Kommuner och psykiatri i samarbete

Kommuner och landsting
samarbetar
Vård- och stödsamordnarutbildning
(Case management)
Planering



Under 2007 – 2011 genomförs
projekt som syftar till att ändra
arbetssättet med personer med
psykisk sjukdom/psykiska
funktionsnedsättningar
Evidensbaserat
Utvärdering
Bakgrund



Projektet initieras av förra
regeringens psykiatrisamordnare
Anders Milton
Socialstyrelsen gav uppdraget gavs
till Karlstads universitet att utbilda
förändrat arbetssätt
Utbildningen genomförs av Evidens
FoU
Strategigrupp för utbildningen i hela
landet






Karlstad universitet
Evidens FoU
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och landsting
(SKL)
Brukar- och
närståendeorganisationer
Psykiatrisk forskning
Projektledningsgrupp
Mölndal, Partille, Härryda




Representanter från sjukvård
Representanter från två kommuner
Brukarmedverkan
Representant från
samverkansprojekt
Utbildningsställen





Sundsvall
Borlänge
Örebro
Mölndal (Mölndal, Partille och Härryda)
Hässleholm/Kristianstad
Modell






Program för vård och stöd
Integrerad psykiatri
Case manager
Formulerar sina mål i livet
Bilda en resursgrupp
Brukaren beslutar själv vilka som
ska vara med
Utbildning


7,5 hp utbildning för team
30 hp Vård- och stödsamordnare
(Case manager)

Särskild utbildning för läkare
Vilka går 7,5 hp-utbildningen





Chefer inom kommun och psykiatri
Boendestödjare, Samordnare
Behandlare inom
öppenvårdspsykiatri
Handläggare, kommun
Kommunsjuksköterskor
Vilka går 30 hp -utbildningen



Boendestödjare, Samordnare
Behandlare inom
öppenvårdspsykiatrin
Kommunsjuksköterskor
Olika utgångsläge
 Partille
 Mölndal
 Härryda
Samverkansavtal
Partille 2007



Öppen- och slutenvård, psykiatri
Mölndal/SU
Vård- och omsorgsförvaltningen
Social- och arbetsförvaltningen
(IFO)
Samverkansavtal
Mölndals Stad 2008


Vård- och omsorgsförvaltningen
Öppen- och slutenvård psykiatri
Mölndal/SU (psykosvård)
Härryda
Avtal är på gång
Samverkansavtalet










5 § Parterna förbinder sig att:
Varje brukare som omfattas av avtalet skall, under
förutsättning av att brukaren så önskar erhålla:
två vård- och stödsamordnare
en resursgrupp
Verka för att arbeta fram gemensamma rutiner kring tidiga
tecken på återinsjuknande för brukare som ingår i avtalet.
Personal från huvudmännen som arbetar tillsammans träffas
regelbundet för att följa upp och utvärdera arbetsmodellen.
Informera vård- och stödsamordnarna om förändring i
behandling och andra insatser som rör den aktuella brukaren.
Fortsätta delta i kosamgruppen, se 9 §.
Fortsätta delta i samverkansgruppen, se 9 §.
Utbilda varandra om respektive organisationer och resurser.
Verktyg i arbetet
Steg för steg










1. Bedömning
2. Mål
3. Undervisning
4. Tidiga tecken
5. Stresshantering
6. Kommunikationsträning
7. Problemlösning- mål
8. Social färdighetsträning
9. Krishantering
10. Avslut