Blodgruppsantikroppar och deras praktiska betydelse vid

advertisement
Blodgruppsantikroppar och
deras praktiska betydelse vid
blodtransfusioner
Jakobstad 13.5.2013
Susanne Ekblom-Kullberg
FRK Blodtjänst
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1
1111
1
Blodtjänst på 17 orter
•
18 blodtjänstbyråer
– insamling av blod
•
Blodtjänstcentret
– Stenhagen i Helsingfors
– insamling av blod, produktion och
distribution av blodprodukter,
testning av blod, annan verksamhet
•
Rovaniemi
Den mobila blodtjänsten
– Helsingfors, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg,
Åbo, Seinäjoki
– över 1000 blodgivningar om året
runtom i landet
Uleåborg
Karleby
Vasa
Seinäjoki
Kuopio
Joensuu
Tammerfors Jyväskylä
Björneborg
St Michel
Lahtis
Åbo
Tavastehus
Esbo
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
Vilmanstrand
2
Helsingfors
2222
2
Blodgivningar 1997–2012
3
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
3333
3
2012
~ 145 000
blodgivare
~ 320 000
blodpreparat
erytrocyter
~ 250 000
blodgivningar
trombocyter
~ 50 000
patienter
Octaplas
plasmaläkemedel
4
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
4444
4
Allmänt om blodgrupper,
blodgruppssystem och
blodgruppsantikroppar
5
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
5555
5
Blodgruppernas struktur och
genetik
•
blodgrupperna utgörs av specifika ytstrukturer
(blodgruppsantigen) på erytrocyternas cellmembran
•
•
proteiner, glykoproteiner eller glykolipider
många har specifika uppgifter i cellens funtkion: transportproteiner,
enzymer, receptorer …
•
en del av blodgruppsantigenerna finns endast på erytrocter, en del
också på andra celler
•
blodgrupperna hör till olika blodgruppssystem (ABO, Rh, Kell, Kidd,
Duffy…),som kan bestå av en eller flera antigen
•
genetiskt bestäms en blodgrupp av
•
•
•
•
en gen, med olika alleler, t.ex. ABO
flera gener nära kopplade till varandra, t.ex. Rh
en allel (kromosom) från vardera föräldern
blodgrupperna kan undersökas
•
•
serologiskt (visar fenotyp)
med genotypning
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
6
666
6
6
Immunologisk bakgrund
• immunrespons kan uppkomma mot vilken främmande,
”icke egen” struktur (antigen) som helst, med bl.a.
antikroppsbildning som följd
• vid blodtransfusion överförs blodceller med främmande
strukturer
• blodgruppsindelningen baserar sig på erytocyternas
ytstrukturer (erytrocytantigen) och antikroppar mot dem
(blodgrupps- eller erytrocytantikroppar)
• också de övriga blodcellerna har specifika ytstrukturer
– leukocyter / HLA-typ, trombocyter / HPA-typ
7
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
7777
7
Antigen och antikroppar
• Antikropp: en viss typs immunglobulin, som bildats mot en
specifik struktur/antigen (finns i blodplasman)
• Antigen: en struktur, som ger upphov till antikroppsbildning (eller
en cellmedierad immunrespons)
• Blodgrupperingen grundar sig på identifikation av
erytrocyternas antigen (ytstrukturer) och erytrocytantikroppar i plasman
8
antikroppar
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
8888
8
9
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
999
9
9
Immunologisk respons på
främmande blodgrupper
•
antikroppar mot erytrocyer kan vara ’kliniskt signifikanta’ och förorsaka
en immunologisk hemolytisk reaktion vid en transfusion: de röda
blodkropparna nedbryts och bl.a. hemoglobin och bilirubin frigörs
– i värsta fall en kraftigt akut livshotande hemolytisk reaktion
– fördröjd hemolytisk reaktion
– fördröjd serologisk reaktion (nya erytrocytantikroppar)
•
erytroyctantikroppar (blodgruppsantikroppar) kan vara naturligt
förekommande (typiskt för ABO-systemet) eller förvärvade (efter
blodtransfusion eller graviditet)
•
•
risken för immunisering (antikroppsbildning) varierar mellan olika blodgrupper
en gravid kvinna kan utveckla antikroppar mot fostrets
erytocyter/blodgrupper då fostrets blod kommer i kontakt med moderns
t.ex. i samband med förlossningen
•
hemolytisk sjukdom hos foster/nyfödda
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
10
1010
10
10
10
Hemolytisk transfusionsreaktion
• om patienten får erytrocyter, mot vilka hon/han har
antikroppar kan de transfunderade erytrocyterna
hemolyseras i olika grad
– omedelbar hemolytisk reaktion; hemolys genast i början
av/under transfusionen
• kan vara mycket akut och livshotande med cirkulatorisk shock
och akut njursvikt
– fördröjd hemolytisk reaktion; lindrigare symtom 1-2 veckor
efter transfusionen
• lindrig anemisering, eventuellt med lätt ikterus och mörk urin
• svårighetsgraderna varierar mycket
– ibland kan man ge t.o.m. 2 påsar utan problem
– ibland förorsakar redan 30ml en livshotande reaktion
– beror bl.a. på vilken erytrocytantikropp det gäller och
patientens immunförsvar
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
11
111111
11
11
 agglutination
erytrocyterna klumpar ihop sig
12
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1212
12
12
12
13
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1313
13
13
13
Hemolytisk sjukdom hos nyfödda
(HDN)
• Under graviditeten kan fostrets erytrocyter komma i kontakt med
moderns blod
– risken är störst i slutet av graviditeten och vid förlossningen
• Fostrets erytrocyter har blodruppsantigener som är främmande
för modern (nedärvda av fadern) > kan leda till antikroppar
• Moderns erytrocytantikroppar kan diffundera via livmoderkakan
till fostrets blodomlopp och förorsaka hemolys av fostrets
erytrocyter, dvs. hemolytisk sjukdom hos foster/nyfödda
– anemi, hyperbilirubinemi (’gulsot’ hos nyfödd), förstorad lever och
mjälte, ödem
– svåra fall kan skötas med intrauterin transfusion av erytocyter till
fostret och efter förlossningen med blodbyte
14
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1414
14
14
14
Blodgruppssystemen
• upptäckten av ABO-blodgruppssystemet (Landsteiner 1900) var
banbrytande för blodtransfusionsbehandlingen
• idag känner man till över 30 blodgruppssystem, med flera hundra
olika blodgrupper
• mest kända förutom ABO:
– Rh: C, D, E, c, e, Cx, Cw
– Kell: K, k
– MNS: M, N, S, s
– Lewis: Lea, Leb
– Duffy: Fya, Fyb
– Kidd: Jka, Jkb
• mot alla blodgruppsantigen kan det bildas erytrocytantikroppar,
som möjligen bör beaktas vid blodtransfusioner (signifikanta
erytrocytantikroppar)
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
15
1515
15
15
15
16
Copyright (c) 1995 Encyclopaedia Britannica
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1616
16
16
16
ABO-systemet
17
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1717
17
17
17
ABO blodgruppssystemets
antigener
• kolhydratstrukturer på erytrocyternas yta
• specifika sockermolekyler fästs till kolhydratstrukturen H -> ABO
– N-acetyl-D-galaktosamin → blodgrupp A (AO, AA)
– D-galaktoos → blodgrupp B (BO, BB)
– både och → blodgrupp AB
– O-genen har ingen extra ”ändprodukt” blodgrupp O (OO)
avsaknad av H-antigen:
Bombay (Oh) blodgrupp,
mycket ovanlig
18
O
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
B
A
1818
18
18
18
ABO-systemets antikroppar =
isoagglutininer
• naturligt förekommande ABO-antikroppar i plasman mot de
ABO-antigen man själv saknar (anti-A, anti-B)
 ABO-blodgruppen måste alltid beaktas vid
blodtransfusion!
• uppkommer under de första levnadsmånaderna
– samband med tarmens bakteriefloran
• försvagas en del hos åldringar
19
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
1919
19
19
19
ABO – blodgruppsantigen och -antikroppar
20
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
20
20
20
20
20
ABO-systemet vid blodtransfusion
• ABO-blodgruppssystemet är det kliniskt mest betydelsefulla
 transfusion av erytrocyter av fel blodgrupp kan ge en
allvarlig, akut hemolytisk reaktion
ABO-kompatibilitet vid
transfusion av erytrocyter
för plasma omvänd
transfusionsregel!
O
A
B
AB
Rh(D) negativ patient
ges Rh(D) neg blod
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
21
www.blodtjanst.fi
2121
21
21
21
ABO-förenlighet vid transfusion av
trombocyter
- vid transfusion av trombocyter kan man friare avvika från
ABO-gruppen
- en trombocytpåse innehåller mycket lite erytrocyter
- man strävar till att RhD-gruppen motsvarar patientens,
pga stor immuniseringsrisk med RhD
22
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
2222
22
22
22
ABO-bestämning före
blodtransfusion
• Patientens ABO-grupp bör vara bestämd från
minst två olika blodprov innan transfusionen
– om ABO-grupen är oklar ges tillsvidare O-erytrocyter och
AB-plasma
•
oklart fynd kan bero på
– A undergrupper
– svaga varianter av A och B
– dubbelpopulation
– svaga isoagglutininer
•
benmärgs-/stamcellstransplantation
– ABO-gruppen kan förändras
23
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
2323
23
23
23
ABO-bestämning vid
transfusion för nyfödda
• Man följer huvudsakligen barnets ABO-grupp och
förenlighetsregler enligt den
• nyfödda börjar bilda egna isoagglutininer vid ungf. 6
månaders ålder, men har ABO-antikroppar från modern, vilka
består de första månaderna
• Om korstestet görs med moderns blodprov bör man välja
en ABO-grupp, som är förenlig med både moderns och
barnets
• Om modern har erytrocytantikroppar bör dessa beaktas vid
val av blodprodukten
24
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
24
24
24
24
24
Rhesus-systemet
Blodgrupp K
25
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
2525
25
25
25
Rh(Rhesus)-systemet
• ett mångfasetterat blodgruppssystem
– består av över 50 olika antigen
– de mest betydelsefulla är D, C, E, c, e
• två närliggande gener i kromosom 1
– RHD kodar D-antigen
– RHCE kodar CE-antigen
Antigen
Förekomst
%
D
87
C
68
c
80
E
33
e
96
Cw
4
Cw
3
• betydelsefulla vid både blodtransfusioner
och graviditeter
– speciellt RhD!
• tidigare Rh pos /neg =
RhD pos/RhD neg
26
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
26
26
26
26
26
RhD-antigen
• det mest immunogena blodgrupps-antigenet
• finns endast på erytrocyter, kan påvisas redan i 8 graviditetsveckan
• bör beaktas vid alla blodtransfsuioner
– en RhD neg patient ges alltid RhD neg blodprodukter
– speciellt viktigt då patienten är en flicka eller en kvinna i fertil ålder
för att undvika anti-D-immunisering (anti-D antikroppsbildning) och
därmed problem vid en framtida graviditet
– undantag kan vara vissa nödsitautioner beroende på blodlagret
• oklar RhD-typ bör alltid utredas närmare
– patienten ges RhD negativa erytrocyter tills utredningarna är klara
(eller möjligen anti-D-profylax)
– kan bero på D-varianter (undergrupper) eller på dubbel-population
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
27
27
27
27
27
27
Blodgrupp K (Kell)
• största delen av finländarna är K-negativa, endast 4 % är Kpositiva
• en K-negativ individ kan utveckla antikroppar mot K-antigenet
efter att ha utsatts för K-positiva erytrocyter
– vid blodtransfusion
– vid graviditet
• anti-K hör vid sidan om ABO- och RhD-antikropparna till de
kliniskt mest betydelselefulla erytrocytantikropparna
• anti-K-antikropparna förorsakar problem i följande graviditet om
fostrets erytrocyter är K-positivia
• åt flickor och kvinnor i fertil ålder bör väljas K-negativa
erytrocyter
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
28
28
28
28
28
28
Kliniskt betydelsefulla
blodgruppsantikroppar
29
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
29
29
29
29
29
Kliniskt signifikanta erytrocytantikroppar
• man räknar med drygt ett 20-tal kliniskt signifikanta
erytrocytantikroppar (jfr Verensiirto-opas), men även
andra erytrocytantikroppar kan ge reaktioner i sållningen
av antikropparna och därmed fördröja valet av lämpligt
blod
– erytrocytantikroppar betecknas med erytrocytantigenets
bokstavsbeteckning och därefter inom parentes förkortningen
på blodgruppssystemet
– t.ex. anti-D (RH), anti-Jka (JK)
• om patienten har kliniskt signifikanta erytrocytantikroppar
bör erytrocytenheten vara negativ för motsvarande
blodgrupp
– beaktas vid sidan om ABO-/RhD-förenlighet och Krekommendation
– ofta rekommenderas ännu närmare ‘fenotypat’ blod åt
patienter med hög risk att immuniseras
– de ‘negativa’ blodgrupperna syns på erytrocytpåsens etikett,
t.ex. c- E- K- Jka www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
30
30
30
30
30
30
Rh- och K-antikroppar
• anti-D
– viktigaste av Rh-antikropparna, vanligaste orsaken till
svår hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda
– ofta tillsammans med: anti-DC, anti-DCE, anti-DE
– anti-Dc; D-c- sällsynt fenotyp ~1: 10 000
• anti-E
– vanligaste, kan vara naturligt förekommande
• anti-c
– efter anti-D den näst betydelsefulla Rh-antikroppen, kan
förorsaka svår hemolytisk sjukdom hos foster/nyfödda
• ibland autoantikroppar
– speciellt anti-e (e- rätt sällsynt fenotyp ~4%)
• anti-K
31
– jämförbar med Rh-antikropparna
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
3131
31
31
31
Exempel på andra kliniskt
signifikanta blodgruppsantikroppar
lämpligt blod > 10%
sällsynt blod (<1:1000)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jka-/ anti-Jka
Jkb-/ anti-Jkb
Fya-/ anti-Fya
Fyb-/ anti-Fyb
LWb-/ anti-LWb
s- /anti-s
…
Lw(a-)/ anti-Lwa
Jk:-3/ anti-Jk3
k- (KK)/ anti-k
Lu(b-)/ anti-Lub
Pk/ anti-P
…
32
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
3232
32
32
32
Autoantikroppar, panagglutininer
• panagglutininer förekommer speciellt
– hos patienter som fått mycket blodtransfusioner
– vid vissa sjukdomstillstånd, t.ex. autoimmun hemolytisk
anemi (AIHA)
• autoantikroppar/panagglutininer försvårar undersökningen
av blodgruppsantikroppar och det tar längre tid att hitta
lämpligt blod åt patienten
• i brådskande situationer kan förenlighetstestet utföras
genom att jämföra det med autokontroll-provet (patientens
erytrocyter och plasma)
33
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
3333
33
33
33
Blodgruppsbestämning hos blodgivare
• Alla: ABORhD och C, c, E, e, K
• regelbundna blodgivare med ABO O eller A: Jka, Jkb, Fya,
Fyb, M, S, s
• omfattande fenotypning (>20 antigen) görs på några
hundra blodgivare per år
• en mera ingående bestämning av blodgivarnas
blodgrupper behövs för att hitta blodgivare även för
– patienter med mycket sällsynta blodgruppsantikroppar
– patienter med kombinationer av flera blodgruppsantikroppar, t.ex. anti-CDE / anti-cE / anti-Ce, samtidigt
eventuellt anti-K
• blodgivare med kliniskt signifikanta erytrocytantikroppar
får ej ge blod
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
34
34
34
34
34
34
35
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
3535
35
35
35
BLODGRUPPSSEROLOGISKA
UNDERSÖKNINGAR VID BLODTRANSFUSION
1. ABORhD-bestämning ur två skilda
blodprov
2. sållning och vid behov identifikation
av blodgruppsantikroppar (direkta
antiglobulintestet)
–
syftet är att före blodtransfusionen
hitta erytrocytantikroppar som kan
vara skadliga (förorsaka hemolys)
3. korstest
36
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
36
36
36
36
36
TACK!
www.blodtjanst.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
www.veripalvelu.fi
37
37
37
37
37
37
Download