Dnr: FAK1 2009/11 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

advertisement
Dnr: FAK1 2009/11
Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT
Psykologi
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT, 2009-07-08
och gäller från höstterminen 2009 vid Karlstads universitet.
Kurskod: PSAD02
Grundläggande psykoterapiutbildning, kognitiv beteendeterapi, 60 hp
(Basic Psychotherapy Education, Cognitive Behaviour Therapy, 60 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: avancerad nivå
Progression: D
Undervisningsspråk
Svenska
Behörighetskrav
Antagen till Masterprogram i vård- och stödsamordning. Minst en av kurserna PSAD03 Case
Management-teknik, 10 hp, eller PSAD04 Tillämpad klinisk psykologi, 5 hp, samt momentet "Beteendeanalys
och fallkonceptualisering" i kursen PSAD02 skall vara godkänd för termin 2.
Huvudområde
Psykologi
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, sammanställa, konstruera och förklara beteendeanalys och kognitiv analys avseende depression,
specifik fobi, panikångest, social fobi, GAD, ätstörningar, missbruk, komplexa psykologiska problem som
personlighetsstörningar och psykoser samt planera och utarbeta en lämplig intervention relaterat till aktuell
problematik och till forskning inom området och
- redovisa och beskriva teorier om utvecklingspsykologi, Aspergers syndrom och om ADHD ur ett kognitivt
perspektiv i kombination med samsjuklighet samt om KBT-interventioner för dessa tillstånd.
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifiera, sammanställa, konstruera och förklara en beteendeanalys avseende DBT-behandling och ACT
samt relatera till forskningsbakgrund och
- identifiera problem i samband med hedersrelaterat våld och utarbeta lämplig intervention samt separera det
kulturella perspektivet från sekundär problematik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- identifera och diskutera olika terapeutbeteenden och
- beskriva psykoterapeutisk forskning i ett bredare perspektiv, urskilja moraliska och etiska dilemman samt
analysera och reflektera omkring dessa begrepp.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen löper över fyra terminer med följande innehåll:
Termin 1 - Inlärningspsykologins teorier, kognitiv teori, beteendeanalys, kognitiv analys samt beteendeterapins
syn på depression, panikångest och social fobi. KBT-interventioner i samband med denna problematik.
Termin 2 - Samtalsmetodik, utvecklingspsykologi, den kognitiva beteendeterapins syn på OCD, GAD samt
KBT-interventioner och aktuell forskning inom området. Aspergers syndrom ADHD ur ett kognitivt perspektiv
och i kombination med samsjuklighet, interventioner vid dessa tillstånd liksom KBT relaterat till missbruk och
motiverande samtal. Handledning av psykoterapeutiskt arbete.
Termin 3 - KBT relaterat till komplex psykologisk problematik som ätstörningar, personlighetsstörningar,
psykosproblematik, nya former av interventioner som DBT och ACT liksom hedersrelaterat våld, kulturellt
perspektiv och behandlingsinterventioner. Handledning av psykoterapeutiskt arbete.
Termin 4 - Psykoterapeutiskt arbete utifrån KBT.
Gemensamt för innehållet i samtliga terminer är att aktuell forskning inom området behandlas.
Kurslitteraturlista och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker genom individuella skriftliga prov samt aktivt deltagande i obligatoriska moment såsom
seminarier och handledning.
Betygsgrader
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och kursvärderingsdiskussioner i grupp.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet, Dnr C2007/368, reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se
Download