Psykoedukationsfilm om social fobi tillgänglig på Internet

advertisement
SOKRATEN NR 01 2010
Psykoedukationsfilm om social
fobi tillgänglig på Internet
KBT har sedan länge visat sig vara en effektiv behandling av social fobi.
Dock kan steget till hjälp kan vara extra svårt att ta, inte minst då rädsla för att prata med människor man inte känner är en vanlig del av
problembilden. Trots att social fobi vanligen debuterar i tonåren kan
det dröja länge innan personen uppsöker behandling, vilket kan leda
till andra problem såsom att drabbade hoppar av skolan eller undviker
högre utbildning. Som examensuppsats prövade psykologstudenterna
Thor Bengtsson och Kaj Wahlström ett nytt grepp - att nå ungdomar
via en film på Internet. Filmen finns numera tillgänglig för alla.
“Att vara blyg” är en psykoedukation
om social fobi presenterad i filmformat.
Tilltalet är anpassat för ungdomar i åldrarna 16-18 år. Tanken med filmen är
att det kan vara lättare för vissa grupper,
däribland ungdomar, att ta till sig information som presenteras på detta sätt än
till exempel via skriven text. Avsnitten
i filmen behandlar orsaker, prevalens,
behandlingsmöjligheter samt grunder
för KBT. Problematiken gestaltas i filmen av ett fallexempel “Robin” som
skall hålla en muntlig presentation
inför klassen. Materialet till filmen är
en anpassning av befintlig information
om social fobi som använts vid tidigare
internetbehandling (SOFIE-projektet)
och i boken “Social fobi - Effektiv hjälp
med kognitiv beteendeterapi” av Tomas Furmark m.fl.
Filmen gjordes till vår psykologexamensuppsats under vårterminen 2009.
Efter att filmen var färdigställd gjordes
en enkätundersökning bland 259 gymnasieungdomar i Malmö och Lund.
Frågorna gällde vad eleverna ansåg
om filmen, deras syn på psykoterapi,
kunskapsfrågor om filmen, samt var de
vänder sig för hjälp eller information
om hälsa. Omdömena om filmen var
positiva: 95% av gymnasieungdomarna
tyckte filmen var bra eller mycket bra.
88% höll med om att informationen var
lämplig för unga i åldern 16-18 år. 76%
16
kunde tänka sig att rekommendera filmen till en kompis som har problem
med blyghet. Gymnasieeleverna fick i
enkäten även fylla i ett självskattningsformulär för social fobi, vilket gav flera
intressanta skillnader mellan dem som
skattade högre respektive lägre ångest i
sociala situationer. Personer med högre
social ångest uppgav i större utsträckning att de hade undvikit att söka hjälp
för att det är jobbigt att berätta om det
för en okänd person. Resultaten visade
också på att en fördel för blyga personer med att skaffa information om hälsa
via Internet är att det upplevs som mindre pinsamt.
Det bör poängteras att filmen endast
innehåller en psykoedukationsdel och
alltså inte är någon egentlig behandling. Meningen med filmen var att
undersöka hur mediet kan användas
och vad man bör tänka på vid fortsatt
utveckling. I utvärderingen av filmen
framkom möjliga förbättringsområden,
såsom förbättrad grafik, fler animationer m.m. Vi tror oss genom uppsatsen ha
fått bra information om hur man kan
utveckla liknande filmer i framtiden.
Fortfarande så tror vi att det finns ett
värde i att göra filmen tillgänglig på
Internet. Först och främst tror vi att
det är viktigt för psykologin att finnas
på de nya arenorna. Därför har vi valt
att ladda upp den på You-Tube. Ett
annat potentiellt användningsområde
är att använda filmen som en del av en
behandling, t ex att titta på den som en
hemuppgift efter en psykoedukation,
eller som informationsmaterial innan
behandlingen börjar. Vad vi har förstått
undersöker man i Sverige även om en
psykoedukationsmodul i sig är en god
hjälp för unga börja arbeta med sin
blyghet. Detta hann inte komma med i
vår uppsats. Med spänning ser vi fram
emot att höra mer om projektet som
kallas SofieUNG.
I dagsläget har bland annat Psykologförbundets hemsida Psykologiguiden
valt att strömma filmen och hemsidan
Psykologifabriken har skrivit om den.
Unga vuxna, en mottagning inom Helsingborgs allmänpsykiatri har också
länkat till filmen på sin hemsida. Vi är
väldigt tacksamma för detta intresse för
våra ansatser att nå unga med social
fobi på ett nytt sätt. Har du blivit nyfiken på vårt alster är du mycket välkommen till www.ungidag.se. Där hittar
du filmen och andra relevanta länkar,
bland annat till uppsatsen där referenser finns. Vi hoppas att du är eller har
blivit nyfiken på vad den nya tekniken
kan ge för uppslag för att effektivt arbeta med psykisk ohälsa.
Thor Bengtsson &
Kaj Wahlström
Download