildning av personal i vård- och
stödsamordning









2008
2008-2009
2008-2009
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2011
2011
30 personer Utbildning för team 7,5 hp
20 personer Utbildning för vård- och
stödsamordnare 30 hp
4 läkare CTP utbildning
2 dagars utbildning kring gemensam
värdegrund kommun/psykiatrin på Öckerö
6 dagars utbildning i teamarbete enligt lokal
modell på Öckerö
30 personer Utbildning för team 7,5 hp
30 personer Utbildning för team 7,5 hp
30 personer Utbildning för team 7,5 hp
4 läkare CTP utbildning
6 personer går 7,5 hp i handledningsmetodik
Ledningsgrupper på olika nivåer och
chefsstöd



Samverkansgrupp för verksamhetschefer i
kommuner och psykiatrin KOSAM.
Processledare.
Lokala samverkansgrupper med
enhetschefer från kommun och psykiatri, en i
varje kommun.
Projektledningsgrupp med enhetschefer från
kommunerna och psykiatrin,
brukarrepresentant och projektledare.
Samverkansavtal

2007

2008-2009

2010
2011-2011

Ledningsgruppen KOSAM beslutar
att införa arbetssättet
”resursgruppsmodell med två vårdoch stödsamordnare”
Tre samverkansavtal, en
avsiktsförklaring
Ny lag
Antingen fyra avtal eller ett
gemensamt.
Uppföljning på brukar-, enhets- och
verksamhetsnivå





Checklista. Varje vård- och stödsamordnare för en checklista för
att kunna redogöra för vilka moment i metoden som genomförts.
Lilla Kvalitetsstjärnan, utvärdering som genomförs två gånger per
år.
Checklista till arbetsledare, över vilka personer som erbjudits
resursgrupp och två vård- och stödsamordnare. Antecknas om
de tackat ja eller nej och om samtycke inhämtats. Antecknas
också hur kontakten med den andra huvudmannen fortskrider.
Utvärdering genom kollegial granskning och brukarrevision
utarbetas för alla ingående verksamheter. Det är önskvärt att
Audit för integrerad psykiatri genomförs för de verksamheter där
det är möjligt.
Uppföljning av vårdkonsumtion inom sjukvården över tid för hela
gruppen brukare som har vård- och stödsamordnare.
Förväntade effekter för brukarna





Ökad självupplevd livskvalitet
Större delaktighet
Ökad självbestämmande och oberoende
Ökad medvetenhet om rättigheter och
möjligheter vilket leder till att brukare framför
krav på vård och stöd
Inflytande över den egna vårdprocessen
vilket har visat sig leda till ökad självupplevd
livskvalitet.
Förväntade effekter för närstående




Mindre börda
Närståendes kunskap tas tillvara
Delaktighet
Motverkar känslomässigt överengagement
Förväntade effekter för verksamheterna







120 personal som gått 7,5 hp utbildning för team
varav
20 personal som gått 30 hp utbildning för vård- och
stödsamordnare varav
6 personal som gått utbildning i handledning för
vård- och stödsamordnare
8 läkare som gått CTP
All berörd personal arbetar enligt metoden
Tydligare och effektivare vård – och stödprocesser
Färre och kortare tillfällen i heldygnsvård
Förväntade effekter för verksamheterna








Tydlighet i organisation, uppdrag och gemensamma möten.
Gemensamma målformuleringar och uppföljningar
Enklare att följa sekretesslagen
Större förståelse och respekt bland personalen för respektive
huvudmans uppdrag.
Ökad status för boendestödjare
Kompetensutveckling för psykiatrins och kommunens personal
Nya arbetsuppgifter för personalgrupper
2011 kan alla i målgruppen personer med psykiska
funktionshinder som har kontakt med båda huvudmännen
erbjudas resursgrupp och två vård- och stödsamordnare
Download