Bedömning av metoder i omvårdnad: Injektioner

Göteborgs universitet
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Bedömning av metoder i omvårdnad: Injektioner
Handledare och student fyller i detta dokument.
Studenten lämnar dokumentet till kursansvarig.
Bedömning görs enligt:
1. Bjørk och Kirkevolds modell (Torunn Bjørk I, Kirkevold M. Issues in nurses´ practical skill development
in the clinical setting. Journal of Nursing Care Quality 1999;14(1):72-84.)
Kort sammanfattning finns i portföljen.
2. Kriterier för tillräcklig färdighet i Injektioner (subkutant, intramuskulärt, intravenöst).
Studenten:
Förberedelser
Förbereder sig själv genom att planera genomförandet och söka relevant information i FASS.
Iordningställer läkemedel för injektion (aseptiskt, utifrån ordinationshandling, lämplig spruta,
kanyl och ordinerad mängd, samt märker injektionssprutan korrekt).
Har ansvarsfullt bruk av utrustning (inte använda mer än nödvändigt).
Följer aktuella riktlinjer för att undvika blodsmitta och stickskada.
Genomförande
Utför identitetskontroll och kontrollerar ID mot ordinationshandling och injektionsspruta.
Bekräftar och berör patienten på ett sätt som värnar om patientens självbestämmande,
delaktighet, värdighet och integritet samt möjliggöra en omvårdnadsrelation mellan patienten och
sjuksköterskan.
Ger individanpassad information och undervisning.
Gör relevanta kontroller av patientens tillstånd före administreringen.
Arbetar enligt hygieniska principer.
Arbetar enligt ergonomiska principer.
Väljer lämpligt punktionsställe (gäller sc och im injektion).
Kontrollerar kanylens läge (gäller sc och im injektion).
Kontrollerar den perifera venkateterns läge (gäller iv injektion).
Kontrollerar sprutans märkning mot ordinationshandling i anslutning till administreringen.
Har lämplig teknik vid injektionsgivningen.
Spolar perifera venkatetern med NaCl 9 mg/ml efter injektion (gäller iv injektion).
Utför observationer på patienten under injektionsgivningen.
Tar hand om använt material så att stickskada och spridning av smitta undviks.
Dokumenterar.
Utvärdering
Kontrollerar läkemedlets effekt och eventuella bieffekter.
Studenten
………………………………..
Namn
……………………………….
personnummer
har ………………… uppfyllt ovanstående kriterierna för tillräcklig färdighet i injektioner.
Datum (år-mån-dag)
Underskrifter:
…………………………………………….
…………………………………..
Student
Handledare
…………………………………………….
…………………………………..
Namnförtydligande
2010-09-21/LD.
Namnförtydligande