P-Antitrombin - Region Kronoberg

advertisement
Kliniskt kemiska laboratoriet
P-Antitrombin
Enhet:
Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Giltigt från: 2012-05-09
Revision:
2014-07-08
Utarbetad av: Susanna Jonsson
Fastställd av: Kim Ekblom
Medicinsk bakgrund
Antitrombin är ett glykoprotein som syntetiseras i levern och som
kan binda heparin. Antitrombin är den viktigaste hämmaren till de serinproteaser som bildas vid
blodets koagulering. I närvaro av heparin hämmar Antitrombin inte bara trombin utan också
faktorerna IXa, Xa, XIa och XIIa genom att bilda komplex med det aktiva enzymet. Heparin ökar
hastigheten för komplexbildningen ca 1000 gånger.
Hereditär Antitrombin-brist är förenad med ökad risk att få venös trombos. Vid heterozygot brist
är nivån sänkt till 50-60 % av den normala. Redan denna måttliga sänkning innebär en ökad
trombosrisk. Förvärvad Antitrombin-brist kan förekomma vid nefrotiskt syndrom, leverskador eller
vid patologisk proteolys (disseminerad intravasal koagulation, DIC).
Remiss
Cambio COSMIC / REMISS KEMI
Provtagningsanvisningar
Venprov:
Kapillärprov:
Centrifugering:
Förvaring:
Koagulationsrör.
Ej tillämpligt.
Provet ska centrifugeras inom 1 timme efter provtagningen,
20 minuter vid 2000 g.
Om analys inte sker inom 1 timme, pipetteras plasman över i ett
ellermanrör (lämna kvar 1 cm från blodkroppspelaren).
Plasman är hållbar 4 timmar i rumstemperatur. Vid längre förvaring frys vid
-20ºC.
Analysprincip
Ett överskott av faktor Xa sätts till plasman. Vid förekomst av heparin bildar en del av enzymet
komplex och inaktiveras av antitrombinet i plasman. Överskottet av ohämmad faktor Xa klyver
sedan ett specifikt kromogent substrat, vilket orsakar färgutveckling. Graden av substratklyvningen
bestäms av ökningen i absorbansvärdet vid 405 nm.
Referensintervall
0,80 – 1,20 kIE/L
Svarsrutiner
Analysen ingår i akutsortimentet.
Analysen utförs i regel rutinmässigt alla dagar.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 1 av 2
Kliniskt kemiska laboratoriet
Bedömning
Hereditär antitrombinbrist är förenad med en ökad risk att få venös trombos. Patienter som är
heterozygoter för antitrombinbrist har en plasmakoncentration som är sänkt till 50-60 % av den
normala. Redan denna måttliga sänkning innebär en ökad trombosrisk.
Ackrediterad
Ja
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
Sida 2 av 2
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards