Kursplan - Karlstads universitet

advertisement
Dnr: FAK3 2007/196
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper
Naturgeografi
Kursplan
Beslut om inrättande av kursen
Kursplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper, 2007-04-25 och
gäller från höstterminen 2007 vid Karlstads universitet.
Kurskod: NGGA11
Geovetenskap, 30 hp
(Earth Sciences, 30 ECTS Credits)
Utbildningsnivå: grundnivå
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk
Undervisningen sker på svenska.
Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt, Matematik C, Fysik A, Kemi A, eller motsvarande (områdesbehörighet 8 med
vissa undantag, se www.kau.se/omradesbehorigheter)
Huvudområde
NGA (Naturgeografi)
Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för begreppet geologisk mångfald och sätta det i samband med samhällsutvecklingen.
- identifiera de vanligaste mineralen, jord- och bergarterna, förstå deras bildningssätt samt redogöra för hur
dessa nyttjas av människan.
- redogöra för meteorologisk och klimatologisk fakta angående problematiken kring klimatförändringar, liksom
för oceanografisk fakta om de förändringar som sker under ytan i främst Östersjön.
- beskriva hur grundvattenbildning sker och vilka krafter som påverkar vattnets strömning i jord.
- utföra enklare fältstudier utifrån en geovetenskaplig problemställning.
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen omfattar fyra delkurser:
1. Luft och vatten, 6 hp
2. Berggrunden, 9 hp
3. Landskap i förändring, 7,5 hp
4. Kartografi och fältmätningar, 7,5 hp
Undervisningen omfattar föreläsningar, problemorienterade seminarieuppgifter, övningar - såväl i
laborationsmiljö som ute i fält, samt exkursioner.
Delkurs 1, Luft och vatten, 6 hp
Inom meteorologin och klimatologin ges elementära kunskaper om egenskaper och processer i atmosfären.
Väderlekslära, atmosfärens kemi, den globala cirkulationen och huvudklimatzonerna behandlas liksom lokaloch mikroklimat samt klimatförändringar och relaterade miljöfrågor.
Delkursen vatten omfattar grundläggande oceanografiska begrepp och fakta, som exempelvis havsvattnets
kemiska och fysikaliska egenskaper, vattnets cirkulation och blandning i havet samt vågor och tidvatten.
Delkurs 2, Berggrunden, 9 hp
Jorden som himlakropp, dess inre och yttre uppbyggnad samt dess utveckling behandlas. En genomgång av
tektonik, plutonism och vulkanism ges och sammanbinds med plattektoniken. Gravimetri, seismologi,
geomagnetism och georadioaktivitet studeras. I samband med
mineralkännedom ges också en översikt av kristallografi och mineralogi. I samband med bergartskännedomen
behandlas de bergarts- och malmbildande processerna (sedimentation, diagenes, metamorfos och magnetism).
Regional geologi studeras med särskild hänsyn
till Fennoskandia. En kortfattad översikt av dateringsmetoder, och den geologiska tidsskalan ges. Ekonomisk
berggrundsgeologi.
Inom ämnet historisk geologi studeras främst geologin från kambrium och fram till kvartärtiden. Här behandlas
samverkan mellan endogena och exogena geologiska processer med hänsyn till klimatets, atmosfärens och
livets utveckling på planeten jorden. Paleontologi innebär läran om livets utveckling. En kort introduktion till
paleontologins betydelse för geovetenskapen ges samt att vissa utvalda fossil studeras. Dessutom behandlas
sedimentära lagerföljden och deras stratigrafi i Sverige och övriga Nordeuropa.
Delkurs 3, Landskap i förändring, 7,5 hp
Delkursen behandlar de olika landskaps- och landformsbildande processer som verkat genom den geologiska
historien, processer som uppkommit genom vittring, massrörelser samt fluvial, littorial, glacial och eolisk
verkan. Landformernas utveckling i olika klimatområden samt nedisningar berörs. Fokus sätts på det
Skandinaviska landskapets utveckling i olika skalor, dess jordarter och därvid relaterade landformer.
Jordarter som naturresurs behandlas liksom tekniska tillämpningar därav. Vattnets kretslopp, mark-, yt- och
grundvatten. Vattnet som resurs, hot mot nyttjandet och vattenvård studeras.
Delkurs 4, Kartografi och fältmätningar, 7,5 hp
Grunderna i kartografi och fjärranalys presenteras. Kartografin orienterar om kartprojektioner, svenska kartor,
tematiska kartor samt metoder för framställning av kartor och kartogram. Dessutom utförs enklare karteringar
och kartritningsövningar. Kännedom ges om olika geodetiska mätinstrument ges. I fjärranalysen behandlas
flygbilder, fotogrammetri samt mark-, flyg- och satellitburen fjärranalysteknik. En elementär orientering om
geografiska informationssystem (GIS) ges samt hantering av GPS. Enklare geovetenskapliga fältmätningar
utförs. En exkursion i mellersta sverige ingår där grundläggande geovetenskapliga företeelser studeras.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.
Examination
Examinationen sker i form av skriftlig tentamen för varje delkurs samt inlämningsuppgifter till laborationer och
fältövningar. Alla undervisningsmoment utom föreläsningar är obligatoriska.
Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).
Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen. Dess
främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av underlagen för
granskningen, och inhämtas med hjälp av skriftlig kursvärdering och/eller kursvärderingsdiskussioner.
Studenterna informeras om resultaten och eventuella beslut om åtgärder.
Kursbevis
Kursbevis erhålls på begäran av studenten.
Övrigt
Studenter som påbörjat en utbildning enligt den studieordning som började gälla 1993-07-01 skall fullfölja sina
studier enligt den kursplan respektive utbildningsplan de är antagna till.
Om de vid studiernas slut vill få ut ett kursbevis eller examensbevis enligt den nya studieordningen, som trädde
i kraft 2007-07-01, skall de prövas mot de kriterier som karaktäriserar denna studieordning.
Kursen NGGA11 får ej samtidigt med någon av kurserna GEGA11, GEGAD1, GEGAE1, LPGAG2, NGGAK2,
samt NGGA15 ingå i examen.
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters och
anställdas skyldigheter och rättigheter.
Ändring enligt dekanusbeslut 2009-10-28; förtydligande av behörighet att gälla från och med höstterminen
2010.
Karlstads universitet 651 88 Karlstad
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60
[email protected] www.kau.se
Download