Kursplan - Karlstads universitet

advertisement
Dnr: RVAD76/20152
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Rättsvetenskap
Kursplan
Offentligrättslig fördjupning
RVAD76
Offentligrättslig fördjupning
Public Law Specialisation
Högskolepoäng:
15
Utbildningsnivå:
Avancerad nivå
Successiv fördjupning: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
(A1N)
Kurskod:
Kursens benämning:
Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)
Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2015-03-07 och gäller
från höstterminen 2015 vid Karlstads universitet.
Behörighetskrav
180 hp på Rättsvetenskapliga programmet
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- redovisa fördjupade kunskaper om det svenska statsskicket samt den svenska konstitutionens
förhållande till andra länder,
- redovisa goda kunskaper kring de problem och lösningar som existerar i vissa utvalda staters
konstitutionella rättsområden, såsom valsystem, normgivning, rättighetsskydd och konstitutionell
kontroll,
- redovisa fördjupade kunskaper inom det svenska förvaltningsrättsliga och
förvaltningsprocessrättsliga området,
- redovisa fördjupade kunskaper i offentlig upphandling samt dess funktion i mötet mellan det
allmänna och näringslivet,
- redovisa goda kunskaper i teori och metod på området för komparativ rätt och förvaltningsrätt och
- redovisa god kännedom om aktuella forskningsfrågor på området.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- visa färdighet och förmåga att söka, identifiera och använda för ämnesområdet relevanta
informationskällor samt, genom att inta ett självständigt och kritiskt förhållningssätt, bedöma och
värdera informationens relevans,
- analysera och argumentera kring konstitutionella och förvaltningsrättsliga problem samt reflektera
över deras kopplingar till för området relevanta rättsliga teorier och metoder med angivande av
relevanta rättskällor i nationell och komparativrättslig kontext,
- identifiera, beskriva och analysera till lagstiftningen relaterade problemställningar i praktiskt
förekommande upphandlingssituationer,
- visa fördjupade kunskaper i förvaltningsprocessrätt och kunna utföra kvalificerade juridiska uppgifter
inom området och
- genomföra muntliga och skriftliga uppgifter inom givna tidsramar samt vid skriftlig framställning
visa utvecklad förmåga att behandla metodologiska och teoretiska frågor.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- anta ett komparativt perspektiv på rätten,
- visa förmåga att identifiera problem och lösningar som förekommer inom statsrättsliga och
förvaltningsrättsliga områden i andra länder samt värdera dessa i förhållande till det egna
rättssystemet,
- jämföra svensk rätt med nationell rätt i andra länder och härvid visa förmåga att självständigt och
kritiskt granska rättsregler och deras funktioner,
- tillämpa regler och allmänna rättsprinciper inom området för offentlig upphandling i praktiska
sammanhang,
- författa korrekta domstolsinlagor och liknande handlingar,
- förstå den offentliga rätten och dess förhållande till andra rättsområden och
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Innehåll
Kursen Offentligrättslig fördjupning är uppdelad i två huvuddelar.
Den första delen fokuserar kring fem teman som behandlas ur ett komparativt, historiskt och teoretiskt
perspektiv:
- Valsystem och konstitutionell design
- Skyddet för den enskildes medborgerliga fri- och rättigheter
- Normgivningsfrågor
- Konstitutionell kontroll
- Förvaltningsrättsliga frågor
Den andra delen fokuserar på offentlig förvaltning i gränslandet mellan offentlig och privat sektor.
Fokus ligger på framför allt tre teman:
- Förhållandet mellan offentligrättsliga och civilrättsliga regler vid det allmännas beslutsfattande
- Offentlig upphandling
- Förvaltningsprocess
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Kursens mål examineras genom skriftliga PM-uppgifter som presenteras och diskuteras vid
obligatoriska seminarier samt genom skriftlig tentamen.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall
fullfölja sina studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen,
som trädde i kraft 2007-07-01,
skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
Download