Hjärntumör - samverkansdokument barn/primärvård

advertisement
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
19574-1
1 (2)
Hjärntumör - samverkansdokument barn/primärvård
BAKGRUND
2 – 4/100 000 barn insjuknar årligen i hjärntumör, som utgör 25 % av all barncancer.
Till skillnad mot vuxna är flertalet (2/3 av) hjärntumörer hos barn lokaliserade i bakre
skallgropen, d v s infratentoriellt.
Debutsymtomen orsakas då av intrakraniell tryckstegring
 Huvudvärk (se vidare nedan)
 Kräkningar, ofta på natten eller morgonen, ofta plötsliga utan föregående
illamående
 Kranialnervssymtom såsom abducens-, occulomotorius- och facialispares
(nytillkommen skelning hos större barn eller dubbelseende ska utredas)
 Nystagmus
 Ataktiska symtom såsom yrsel, balanssvårigheter, bålataxi och dysmetri
 Torticollis
Vid supratentoriella tumörer (1/3 hos barn) är debutsymtomen oftast
fokalneurologiska
 Epilepsikramp av partiell (fokal) typ
 Pareser
 Personlighetsförändring, t ex nytillkomna inlärningsproblem eller
beteendeförändring
 Hormonella förändringar (vid hypofys/hypothalamus-lokalisation)
Oberoende av lokalisation kan hjärntumör också ge
 Allmänsymtom såsom trötthet och irritabilitet
 Utvecklingsstagnation, särskilt hos små barn
Huvudvärk p g a intrakraniell tryckstegring
Vid huvudvärk p g a hjärntumör ses oftast något associerat symtom och/eller
avvikelse i neurologstatus inom få månader från huvudvärksdebuten!
Typiskt för själva huvudvärken
 Kommer ofta på efternatten eller morgonen och kan väcka barnet
 Ofta attackvis med duration från minuter till timmar (och då svår att skilja från
migrän)
 Ofta kraftig och sprängande
 Förvärras av trappgång, krystning, hoststöt, nysning eller fysisk ansträngning
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Ylva Öhrner
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
MEDICINSK INSTRUKTION
Giltigt fr.o.m.
Dok.nummer-Utgåva
2014-06-25
19574-1
2 (2)
Hjärntumör - samverkansdokument barn/primärvård
HOS FAMILJELÄKAREN
Då hjärntumör bedöms behöva uteslutas hos ett normalutvecklat skolbarn, som är
opåverkat, inte har tecken på intrakraniell tryckstegring, inte har associerade symtom
och har ett helt normalt neurologstatus kan familjeläkaren skriva remiss för MRT.
Övriga fall av misstänkt hjärntumör hos barn remitteras till Barnkliniken. Tag vid
behov telefonkontakt med dagbakjouren för hjälp med att avgöra hur brådskande
det är.
Akut remiss till Barnkliniken
Vid symtom på intrakraniell tryckstegring/bakre skallgropstumör då det nämligen kan
vara risk för inklämning!
UTARBETAT I SAMARBETE MELLAN
Ylva Öhrner, överläkare Barn- och Ungdomskliniken
Maria Vikenhag, familjeläkare Önsta Gryta
Utfärdad av:
Granskad av:
Godkänd av:
Ylva Öhrner
Peter Jotorp
Peter Jotorp
Kontrollera aktuell version mot original i dokumenthanteringssystemet
Download