INTRODUKTION LÄKEMEDELSRÄKNING SJSA14

advertisement
Tal till resurstillfälle LÄKEMEDELSRÄKNING SJSE12:1/ Eva Björkman, 19/5 2014
1.
Anton, 6 år, har hög feber och muskelvärk. Han ordineras Albyl minor tabl. 250 mg, 1 tablett
3 ggr per dygn under två dygn.
Hur mycket verksam substans får han sammanlagt under dessa två dygn?
2.
Eva får efter en graviditetsanemi en akut brist på vitamin B12 och behandlas med
Behepan 1 tabl. 1 mg med ordinationen 2 tabletter 2 gånger dagligen i 30 dagar.
Hur stor mängd verksam substans får hon totalt under behandlingsperioden?
3.
En patient med hjärtfel ordineras 50 g Digitrin tablett 0,1 mg en gång per dag.
Hur många tabletter ska han ta varje dag?
4.
En ung patient med lunginflammation orsakad av Mycoplasma pneumoniae ordineras
Abboticin 40 mg per kg kroppsvikt per dygn, fördelat på två doseringstillfällen varje dygn.
Patienten väger 30 kg. Det finns tillgängligt Abboticin, granulat för oral suspension 40 mg/ml
med körsbärssmak (granulatet löses i sterilt vatten).
a. Hur många ml oral suspension 40 mg/ml ska patienten ha vid varje tillfälle?
b. Behandlingen beräknas pågå under tio dagar. Hur många gram verksam substans får
patienten sammanlagt under dessa tio dagar?
5.
Ulla, med svår pollenallergi, behandlas med Kenacort-T injektionsvätska 40 mg/ml, 100 mg
intramuskulärt. Hur stor volym injiceras?
6.
Som infektionsprofylax inför en resa får en klinikbesökare gammaglobulin i form av
Beriglobin lösning 160 mg/ml; 0,06 ml per kg kroppsvikt, vilket injiceras subcutant. Han
väger 83,5 kg.
a. Hur stor volym ska injiceras?
b. Hur mycket gammaglobulin får han med injektionen? (ange i mg)
7.
En patient med blodpropp i lungan får initialt en stötdos om 4000 E Heparin, 5000 E/ml,
intravenöst.
a. Hur stor volym injiceras?
Patienten, som väger 80 kg, ordineras sedan 500 E Heparin/kg kroppsvikt och dygn med
infusionspump.
b. Hur många E Heparin ska patienten ha per dygn?
c. Hur stor volym Heparin 5000 E/ml ska patienten ha per dygn?
1
8.
En patient som får infusion av Glukos 50 mg/ml, tillförs samtidigt Natrium i form av Addex
Natriumklorid 4 mmol/ml. Till 500 ml Glukos sätts 15 ml Addex Natriumklorid.
Hur många mmol Na innehåller blandningen totalt?
9.
En soldat med skottskada får Albumin infusionsvätska 200 mg/ml med ordinationen
500 mg/kg kroppsvikt som intravenös infusion. Han väger 80 kg.
a. Hur stor mängd v.s. får han? (ange i gram)
b. Hur stor volym ska injiceras?
Infusionen utförs under 40 minuter.
c. Vilken tillförselhastighet innebär det? (ange i ml/minut).
d. Vilken dropphastighet ska ställas in? 1 ml motsvarar 20 droppar.
10.
Citanestgel 2 % används som lokalbedövningsmedel vid införandet av en kateter. En tub
Citanestgel 2 % innehåller 20 g gel. Hur stor mängd verksam substans innehåller den?
11.
Glukos 150 mg/ml.
a. Ange styrkan i %
b. En patient får 2,1 g. Vilken volym innebär det?
12.
En patient får en injektion om 0,8 mg av en 0,1 %-ig adrenalinlösning.
Hur många ml injiceras?
13.
En patient med hjärtsvikt ordineras 0,25 mg Digoxin intravenöst genom långsam injektion.
Digoxin injektionsvätska 0,25 mg/ml används. Denna spädes före injektionen med isoton
natriumklorid till styrkan 0,05 mg/ml.
Med hur mycket isoton natriumkloridlösning ska du späda 1 ml injektionsvätska
Digoxin 0,25 mg/ml för att få ordinerad styrka? 4 ml NaCl
14.
En psykotisk patient får Hibernal. Ordinationen är 150 mg dagligen som intravenös infusion.
Hibernal injektionsvätska 25 mg /ml används, men måste före administreringen spädas med
fysiologisk koksaltlösning till styrkan 2,5 mg/ml. Infusion under 2 timmar.
a. Hur stor volym Hibernal injektionsvätska 25 mg/ml tar man till beredningen av den
dagliga infusionslösningen?
b. Hur stor volym fysiologisk koksaltlösning tar man till spädningen?
c. Vilken är infusionshastigheten av den spädda lösningen? (ange i ml/minut)
d. Vilken är infusionshastigheten av den spädda lösningen angivet i dr/min?
2
15.
En gasflaska innehållande andningsoxygen har invändiga volymen 2,5 l. Manometern visar
137 bar. Hur många liter disponibel andningsvolym finns det i flaskan?
16.
En gasflaska andningsoxygen har volymen 5 l och manometern visar 174 bar. Vid en
transport ordineras en patient 3 l andningsoxygen/min. Hur länge räcker gasflaskan?
17.
Situation
Fru Andersson har ordinerats injektion Furix mot bensvullnad.
Tillgängligt preparat:
Injektion Furix 10 mg/ml ; 5 ml
Ordination:
Injektion Furix 40 mg intravenöst; 100
Uppgift:
Hur många ml motsvarar ordinationen?
_________________________________________________________________________
18.
Situation
En patient som fått en djup ventrombos ordineras Heparin som
behandling. Patienten väger 80 kg.
Tillgängligt preparat:
Inj. Heparin 100 IE/ml och Inj. Heparin 5000 IE/ml samt
Heparin 25000 IE7ml
Ordination:
Injektion Heparin 5000 E som stötdos (ges inledningsvis för att
snabbare nå en viss koncentration i blodet) och därefter (även
första dagen) ges 500 E Heparin per kg kroppsvikt och dygn som
kontinuerlig infusion.
Uppgift:
Hur mycket Heparin ges sammanlagt under första dygnet?
19.
Uppgift:
Vilken styrka i % har en lösning som innehåller 35 mg / ml?
20.
Situation:
Läkemedel som kan ges under operation för att normalisera
blödningstiden.
Tillgängligt preparat:
Injektionsvätska Octostim 15 g ( mikrogram) / ml
Ordination:
Injektion Octostim 0,3g / kg kroppsvikt
Uppgift:
Läkemedlet skall blandas med lämplig spädningsvätska till en
volym av 10 ml. Patienten väger 100 kg. Hur mycket verksam
substans innehåller denna lösning per ml ?
3
Download