Psykoterapi Personlig utveckling Samtal Samverkan

advertisement
Layout och tryck Universitetstryckeriet, Karlstad 2009. Upplaga 3000 ex
Karlstads universitet
651 88 Karlstad
Tfn vxl 054-700 10 00
Studentservice 020-24 20 00
www.kau.se
Masterprogram i vårdoch stödsamordning
med inriktning kognitiv
beteendeterapi (KBT)
Vill du fördjupa dina psykologikunskaper och
sedan på ett meningsfullt sätt arbeta med
brukare inom psykiatrin? Karlstads universitet
startar hösten 2009 en distansutbildning där du
får en grundläggande psykoterapeutisk utbildning med inriktning på kognitiv beteendeterapi
och vård- och stödsamordning. En vård- och
stödsamordnare (eller Case Manager som det
kallas internationellt) arbetar med att samordna de
insatser som behövs för människor med psykiska
sjukdomar och funktionsnedsättningar, men också
med att göra direkta psykoterapeutiska interventioner och stödåtgärder.
Psyk
otera
pi
l
a
t
m
Sa
Person
lig
utveck
ling
m
a
S
r
ve
n
ka
Kompetens som gör skillnad
Nu etablerar Karlstads universitet en helt ny masterutbildning på distans,
anpassad för dig som vill arbeta med frågor inom psykiatrisk vård och
hjälpa människor med psykiska problem.
Det finns behov av kompetensförstärkning
inom psykiatrin idag. Genom en masterutbildning i vård- och stödsamordning får du
den kompetens som efterfrågas inom vården. Du kommer att kunna fungera som koordinator för de insatser som behövs för att
hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar eller psykiska sjukdomar. Genom
en grundläggande psykoterapiutbildning
med inriktning mot KBT kommer du också
att kunna erbjuda direkta psykoterapeutiska
interventioner. Verksamhetsfältet omfattar
planering, organisation och samordning
mellan olika instanser när det gäller omhändertagande av personer med psykiska funktionsnedsättningar och psykisk sjukdom.
Du kommer att kunna jobba som vård- och
stödsamordnare mellan kommuner och
landsting eller inneha andra positioner med
lednings- eller planeringsansvar inom ditt
område. Masterutbildningen omfattar 120
högskolepoäng, ges på distans kombinerat
med närträffar och startar hösten 2009.
Huvudområdet för utbildningen är psykologi med inriktning mot psykoterapi (KBT)
för vård- och stödsamordning. Teoretiska
studier varvas med grupparbeten, seminarier och grupphandledning. Utbildningen
vänder sig till dig som har en grundutbildning inom psykologi, omvårdnad eller liknande. Efter genomförd utbildning kommer du att ha den kunskap och kompetens
som krävs för att planera och samordna
vård- och stödinsatser för brukare inom psykiatrin, dvs. människor med psykiska funktionsnedsättningar och psykiska sjukdomar.
Utbildningen syftar till att ge dig fördjupad
förståelse för individens levnadsvillkor och
funktionsförmåga, relaterat till aktuell psykisk problematik och socialt sammanhang.
Studiegång
Utbildningen innehåller kurser som är relevanta för att kunna ta ett övergripande ansvar
för ledning och samverkan inom vård- och
stödsamordnarens verksamhetsfält. Den ger
också kunskaper i att själv utföra direkta terapeutiska interventioner. Du kommer att få en
grundläggande psykoterapiutbildning som ges
i fyra delkurser, en varje termin. Utöver dessa
kurser, löper under hela studietiden de andra
kurserna parallellt.
Termin ett inleds med den första delkursen
i kognitiv beteendeterapi för vård- och stödsamordnare där du bl.a. studerar inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori, beteendeanalys och kognitiv analys. Parallellt löper
en kurs som fördjupar och diskuterar begrepp
och teorier av relevans för yrkesrollen såsom
exempelvis integrerad psykiatri, evidens, organisationspsykologi och interkulturell kommunikation. Du får också en fördjupning i svensk
lagstiftning och i de etiska överväganden som
kan relateras till den kommande yrkesrollen.
Terminen avslutas med en fördjupning i tillämpad klinisk psykologi och neuropsykologi.
Termin två inleds med en fortsättning av din
KBT-utbildning. Den behandlar samtalsmetodik, utvecklingspsykologi, den kognitiva beteendeterapins syn på ångestsyndrom samt KBTinterventioner i samband med dessa problem.
Aspergers syndrom och ADHD behandlas ur
ett kognitivt perspektiv. I den kurs som löper
parallellt får du fördjupa dina kunskaper om
karakteristika för förändrade medvetandetillstånd (ASC), samt om effekter av dessa tillstånd. Du får ta del av fallbeskrivningar om
kraftigt förändrade medvetandetillstånd och
får undersöka likheter och skillnader mellan
ASC, psykostillstånd och droginducerade till-
stånd. Du får också diskutera ”talking down”tekniker i samband med dessa tillstånd. Slutligen får du en kurs i forskningsmetodik med
inriktning på kliniska experiment.
Termin tre ger fördjupade kunskaper om
KBT och interventioner vid komplexa psykologiska problem såsom ätstörningar, personlighetsstörningar och psykosproblematik.
Du får också fördjupa dina kunskaper om
livsrelaterade problem som stress, smärta och
relationsproblem och får en presentation av
aktuell forskning i ämnet. Under denna termin skall du också inleda ditt examensarbete.
Du kommer att under grupphandledning
planera och genomföra en datainsamling av
en självständig forskningsuppgift som ligger
inom ett område av relevans för din blivande
yrkesroll.
Termin fyra avslutar din fördjupning inom
KBT genom att ta upp den s.k. tredje vågens
KBT såsom dialektisk beteendeterapi (DBT)
och Acceptance Commitment Therapy
(ACT). Här kommer du även att få en genomgång av det kulturella perspektivet och behandling vid till exempel hedersrelaterat våld
och sekundär problematik. Denna termin avslutar du ditt examensarbete genom att under
individuell handledning analysera insamlat
materiel och skriva en vetenskaplig rapport
som sedan försvaras vid ett seminarium.
Examen
Efter avslutad och godkänd utbildning får du
en Masterexamen i psykologi eller en Filosofie masterexamen i psykologi beroende på din
grundutbildning.
Behörighet
Grundläggande behörighet: 1) Filosofie kandidatexamen med psykologi som huvudområde,
eller 2) Annan utbildning till exempel psykolog, socionom, sjuksköterska där 90 högskolepoäng psykologi eller motsvarande ingår.
Företräde kommer att ges till personer med utbildning inom vård- och stödsamordning på fil
kand nivå eller med relevant yrkeserfarenhet.
Ansökan
Sista ansökningsdatum är den 15 april.
Vill du veta mer?
Kontakta programledare Anette Kjellgren
eller studievägledare Eva Ohlin. Båda nås
via universietets växel 054-700 10 00
eller via e-post: [email protected]
eller [email protected]
Läs mer på kau.se
Download
Random flashcards
Create flashcards