remiss

advertisement
remiss
Uppdaterad 14.6.2012
Trombocytundersökningar 1/2
Rensa
Skriv ut
uppgifter om försändelsen
Remitterande sjukhus och avdelning
Faktureringsadress om annan än uppdragsgivarens
Vasa centralsjukhus, kliniskt laboratorium/B3
Adress
Svarsadress om annan än uppdragsgivarens
Sandviksgatan 2-4, 65130 VASA
Kontaktperson och tfn
Svar önskas
tfn
fax
Brådskande! Tillägg för brådskande behandling faktureras.
uppgifter om den undersökta
Efternamn
Personbeteckning
Diagnos
Förnamn
Kundens provnummer
Provtagningsdatum
symtom och fynd
Trombocyter
Trombocytopeni
bedömda orsaker till trombocytopenin
akut
ITP
kronisk
akut infektion
Normal nivå
10 /l datum
HIT II
Heparinpreparat
Nedgången börjat
109/l datum
Början datum
Lägsta värde
109/l datum
Avslutning datum
Värde nu
109/l datum
9
Blödningssymptom
Petekier
Slemhinneblödningar
Inga blödningssymptom
Heparin tidigare
ingen terapi
ingen uppgift
nej
över 100 dygn tidigare
Annan orsak till trombocytopenin
Trombocytopeni hos nyfödd (NAIT)
Trombocyttransfusioner sedan datum
senast datum
efter 1h
ja
Annat läkemedel, vilket
Trombocyternas transfusionsrespons
Transfusionsrespons
Pågår ännu
Ny trombos under behandlingen
inom 100 dygn
Blåmärken
nylig vaccinering
enh., tromb. före transfusion
109/l, följ.morgon
Immunglobulinbehandl.
Kortisonbehandl.
109/l
109/l
Ingen behandling
Autoimmun sjukdom, vilken
Se separat NAIT-remiss:
www.veripalvelu.fi > Terveydenhuollon ammattilaiselle
> Laboratoriotutkimukset > Lähetteet ja lomakkeet
> Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) hos
foster och nyfödd konsultationsblankett
ELLER:
www.terveysportti.fi > Veripalvelu > Terveydenhuollon
ammattilaiselle > Laboratoriotutkimukset > Lähetteet
ja lomakkeet > Neonatal alloimmun trombocytopeni
(NAIT) hos foster och nyfödd konsultationsblankett
Frågeställning (stor mjälte, cytostatbehandling, trombocytopeni i släkten, trombocyternas storlek, benmärgsfynd, medicinering som påverkar
trombocyterna mm.)
datum
Behandlande läkare
remiss
Uppdaterad 14.6.2012
Trombocytundersökningar 2/2
Rensa
Skriv ut
begärda undersökningar
FRK Blodtjänsts specialistläkare väljer undersökningar
Av proven får inte göras tilläggsundersökningar
Autoimmun trombocytopeni
Läkemedelstrombocytopeni
KLSPRV
3487 3413
KLSPRV
B -Trombocyter, autoantikroppar (kval)
Alloimmun trombocytopeni
KLSPRV
2796 3414
B -Trombocytantikroppar, typning
4399 3449
B -Heparintrombocytopeni
4370 3417
B -Kin(id)intrombocytopeni
5170
S -Läkemedelstrombocytantikroppar,
annat läkemedel
Trombocytopeni hos nyfödd (NAIT)
Specialundersökningar av trombocyter
Se separat remiss samt konsultationsblankett:
www.veripalvelu.fi > Terveydenhuollon ammattilaiselle >
Laboratoriotutkimukset > Lähetteet ja lomakkeet >
Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT) hos foster
och nyfödd konsultationsblankett
KLSPRV
ELLER:
www.terveysportti.fi > Veripalvelu > Terveydenhuollon
ammattilaiselle > Laboratoriotutkimukset > Lähetteet ja
lomakkeet > Neonatal alloimmun trombocytopeni (NAIT)
hos foster och nyfödd konsultationsblankett
4432 3438
T -Membranglykoproteiner*)
3125 3206
B -Trombocyter, funktionsundersökning*)
Uppföljning av B -P2Y12-receptorhämning **)
5178
  *) undersöks inte i det skickade provet
**) Citratblod, skickas rumstempererat
Autoimmun trombocytopeni
B -Trombocyter, autoantikroppar är en undersökning, genom vilken man utreder om autoantikroppar är bundna till yta av trombocyter. Om man på
trombocyternas yta finner antikroppar med glykoproteinspecifiteten (GP IIbIIIa och/eller GP IbIX), är ITP mycket sannolik (> 90 %) enligt litteraturen.
Negativt resultat utesluter dock inte helt eventuell ITP.
Alloimmun trombocytopeni
Genom undersökningen Trombocytantikroppar, typning utreds, om det nedsatta trombocyttransfusionssvaret beror på att patienten tidigare har bildat
alloantikroppar mot trombocyter (immunisering t.ex. på grund av graviditet eller blodtransfusion) eller autoantikroppar. Patientens alloantikroppar kan vara
leukocyt(HLA)-antikroppar och/eller antikroppar mot glykoproteinstrukturer på ytan av trombocyter (HPA-immunisering).
Läkemedelstrombocytopeni
Genom undersökningen Heparinantikroppar utreds, om heparinet har induserat bildning av IgG-antikroppar, som kan orsaka aggregation av trombocyter.
Vid heparininducerad trombocytopeni (HIT II) minskar trombocythalten 5-10 dagar efter insättandet av heparin och en del av patienterna utvecklar
paradoxalt tromboser.
Genom undersökningen Kin(id)intrombocytopeni utreds, om läkemedelsbehandling med kin(id)in har inducerat IgG-klassens antikroppar, som orsakar
trombocytopeni hos patienten.
Specialundersökningar
Genom undersökningen Membranglykoprotein bestäms glykoproteinstrukturer på trombocyternas yta. Brist på dem kan ha samband med någon medfödd
funktionsstörning hos trombocyterna (t.ex. Bernard-Souliers sjukdom, då trombocyterna ofta är stora och antalet av dem har minskat).
Undersökningen Trombocyter, funktion behövs vid diagnostisk utredning av patient som har blödningssymtom och vars blödningsbenägenhet inte beror på
brist på koagulationsfaktor eller svår trombocytopeni. Funktionsstörningen kan vara medfödd eller förvärvad (t.ex. läkemedel, leversjukdom, njurinsufficiens,
paraproteinemi). Dessutom används undersökningen vid von Willebrands sjukdom typ 2 för att precisera subtypen (för att konstatera eller utesluta typ 2B).
P2Y12-bestämning (VASP) används t.ex. vid uppföljning av klopidogrelsvar. Resultat för person utan behandling är > 80 %. I litteraturen har det anförts,
att målnivån för P2Y12-reseptorhämningsbehandlingen skulle vara <50 % (Am J Cardiol 2009;103:5-10; Am J Cardiol 2008;102:1318-22).
Fylls i av Blodtjänst
Provet anlänt till
Blodtjänst
datum
kl.
namnteckning
Svar faxat
datum
kl.
namnteckning
Svar per telefon
datum
kl.
namnteckning
Ytterligare uppgifter
Sändningsanvisningar: Adress: Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Mottagning av prover, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
Frågor om provtagning, sändning och transport: Provinfo (må-to 8-16, fr 8-15) tfn 029 300 1414, fax 029 300 1604
Provtagnings- och sändningsanvisningar samt beskrivningar av undersökningar finns på finska i Blodtjänsts bok Kliiniset laboratoriotutkimukset
(Kliniska laboratorietundersökningar) och de finns också på Terveysporttis webbsidor för FRK Blodtjänst: www.terveysportti.fi > SPR Veripalvelu >
Kliiniset laboratoriotutkimukset
Download