Albumin® 200 g /l. för intravenös infusion

Dokumentnamn:
Läkemedel / Albumin / Plasmavolymökare
Utfärdande PE:
Hjärt- och medicincentrum i Östergötland (HMC)
Utfärdande enhet:
Mag-tarmmedicinska kliniken
Framtagen av: (Namn, titel)
Carola Fagerström, specialistsjuksköterska
Dokumenttyp:
Med PM
Sökord:
Albumin
Målgrupp:
Sjuksköterskor, avdelning 18
Giltig fr o m:
2015-01-10
Giltigt t o m:
2017-01-10
Godkänd av: (Namn, titel)
Rikard Svernlöv, överläkare, bitr.
verksamhetschef
Diarienummer:
HMC-2013-316
Albumin® 200 g /l. för intravenös infusion
Indikationer:
Vid ascitestappning ges 100 ml. Albumin ® 200g/l.
efter 3 l. tappad ascitesvätska och sedan för var 3:e
tappad liter. Syfte är att hålla det kolloidosmotiska
intravasala trycket och ersätta förluster av albumin
ifrån ascitesvätska.
Egenskaper:
Återställer och upprätthåller cirkulerande blodvolym.
ATC-kod:
B05AA01
Administrering/
Hantering:
Ges intravenöst, outspädd. Bruklig hastighet är 30
minuter.
Försiktighet:
Esofagusvaricer med blödningsrisk, hypertension,
lungödem, anuri.
Hållbarhet efter
beredning:
Administreras omedelbart.
Dosering:
100 ml Albumin® 200 g/l.
Biverkningar:
Då Albumin® är humant finns risk för
överkänslighetsreaktion. Stäng genast av infusionen,
ta MEWS-kontroll och tillkalla läkare.
Observera:
Allergiska/anafylaktiska symtom – utslag, klåda,
andnöd, bradykardi.
Kardiovaskulära reaktioner – hypertension, takykardi,
bradykardi, andnöd.
Senast reviderat, datum: (2015-01-07)
Reviderat av: Carola Fagerström,
specialistsjuksköterska
Godkänt revideringen: Rikard Svernlöv,
överläkare, bitr. verksamhetschef