remiss - Blodtjänst

advertisement
REMISS
Uppdaterad 4.1.2016
Hemostasundersökningar 1/2
Skriv ut
Töm
UPPGIFTER OM FÖRSÄNDELSEN
Remitterande sjukhus och avdelning
Faktureringsadress om annan än uppdragsgivarens
Adress
Svarsadress om annan än uppdragsgivarens
Svar önskas
Kontaktperson och tfn
tfn
fax
Brådskande/Jour Svar behövs samma dag (Provet bör anmälas på förhand till tfn 029 300 1414. Tillägg för brådskande behandling faktureras.)
UPPGIFTER OM DEN UNDERSÖKTA
Efternamn
Personbeteckning
Diagnos
Förnamn
Kundens provnummer
Provtagningsdatum / kl.
ANTIKOAGULANSBEHANDLING VID TIDEN FÖR PROVTAGNINGEN
janej
Får den undersökta nu vanligt heparin?
Slutdatum
Får den undersökta nu småmolekylärt heparin?
Slutdatum
Får den undersökta nu Marevan?
Slutdatum
Annan AK-behandling, vilken
(t. ex. Arixtra, Pradaxa, Xarelto, Eliquis)?
Att ta proverna och sända dem på
rätt sätt är viktigt. Anvisningar för
provtagning finns i www.blodtjanst.fi
> För hälsovårdsexperter
Slutdatum
BEHANDLANDE LÄKARE FYLLER I
ja
Har den undersökta blödningssymtom?
nej
hos i släkten,
patienten hos vem
BLÖDNINGSBENÄGENHET
Har den undersökta en historia av trombos?
TROMBOSBENÄGENHET
Operationsblödning/förlossningsblödning
Ventrombos, spontant
Blödning efter tandutdragning
Ventrombos, upprepade gånger
Benägenhet för blåmärken
Ventrombos, hos användare av p-piller
Näsblödningar
Ventrombos, i samband med graviditet
Rikliga menstruationer
Ventrombos, på ovanligt ställe
Små sår blöder
Ytliga Ventromboser
Ledblödning
Artärtromboser
Upprepade missfall
Andra trombossymtom, vilka
Muskelblödning
Andra blödningssymtom, vilka
Screeningprover
om kända
datum
P -TT
P -APTT
.
20
B -Trom
Pt -Blödningstid
ja
nej
hos
i släkten,
patienten hos vem
Är den undersökta gravid?
ja
nej
Använder den undersökta p-piller?
ja
nej
Använder den undersökta hormonersättningsbehandling?
ja
Frågeställning: klinisk diagnos, anamnes, medicinering (Marevan, heparin, trombolysbehandling, ersättningsbehandling med koagulationsfaktor,
blodtransfusion). Den tidigare undersökta släktingens namn, släktskapsförhållande och personbeteckning (om möjligt).
Från akut blödning
dygn
Blöder den undersökta nu?
datum
ja
Från akut trombos
nej
dygn
Har den undersökta trombos nu?
Behandlande läkare
ja
nej
nej
REMISS
Uppdaterad 4.1.2016
Hemostasundersökningar 2/2
BEGÄRDA UNDERSÖKNINGAR
Kryssa för önskad undersökning eller ge Blodtjänsts specialistläkare fullmakt att välja undersökningar utgående från anamnesen och de preliminära resultaten.
Blodtjänsts specialistläkare väljer undersökningar
Inga tilläggsundersökningar får göras av provet
BLÖDNINGSBENÄGENHETSUNDERSÖKNINGAR
KL
SPRV
TROMBOSBENÄGENHETSUNDERSÖKNINGAR
KL
SPRV
3355 5006 Utredning av P -Blödningsbenägenhet
(APTT; TT; Protrombin; F V; F VII; F VIII; F X;
F XIII; von Willebrand-faktor; ristocetin-cofaktor)
4025 3261
2783 3245 P -Tromboplastintid, aktiverad, partiell (P -APTT)
1731 3246 P -Tromboplastintid (P -TT)
Utredning av P -Trombosbenägenhet (Anti‑
trombin; Protein C; Protein S; Koagulationsfaktor V-gen, DNA-undersökning; Protrombingen, DNA-
undersökning; Fosfolipidantikroppsundersökning stor**; Trombintid; Tromboplastintid)
3255 B -Fosfolipidantikroppsundersökning, stor*
(Lupusantikoagulans**; Kardiolipinantikroppar;
Beta-2-glykoprotein, lgG-antikroppar)
2782 3221 P -Trombintid
4113 3285 P -Fibrin-D-dimerer
4410 3267 B -Koagulationsfaktor V-gen, DNA-undersökning*
1399 3277 P -Fibrinogen
1920 5001 B -Protrombingen, DNA-undersökning*
2542 3276 P -Protrombin
1103 3229 P -Antitrombin*
2500 3274 P -Koagulationsfaktor V
3435 3262 P -Protein C
2506 3275 P -Koagulationsfaktor VII
4449 3289 P -Protein S
1097 3219 P -Koagulationsfaktor VIII
3578 3222 P -Lupusantikoagulans*
1098 3216 P -Koagulationsfaktor VIII, antikroppar
1713 5008 S -Beta-2-glykoprotein, lgG-antikroppar*
1211 3218 P -Koagulationsfaktor IX
2782 3221 P -Trombintid*
2704 3282 P -Koagulationsfaktor X
6242 5012 B -Protein C mutation W380G, DNA-undersökning*
2547 3234 P -Koagulationsfaktor XI
+
**
5039 B -Antitrombin mutation P73L, DNA undersökning*
* Undersökningarna kan utföras under stabil oral antikoagulans­
behandling.
** Om screeningtestet är positivt görs ett konfirmationstest, som
faktureras separat.
1509 3280 P -Koagulationsfaktor XII
4411 3209 P -Koagulationsfaktor XIII
UTREDNING AV VON WILLEBRANDS SJUKDOM
Grundläggande undersökningar/uppföljning av ersättningsbehandling
Fortsatta undersökningar av von Willebrands sjukdom
1097 3219 P -Koagulationsfaktor VIII
4031 3235 P -von Willebrand-faktor, antigen
4032 3237 P -von Willebrand-faktor, ristocetin-cofaktor
4262 3272 P -von Willebrand-faktor, multimerer
Anteckningar av Blodtjänsts hemostasspecialist
1959 3213 P -von Willebrand-faktor, FVIII-bindningsförmåga
6073 5029 P -von Willebrand-faktor, bindning till kollagen
6072 5026 B -von Willebrands sjukdom, typ 2, DNA
Vid undersökning av blödningsbenägenhet rekommenderas gruppundersökningen Utredning av P -Blödningsbenägenhet, särskilt om det är fråga om blödnings­
benägenhet som har varat länge eller misstänks vara ärftligt betingad. Då undersöks också F IX hos män under 20 år, vilket faktureras skilt. Som hjälp för bedömning
av blödnings­anamnesen kan användas blanketten för blödningsförfrågan och poängsättningen enligt blödningsförfrågan, de finns www.blodtjanst.fi > För hälsovårdsexperter.
Vid behov kan blödningsförfrågan beställas på nummer 029 300 1414. Den ifyllda förfrågan kan skickas tillsammans med provet.
Det rekommenderas att undersökningar av trombosbenägenhet (utredning av P -Trombosbenägenhet) utförs under ett lugnt skede, helst när det har gått minst en
månad sedan antikoagulansbehandlingen avslutades, varvid de förvärvade förändringarna orsakade av det akuta skedet och av antikoagulansbehandlingen har försvunnit.
Undersökningen kan också göras under det akuta skedet innan antikoagulansbehandlingen inleds, de förvärvade förändringarna på grund av det akuta skedet ökar i någon
mån behovet av kontrollundersökningar.
Under Marevan-behandling på stabil behandlingsnivå kan genfel för koagulationsfaktor V och protrombin, antitrombinaktivitet och trombintid undersökas. Kardiolipin­
antikroppar och ß2GP-antikroppar kan bestämmas tillförlitligt, men vid lupusantikoagulanstest är resultat tillförlitlig bara om INR<3. Protein C- och protein S-aktivitet kan
inte bestämmas.
Under heparin/LMWH-behandling kan hela utredningspaketet för trombosbenägenhet undersökas. Observera dock: bara ett negativt lupusantikoagulansresultat är
tillförlitligt. Heparin/LMWH kan sänka antitrombinaktiviteten och förlänga trombintiden.
Graviditet minskar protein S-aktiviteten. Den återgår till normalnivån cirka 2-3 månader efter graviditetens slut.
FYLLS I AV BLODTJÄNST
Provet anlänt till
Blodtjänst
datum
kl.
namnteckning
Svar faxat
datum
kl.
namnteckning
Svar per telefon
datum
kl.
namnteckning
Ytterligare uppgifter
SÄNDNINGSANVISNINGAR:
Adress: Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Mottagning av prover, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors
Frågor om provtagning, sändning och transport: Provinfo (vard. 8–16) tfn 029 300 1414, fax 029 300 1604
Provtagnings- och sändningsanvisningar samt beskrivningar av undersökningar finns på www.blodtjanst.fi > För hälsovårdsexperter
Download