Du har något som andra saknar. Ditt blod består ungefär till hälften

advertisement
Du har något som andra saknar. Ditt blod
består ungefär till hälften av blodplasma.
Av just din blodplasma kan Octapharma
tillverka livsviktiga läkemedel som ersätter
det som saknas i blodet hos andra.
Sjukvården är alltid i behov av blod för att
kunna rädda livet på sjuka och skadade
patienter. Blodlagren behöver ständigt
fyllas på och du som blodgivare gör därför
en livsviktig insats.
Det donerade blodet separeras och delas upp i röda blodkroppar
och blodplasma. Plasman innehåller en mängd viktiga proteiner
som exempelvis gör så att blödningar stoppas eller så att immunförsvaret fungerar som det ska.
Octapharma köper en stor mängd av den blodplasma som svensk
sjukvård inte behöver. Plasman använder vi som råvara i vår
tillverkning av läkemedel.
De som använder våra läkemedel kan vara patienter inom intensivvården, som behöver läkemedel för att deras blod ska upprätthålla
sina normala funktioner. Andra är kroniskt sjuka på grund av
någon brist i sitt immunförsvar eller koagulationssystem.
Tack vare att just du lämnar blod kan personer med exempelvis immunbrist eller blödarsjuka behandlas
regelbundet och därmed leva ett aktivt liv. Om du inte redan är blodgivare, tycker vi att du ska passa på att
bli det nu. Ett bättre sätt att känna sig nyttig på finns nämligen inte.Du gör en insats, inte bara för sjuka
människor, utan även för dig själv.
O C TA P H A R M A H A R S P O N S R AT B L O D O M L O P P E T S E D A N S TA RT E N 1 9 9 3 . V I S T Ö D J E R B L O D G I V N I N G E N E F T E R S O M P L A S M A Ä R G R U N D E N
F Ö R VÅ R T I L LV E R K N I N G AV L I V S V I K T I G A L Ä K E M E D E L .
Download