Vad är psykologi? - Karlstads universitet

advertisement
Camilla Kylin, PhD
Lektor i arbetspsykologi
Avdelningen för psykologi
Karlstads universitet
[email protected]
Presentation av ämnet psykologi
Programmet för personal och arbetsliv
28 september 2012
Vad är psykologi?
Definition
”…vetenskaplig disciplin som söker på ett systematiskt sätt beskriva
och förklara hur och varför människor känner, tänker och handlar”.
(http://www.ne.se/lang/psykologi)
Psykologin studerar hela människan; från hjärnan och dess funktioner
till hur vi agerar och interagerar med andra individer, grupper och
organisationer. Psykologikunskaper är värdefulla inom alla områden
där individen och hennes beteende är av intresse (till exempel vård,
utbildning, ekonomi, försäljning, media, reklam, personaladministration, forskning). Kunskaperna är också användbara i
privatlivet för att förstå sig själv eller andra bättre.
3
Innehåll i kurserna A och B
• Introduktion, Biologisk och kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi,
Socialpsykologi
• Forskningsmetodik, Kommunikation och intervju,
Organisationspsykologi, Uppsatsarbete
Forsknings- och arbetsmetoder
• Kvantitativ metoder och kvalitativa metoder
• Interaktion och utbyte, pedagogik genom
Seminarier, Redovisningar, Opponering, Studiegrupper, Tentor
4
Nyttan av psykologiska studier?
-
När har man inte nytta av psykologisk kunskap?
Psykologi och kopplingen till
- Arbetsvetenskap
- Personalvetenskap
- Individen i organisationen, välmående/hälsa, prestation, teamarbete,
gruppsykologi, ledarskap, emotioner, kommunikation, rekrytering
mm.
Viktiga personer
•
•
•
•
•
•
Inger Jonsson – ämnets administratör. 700 11 62
Eva Ohlin – Studievägledare 700 13 56
Ulrik Terp – Kursansvarig 700 11 72
Jenny Friedl – Labbansvarig 700 20 53
Undervisande lärare:
Mail – fö[email protected]
Download