Tentamensfrågor i anestesi VT –07 Mats Westberg

advertisement
Institutionen för Hälsovetenskap
OMTENTAMEN 1.
INTENSIVVÅRD OCH TRAUMA Del 2
Specialistutbildning inom akutsjukvård 60 hp
Hk 08 Kurskod MV009A
Maximal poäng 68 poäng
97 % 66- 68 p = A, Framstående
90% 61- 65 p = B, Mycket bra
81% 55- 60 p = C, Bra
72% 49 - 54 = D, Tillfredsställande
65% 44 - 48 = E, Tillräckligt- Godkänd
< 65% = < 44 = Fx / F, Underkänd. Omtentamen.
Datum
Tid
090314
08.00 – 13.00
Skrivtid
5 timmar
Hjälpmedel: Miniräknare
Obs! Ange kodnummer på samtliga delar. Besvara varje föreläsares
frågor på separata papper. Hela tentamen ska lämnas in.
Kursansvarig lärare:
Daisy Raukola 070 - 6508195
Lycka till!
OBS! Skrivningen består av 18 sidor inklusive försättsblad. Sidorna 1-10 tentamensfrågor , s. 1118 Läkemedelshantering. Du som fick godkänd betyg på läkemedelshantering vid ordinarie
tentamen behöver inte göra omtentamen i läkemedelshantering.
1
Lärare: Joel Olsson: TUR-syndrom
1. Vid TUR-kirurgi använder man sig av spolvätskor med speciella egenskaper.
A) Varför innehåller inte vätskan Natrium ?
1p
B) Varför innehåller den istället t ex Glycin ?
1p
2. Redogör noggrant för innebörden av nedanstående sätt som spolvätskan kan absorberas till
blodbanan hos en man som genomgår TUR-P. Hur och varför kommer egentligen
spolvätskan in i blodet?
A) Intravenöst
2p
B) Extravasalt
2p
C) Intraperitonealt
2p
3. På kvällen efter en TUR-P operation klagar patienten över synsvårigheter. Vad kan detta
bero på, hur uppkommer fenomenet och varför kommer det så sent ? (Patienten bär
normalt inte glasögon !!)
3p
4. Tillsats av sprit i spolvätskan kan ge dig två typer av informationer under operationen.
Vilka? (2 p) Vilken typ av sprit används? (1p) Hur kommer det sig att man får utslag på
alkoholmätaren?
1p
2
Lärare: Per Eriksson
Fråga 1: Hur åtgärdar du en post-renal njurinsufficiens?
2p
Fråga 2: Vad är glomerulonefrit för sorts sjukdom? Obs svara kort.
1p
Fråga 3: Hur definierar du nefrotiskt syndrom?
2p
Fråga 4: Åt vilket håll förskjuts syrgasdissociationskurvan när mer syrgas släpps ut till
vävnaderna?
Nämn 2 faktorer som bidrar till detta om du vill ha fler poäng?
3p
Fråga 5: Vid ventilatorbehandling är det bra om det går att bibehålla spontanandning
istället för att respiratorn sköter andningen åt patienten. Nämn 3 saker som påverkas
positivt om patienten spontanandas.
3p
Fråga 6: Vid decelererande flöde dvs lågt flöde i slutet av inspirationen gynnas
gasdistributionen hos patienterna. Vid vilken form av ventilation har du decelererande
flöde?
1p
Fråga 7: Du får en fråga om blodgasanalys på en patient som har ett astmaanfall.
Hur skulle du bedöma allvarligheten i astmaanfallet genom att enbart titta på
blodgasen? Så här ser den ut: pO2 = 5,5 och pCO2 = 7,0
1p
3
Fråga 8: Vad har en patient med följande utseende för sorts sjukdom och vad brukar
man kalla honom med ett speciellt namn?
2p
Fråga 9: 72-årig man inkommer klockan tre på natten till akuten. Han har svårt att få
luft. Han har försökt sitta upp och sova för att underlätta andningen. Vid inkomst
noterar du vilodyspné och att han är alldeles slut, konfusorisk och pulsoximeter visar
80%. Han har ingen astma eller allergi.
Han berättar mellan andhämtningarna att han sedan drygt 5 dagar tillbaka haft
besvär med dyspné vid ansträngning och senaste två dagarna har besvären kommit
redan i vila. Ja också hade jag ont mellan skulderbladen för ca 14 dagar sedan som
strålade upp mot käkvinklarna.
a) Vad misstänker du för diagnos i första hand?
2p
b) Hur handlägger du patienten på akutmottagningen?
4p
Fråga 10: Vad är viktigt att komma ihåg när du skall söva en patient och på
hjärtekokardiografisvaret står det att patienten har en subvalvulär aortastenos?
2p
4
Fråga 11: Vad är speciellt viktigt att komma ihåg gällande hjärtrytmen när du skall
söva en patient med mitralisstenos?
1p
Fråga 12: Du har precis sövt en patient med svår astma. Under anestesin får
patienten en grav bronkospasm. Hur behandlar du en svår bronkospasm
intraoperativt?
1p
Fråga 13: Varför är det viktigt att att inte förkorta utandningsfasen vid anestesi hos en
astmatisk patient, ex förändra I:E förhållande från 1:2 till 1:1. vad kan hända?
2p
5
Lärare: Göran Mossberg
Max poäng : 8 poäng
1
Hur skiljer sig plasmavolymen hos en kvinna med grav preeclampsi och en
frisk gravid kvinna vid samma graviditetslängd?
2P
2
Vad är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor med eclampsi? 1P
3
Vilka risker finns det för fostret/ barnet och vad orsakas de av? 3P
4
Ge två exempel på symptom som skiljer ut en grav preeclampi mot en
mildare form.
2P
6
INTENSIVVÅRD BARN
Lärare : Annette Höglund
Björn Stjärnstedt
Max poäng: 21 p
1.)Ronja föds i grav.vecka 40 . Hon spontandas inte efter förlossningen trots
sensorisk stimulering.
Beskriv steg för steg hur hon skall behandlas.
3p
2) Ronja svarar inte som förväntat på asfyxibehandlingen trots att den utförs
korrekt.
Vad måste då uteslutas?
2p
7
3 ) Fia föds i graviditetsvecka 27 och väger 720 gram
Varför har Fia problem med att hålla sin kroppstemperatur i termoneutral
zon ?
2,5 p
4) Fias omogenhet ställer stora krav på din omtanke och omvårdnad. Alla
hennes organ är omogna och detta kräver att Du förstår vad som skall
observeras, undvikas och kompenseras
Vad innebär det att Fias hud är omogen vad måste Du som sjuksköterska
tänka på ?
3p
8
5) Enbart med hjälp av dina öron och ögon kan Du fånga minst 5 symtom
som varnar för att Fia håller på att utveckla en RDS.
2,5 p
6) Fia får CPAP-behandling.
Vilka positiva effekter förväntas av CPAP-vården?
3p
7)När Du byter CPAP-mössa på Fia inspekterar och smeker Du hennes lilla
huvud. Vilken information kan dessa omvårdnadsåtgärd ge dig?
3p
9
8) Vad är petechier och hur skiljer Du petechier från andra typer av prickar?
2p
10
OMTENTA I LÄKEMEDELSHANTERING
Lärare: Annette Höglund
Tal 1
I en återupplivningssituation ordineras Iv. Inj ADRENALIN 0,1 mg / ml
0.03 mg / kg
Barnet väger 1,8 kg
I medicinskåpet finnes du Inj. ADRENALIN 1 mg / ml
a) Hur späder DU ?
b) Hur många ml. ger Du av din spädning?
c)
d) Hur späder Du om styrkan på Adrenalinet skall vara 50 mikrogram?
Tal 2
Ett barn skall transporteras till Uppsala
Du har i ambulansen tillgång till två 5 liters syrgasflaskor . Den ena är plomberad och
innehåller då 200 bar den på den andra visar manometern 160 bar. Hur länge räcker de båda
flaskorna om barnet behöver 6 liter syrgas / minut
11
Tal 3
. Därefter ordineras 15 ml Albuminlösning 5 mg / ml.
a) Hur går Du tillväga för att iordnigställa denna infusion
om Du i medicinskåpet bara finner
ALBUMIN Novo 50 mg/ml ( ta till hjälp den
FASS-text som bifogas skrivningen. )
b) Vilken infusionshastighet ml/ timme programmerar Du in infusionspumpen att
ge om 15 ml skall ges på 45 min.
12
Albumin Behring
ZLB Behring
Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
(Klar eller svagt opalescent)
B05AA01
Plasmavolymökare
Aktiv substans
Albumin
Fråga om läkemedlet
Mer information
Gå direkt till:
Välj rubrik
Texten nedan gäller för:
Albumin Behring infusionsvätska, lösning 50 mg/ml
och 200 mg/ml
Denna information är avsedd för vårdpersonal.
Texten är baserad på produktresumé 2004-09-14 (50 mg/ml) resp. 2005-02-17
(200 mg/ml).
Indikationer
Återställande och upprätthållande av cirkulerande blodvolym vid volymbrist och
när användning av en kolloid är lämpligt. Val av albumin istället för en artificiell
kolloid kan göras med hänsyn till patientens kliniska tillstånd och aktuella
behandlingsrekommendationer.
Kontraindikationer
Överkänslighet mot albuminprodukter eller mot något av hjälpämnena.
Dosering
Albuminlösningens koncentration, liksom dos och infusionshastighet bör
anpassas till patientens individuella behov.
Dosering
Dosen beror på patientens storlek, skadans eller sjukdomens svårighetsgrad och
pågående vätske- och proteinförluster. Dosen titreras på grundval av kliniska
parametrar som speglar den cirkulerande volymen och inte på grundval av
13
albuminnivåerna i plasma.
Om humant albumin skall ges skall hemodynamiska parametrar övervakas
regelbundet. Detta kan inkludera: ateriellt tryck och pulshastighet, centralt
venöst tryck, fyllnadstryck i vänster förmak (PCW-tryck), urinmängd,
elektrolyter, hematokrit/hemoglobin.
Preparatet är lämpligt för prematura barn och patienter som genomgår dialys.
Administreringssätt
ALBUMIN BEHRING ges intravenöst, antingen outspädd eller efter spädning med en
isoton lösning (t ex Natriumklorid lösning 0,9% eller 5% glukoslösning).
Infusionshastigheten skall anpassas till indikation och individuella behov.
Vid plasmabyte bör infusionshastigheten vara högre och anpassas till
hastigheten med vilket plasmabytet sker.
Varningar och försiktighet
Om allergiska eller anafylaktiska reaktioner inträffar skall infusionen avbrytas
omedelbart och lämplig behandling påbörjas. Chock behandlas i enlighet med
gällande riktlinjer.
Albumin bör användas med försiktighet vid tillstånd där konsekvenserna av
hypervolemi eller hemodilution kan innebära en särskild risk. Exempel på sådana
tillstånd är: icke kompenserad hjärtinsufficiens, hypertension, esofagusvaricier,
lungödem, ökad blödningsbenägenhet, uttalad anemi, renal och postrenal anuri.
Den kolloidosmotiska effekten av humant albumin 20% är ungefär fyra gånger
mer än den av blodplasman. När koncentrerade albuminlösningar ges måste
därför patienten tillföras vätska på ett adekvat sätt. Patienten måste övervakas
noggrant så att cirkulatorisk överbelastning eller övervätskning inte inträffar.
Lösning innehållande humant albumin 20-25 % har ett relativt lågt
elektrolytinnehåll jämfört med lösning innehållande humant albumin 4-5%. När
albumin ges bör patientens elektrolytvärden övervakas (se Dosering) och
lämpliga åtgärder vidtas för att återställa eller upprätthålla elektrolytbalansen.
Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor eftersom
detta kan orsaka hemolys hos mottagaren.
Om jämförelsevis stora volymer skall ersättas är det nödvändigt att kontrollera
koagulation och hematokrit. Nödvändig ersättning av andra blodkomponenter
(koagulationsfaktorer, elektrolyter, blodplättar och erytrocyter) måste tillses.
Hypervolemi kan inträffa om inte dos och infusionshastighet anpassas till
patientens cirkulationsförhållanden. Vid de första kliniska tecknen på
kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, andnöd, halsvenstas) eller ökat
blodtryck, ökat centralt venöst tryck eller lungödem skall infusionen omedelbart
avbrytas.
Detta läkemedel innehåller natrium 125 mmol/l Albumin Behring 200 mg/ml.
Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.
Standardåtgärder för att förhindra att infektioner överförs från läkemedel som är
tillverkade av humant blod eller plasma inkluderar urval av givare, test av
individuella donationer och plasmapooler för specifika infektionsmarkörer samt
att effektiva tillverkningssteg för inaktivering/eliminering av virus är en del av
tillverkningsprocessen. Trots detta kan risken för överföring av infektiösa agens
inte helt uteslutas när läkemedel som tillverkats av humant blod eller plasma
ges. Detta gäller även nya, hittills okända virus samt andra patogener.
14
Det finns inga rapporter om virusöverföring med albumin som tillverkats enligt
Europeiska farmakopéns specifikationer och enligt etablerade processer.
Det rekommenderas bestämt att varje gång ALBUMIN BEHRING ges till en patient
skall produktnamn och satsnummer noteras för att upprätthålla en koppling
mellan patienten och produktens satsnummer.
Graviditet
Kategori A. Inga kända risker vid användning under graviditet. Säkerheten hos
ALBUMIN BEHRING för användning till gravida har inte fastställts i kontrollerade
kliniska studier. Enligt klinisk erfarenhet med albumin förväntas dock inga
skadliga effekter vid graviditet eller på foster och det nyfödda barnet. Humant
albumin är en normal beståndsdel i humant blod
Amning
Grupp II. ALBUMIN BEHRING passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på
barnet synes osannolik med terapeutiska doser.
Biverkningar
Sällsynta
Allmänna: Allergiska/anafylaktiska reaktioner som kan innefatta
(<1/1000) urtikaria, andnöd, hypotension. I enstaka fall har detta lett till
livshotande chock. Rodnad, frossbrytningar, temperaturstegring,
huvudvärk, olustkänslor, illamående och kräkningar.
Cirk.: Hypertension, takykardi och bradykardi.
Milda reaktioner försvinner vanligtvis efter det att infusionshastigheten minskats
eller infusionen avbrutits. Vid allvarliga reaktioner (exempelvis anafylaktisk
chock) skall infusionen omedelbart avbrytas och lämplig behandling påbörjas
Överdosering
Hypervolemi kan inträffa om dosering och infusionshastighet är alltför hög. Vid
de första kliniska tecknen på kardiovaskulär överbelastning (huvudvärk, andnöd,
halsvenstas) eller ökat blodtryck, ökat centralt ventryck eller lungödem skall
infusionen stoppas omedelbart och patientens hemodynamiska parametrar
övervakas noggrant.
Farmakodynamik
Kvantitativt utgör albumin mer än hälften av den totala proteinmängden i
plasma och representerar ca 10% av leverns proteinsyntesaktivitet.
Fysikalisk-kemiska data: Humant albumin 50 mg/ml är svagt hypoosmotisk och
ALBUMIN BEHRING 200 mg/ml är hyperosmotisk jämfört med normal plasma.
De viktigaste fysiologiska funktionerna av humant albumin är dess
upprätthållande av blodets onkotiska tryck och dess transportfunktion. Albumin
stabiliserar den cirkulerande blodvolymen och är bärare för hormoner, enzymer,
läkemedel och toxiner.
15
Farmakokinetik
Under normala förhållanden är den totala utbytbara albuminpoolen 4-5 g/kg
kroppsvikt, av vilket 40-45% finns intravaskulärt och 55-60% extravaskulärt.
Ökad kapillärpermeabilitet ändrar albuminets kinetik och onormal distribution
kan ske vid tillstånd som allvarlig brännskada eller septisk chock.
Under normala förhållanden är den genomsnittliga halveringstiden för albumin
cirka 19 dagar. Balansen mellan syntes och nedbrytning uppnås vanligen genom
återkopplingsreglering. Eliminationen är huvudsakligen intracellulär och beror på
lysosomproteaser.
Hos friska personer lämnar mindre än 10% av givet albumin intravaskulära
rummet under de första 2 timmarna efter infusionen. Avsevärd individuell
variation med avseende på effekten på plasmavolymen kan ses. Hos vissa
patienter kan den ökade plasmavolymen kvarstå några timmar. Hos kritiskt
sjuka patienter kan dock albumin läcka ut från det vaskulära rummet i avsevärd
mängd med en oförutsägbar hastighet.
Innehåll
1 ml infusionsvätska 50 mg/ml innehåller: Humant albumin 50 mg,
Läs mer om
ZLB Behring
kaprylat, N-acetyl-D, L-tryptofanat, saltsyra och natriumhydroxid (för pHjustering), vatten för injektionsvätskor. Elektrolytinnehåll: natriumjoner max.
155 mmol/l, kaliumjoner max. 0,5 mmol/l, kalciumjoner max. 0,5 mmol/l,
kloridjoner max. 150 mmol/l.
Aluminiuminnehåll högst 200 mikrogram/l.
1 ml infusionsvätska 200 mg/ml innehåller: Humant albumin 200 mg, kaprylat,
N-acetyl-D,L-tryptofanat, saltsyra och natriumhydroxid (för pH-justering), vatten
för injektionsvätskor.
Elektrolytinnehåll: natriumjoner max. 125 mmol/l, kaliumjoner max. 2 mmol/l,
kalciumjoner max. 2 mmol/l, kloridjoner max. 100 mmol/l.
Aluminiuminnehåll högst 200 mikrogram/l.
Blandbarhet
Humant albumin får inte blandas med andra läkemedel (förutom
rekommenderade spädningsvätskor), helblod eller erytrocytkoncentrat.
ALBUMIN BEHRING kan blandas med Natriumklorid lösning 0,9% eller 5%
glukoslösning.
Hantering, hållbarhet och förvaring
Albuminlösningar får inte spädas med vatten för injektionsvätskor eftersom
detta kan förorsaka hemolys hos mottagaren.
Om stora volymer ska ges bör produkten värmas till rums- eller
kroppstemperatur innan användning.
Lösningen skall vara klar eller svagt opalescent. Använd inte lösningar som är
grumliga eller innehåller partiklar. Detta kan betyda att proteinet är instabilt
eller att lösningen blivit kontaminerad.
När flaskan öppnats skall innehållet användas omedelbart. All oanvänd lösning
skall kasseras enligt gällande lokala regler.
Förvaras vid högst 25°C i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Får ej frysas.
.
16
Förpackningar, priser och förmån
Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml (Klar eller svagt opalescent)
250 milliliter flaska, 356 kr
Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml (klar eller svagt opalescent)
100 milliliter flaska, 534.50 kr
En intravenös infart finns nu och Du skall ge
Inj. Adrenalin i.v. 0,1 mg/ml, 10µg/kg
c) Hur späder Du?
Du har Inj.lösn Adrenalin 1 mg/ml och
Natriumklorid 9 mg/ml på akutbrickan.
d)
Hur många ml ger Du av din spädning?
Tal 3
Patrik 3 månader är ordinerad Lanoxinlösning 50μg/ml, per os
På ordinationshandlingen finns följand ordination:
klockan 08.00 0,045mg Lanoxin
klockan 16.00 0,04 mg Lanoxin
a) - Hur många ml ger Du klocka 8.00 och klockan 16.00 ?
17
Patrik matas enbart via ventrikelsond.
b) Hur går Du tillväga för att försäkra dig om att Patrik får ordinerad dos?
18
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards