Dnr: FAK4 2011/3 Estetisk-filosofiska fakulteten Kulturstudier

Dnr: FAK4 2011/3
Estetisk-filosofiska fakulteten
Kulturstudier
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Estetisk-filosofiska fakulteten, 2011-09-09 och gäller från
vårterminen 2012 vid Karlstads universitet.
Kurskod: KVGI11
Den klassiska grekiska antikens filosofi, 7.5 hp
(Ancient Greek Classic Pilosophy, 7.5 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.
Huvudområde
KSU (Kulturstudier)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- beskriva de försokratiska filosoferna Thales, Parmenides och Herakleitos tankevärld
- redogöra för de centrala idéerna hos Platon och Aristoteles
- genomföra ett skriftlig arbete, där likheter och skillnader mellan Platons och Aristoteles' tankevärld belyses. I
denna textuppgift skall studenten kunna visa en självständig hållning samt kritisk förmåga genom att utveckla
argument både för och emot centrala idéhistoriska tankar mot bakgrund av skilda idéhistoriska perspektiv
genom att kunna jämföra, tillämpa och värdera olika idémässiga tankegångar och teorier
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursens övergripande syfte är att ge en inblick i antikens filosofi fokuserad i Platons och Aristoteles tänkande.
Filosofin föddes och utvecklades i antikens Grekland. De första filosoferna sökte sanningen längs vägar som
ingen tidigare beträtt och denna strävan resulterade i tänkesätt, som varit en viktig inspirationskälla för de flesta
av västerlandets tänkare.
Kursen syftar vidare till att öka studentens insikt i de filosofiska teorier och tankegångar, som präglade antikens
två stora filosofer Platon och Aristoteles samt senantikens hellenism och dess inflytande på romerskt tänkande.
Den judiska traditionen och kristendomens framväxt och upphöjelse till statsreligion i Rom studeras.
Undervisningen består av föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker individuellt i form av salstentamen och hemtentamensuppgift samt seminarier som
genomförs i grupp men bedöms individuellt.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Kursen KVGI11 kan ej samtidigt med kursen IHGAG1 ingå i en examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se