Temagudstjänst – du och jag och himlajorden
s 1/4
Temagudstjänst – du och jag och himlajorden
När man planerar en temagudstjänst med inriktning på miljö och hållbar utveckling är det
lämpligt att tänka igenom helheten så att samtliga delar samverkar. Blommorna på altaret kan
med fördel vara säsongsplockade eller köpta ekologiskt odlade blommor. Om man firar
nattvardsmässa kan man beställa ekologiskt vin. På samma sätt är det bra om kaffet som
serveras efter gudstjänsten är ekologiskt och rättvisemärkt. Och om möjlighet finns så kan
man ha liturgiska kläder som är sydda av ekologiskt odlad bomull.
Inledning och klockringning
Psalm 297
Inledningsord
Växelläsning (parafras på Jes 45:18)
Alla
I
II
I
II
I
II
Alla
Gud som skapat allt som finns
har gett oss livet att leva
Gud som format jorden säger:
Lita på mig, lev i tillit
Gud skapade himlen
ur Guds tanke växer jorden fram
Jorden skapades inte för att ligga tom
jorden skapades för att livet skulle få leva
Här får vi skratta och gråta
leva och dö och få livet tillbaka i varje andetag
Jorden var platsen där Gud lät sig finnas
jorden är platsen där Gud låter sig finnas.
Mitt i det myllrande livet av människor som ser varandra
mitt i det myllrande livet av djur och växter som sjunger livets lov
Gud är Livets Gud som talar i livet
tonen som hörs genom allt liv som sjuder omkring oss
Gud som skapat allt som finns
har gett oss livet att leva
Gud som format jorden säger:
Lita på mig, lev i tillit.
Hämtad från www.svenskakyrkan.se
För copyrightinformation se sista sidan
Temagudstjänst – du och jag och himlajorden
s 2/4
Lovsång
P
Ära åt Gud i höjden
och frid på jorden
bland människor som han älskar.
* Psalm 23
Textläsningar
Mika 6:8
”Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig:
att du gör det rätta, lever i kärlek och troget håller dig till din Gud”
Ev. Psalm 587 Försångare och församling
Joh 1:1-18
”I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud…”
Reflektion
Dessa ord kan vara vägledande för oss som arbetar med miljö och hållbar utveckling. Det
handlar om att söka nya vägar utifrån det goda som vi kan erfara runt omkring oss, inte minst
i skapelsen och i relationer till andra människor och annat liv. Att leva i kärlek och troget
hålla sig till Gud är den väg som Mika visar oss. Det finns många texter i Bibeln som likt
Mika vill betona vikten av att hålla sig till det goda, till kärleken för då är vi nära Gud. Jesus
återkommer ofta till detta. Att vi skall älska Gud över allting och vår nästa så som oss själva.
Att vara kyrka är att dela en livsförståelse, som handlar om att vi har fått livet som gåva och
en förmåga att se bortom oss själva och att kunna känna med andra.
Att vara människa är också att ha ansvar att råda över skapelsen. Vi har fått skapelsen som
gåva av Gud och har ansvar att vårda den för kommande släkten som vi lånar jorden av. Att
arbeta för en hållbar utveckling i kyrkan blir en möjlighet att visa att vi är Guds avbild med en
förmåga att överblicka, se, minnas och känna med andra. Det ligger i Bibelns många
berättelser ett budskap som vi behöver ta fram nu, när vi inser att jorden inte är en outtömlig
resurs. Nu när vi inser att jorden inte har några nya obrutna marker, utan att vi lever i ett slutet
system. Vi kan välja mellan att leva på ett uppbyggande sätt som ger liv eller på ett
nedbrytande sätt som tömmer jordens resurser. Väljer vi det senare tar vi också bort
möjligheten från framtida generationer att leva ett gott liv på jorden.
Som kyrka är vi ofta inriktade på att göra goda gärningar och vi underskattar ibland vår
uppgift att vara med som påverkare. När Ordet ges kraft att verka börjar vi tänka det goda.
Det är viktigt att veta vad vi skall göra och varför, för då kan vi börja handla så att vi gör det
goda mot oss själva, mot andra människor och mot hela skapelsen. Vi vet att vi lever i en
söndrad värld där det behövs ständig förlåtelse och upprättelse för att synliggöra Gudsriket
mitt ibland oss. Vi har möjlighet att frimodigt varje dag få börja om med kärlek och förlåtelse
i ett närmast ekologiskt kretslopp.
Hämtad från www.svenskakyrkan.se
För copyrightinformation se sista sidan
Temagudstjänst – du och jag och himlajorden
s 3/4
* Trosbekännelsen i form av psalm 711
Psalm 90
Syndabekännelse och bön om förlåtelse
Tackbön
Kyrkans förbön
Vi ber dig Gud
för jorden du har gett oss, vårt hem i kosmos.
Med sköna trådar har du vävt samman dess sköra väv.
Hjälp oss att inte förstöra och utnyttja,
utan vårda och ta till vara.
Vi ber
för våra skogar
för dem vi har nära inpå oss
och för regnskogarna långt borta.
Vi ber också för alla de djur och växter
som har sitt hem i dessa marker.
Vi ber dig Gud
för vår egen närmiljö
för vår egen stad
för frisk luft att andas
för grönområden att vandra i
där vi kan finna tystnad och ro.
Vi ber
för sjöar och hav i vår närhet
hjälp oss att skydda dem från nedsmutsning
och exploatering.
Vi ber också för människorna på vår ort
hjälp oss att värna allas rätt
till trygghet och välfärd
hjälp oss att skapa en god livsmiljö
för våra barn att växa upp i.
Vi ber särskilt för dem vi älskar
och som vi nu i tystnad nämner vid namn.
------------------------------------------Vi ber dig Gud
för din kyrka i världen
för hennes uppgift att vara salt och ljus.
Vi ber om uthållighet i vårt arbete
att vara medskapare på din jord.
Låt din kyrka få vara röst åt dem som tystats
de marginaliserade och fattiga.
Hämtad från www.svenskakyrkan.se
För copyrightinformation se sista sidan
Temagudstjänst – du och jag och himlajorden
s 4/4
Vi ber dig Gud
Gör oss modiga och klarsynta
så att vi vågar bryta ondskans livsmönster
för att alla ska få del av det liv som du har
gett oss att dela.
Gud, lär oss att allt hör ihop
utan jorden inget liv
utan livet ingen kärlek
utan kärlek inget liv som du ville när du skapade människan.
Gud inför dig kommer vi med våra böner.
Ge oss tålamod, hopp, djärvhet och fantasi
i vårt arbete att tillsammans bygga ditt rike.
Amen
Herrens bön
*Psalm 89
Välsignelsen i form av psalm 730
Postludium
*Andra psalmförslag: 288, 289,338, 602, 752, 786, 787
© Christina Bernérus, Carina Larusson, Henrik Grape, Sensus och Svenska kyrkan 2005
Hämtad från www.svenskakyrkan.se
För copyrightinformation se sista sidan