Trombocytopenier - samverkansdokument barn/primärvård

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
13308-1
1 (2)
Trombocytopenier - samverkansdokument barn/primärvård
BAKGRUND
Normalfallet är ett barn som söker p.g.a. relativt akut blödningsbenägenhet i form av
blåmärken. Differentialdiagnoser kan vara: ITP, leukemi, trombocytdysfunktion.
Lättare trombocytopeni TPK> 100 är inte helt ovanligt i samband med infektioner,
kan i första hand följas i primärvården.
Vid trombocytdysfunktion är antalet trombocyter dock normala eller ibland t.o.m.
något ökade. Trombocytos är hos barn inget ovanligt eller farligt. Ses relativt ofta
efter infektion som ett ”reboundfenomen”. Kan ibland vara tecken på inflammation.
Leukemi- se leukemier
ITP är en relativt ovanlig sjukdom med en incidens på ca 3-6/100 000 barn. Dvs. i
Västmanland insjuknar mellan 1 –2 barn varje år. Ca 10 % av dessa blir kroniska.
Normalfallet insjuknar några veckor efter en vanlig luftvägsinfektion med små
punktformiga blödningar.
Behandlingsmål
Att upptäcka barn med behandlingskrävande trombocytopeni och starta behandling
så snart som möjligt. Risk finns för blödningar där oron främst ska riktas mot
hjärnblödning. Studier har dock visat att dessa blödningar dock ofta uppstår spontant
utan föregående trauma.
HOS FAMILJELÄKAREN
Utredning
Anamnes framförallt avseende hereditet, aktuella infektioner, blödningsstatus.
Klinisk status basal provtagning med blodstatus, differentialräkning ska ingå.
Behandling
Ett barn med trombocytopeni ska inte behandlas i primärvården.
Remisskriterier
Alla barn med trombocytopeni ska remitteras och utredas på barnklinik.
Remissens innehåll
Anamnes, undersökningsfynd – mjältförstoring och provtagningsresultat ska anges.
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Agneta Holtz
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
13308-1
2 (2)
Trombocytopenier - samverkansdokument barn/primärvård
Remissvarets innehåll
Utredningsresultat, diagnos och vilken behandling som ges eller planerar att ges.
Uppföljning av ITP på barnkliniken tills dess att trombocytnivåerna normaliserats.
Detta innebär att de med kronisk ITP sköts på barnkliniken till 18 år därefter
överremittering till medicinkliniken med kopia till familjeläkarna.
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Agneta Holtz, överläkare Barn- och Ungdomskliniken
Inger Perman, familjeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Agneta Holtz
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards