Pressmeddelande

advertisement
Pressmeddelande
Stockholm 2001-03-25
Accenture och Sign On
inleder nordiskt samarbete
Accenture inleder ett samarbete med Sign On AB, ett svenskt spjutspetsföretag
specialiserat på utveckling av teknik för säkra transaktioner av elektroniska dokument
och blanketter via Internet. Genom detta samarbete får Sign On även tillgång till
Avanade, ett av Microsoft och Accenture nystartat företag som utvecklar skalbara
Internetbaserade lösningar baserade på Microsofts Enterprise-plattform.
Samarbetsavtalet innebär att Accenture blir Sign Ons nordiska ”preferred integration
partner”. I denna roIl kommer Accenture på den nordiska marknaden att fungera som Sign
Ons integrationspartner och använda Sign Ons produkt för elektronisk signering och
kryptering av dokument och blanketter, kallad ”FormPipe”. På europeisk basis innebär
avtalet att Accenture nu kan erbjuda sina kunder produkten FormPipe. Avanades roll i
samarbetet blir att leverera den tekniska expertisen för att ytterligare anpassa produkten till
Windows 2000.
Genom samarbetet med Sign On kan Accenture erbjuda sina kunder Internet- och
intranetlösningar som ersätter en mängd pappersbundna processer. Företag och
myndigheter kan därigenom avsevärt reducera kostnaderna för inmatning av data, porto,
arkivering och administrativ hantering av blanketter och dokument.
– Samarbetet med Sign On är ett naturligt steg i Accentures strategi. Genom att inkludera
FormPipe i befintliga och nya kunduppdrag, kommer Accenture att kunna hjälpa sina
kunder uppnå betydande rationaliseringsvinster och ökad kundtillfredsställelse. Att
Avanade ansluter sig till samarbetet medför avsevärda möjligheter att bredda och fördjupa
de kunskaper och kompetenser som samarbetet kan erbjuda kunderna, i synnerhet vad
avser applikationer baserade på Microsofts Enterprise-plattform, säger Jörgen Lenz,
Partner, Accenture.
Sign On får genom samarbetet tillgång till Accentures och Avanades konsultverksamhet och
tekniska expertis, bland annat i form av fortsatt produktutveckling av FormPipe. Avtalet
omfattar också gemensamma nordiska försäljningsaktiviteter företagen emellan, och
aktiviteter har redan startat i Sverige och Norge, likväl som i andra Europeiska länder.
– Detta är ett genombrott för FormPipe på den internationella marknaden. Avtalet innebär
att Sign On kan lyckas med målsättningen att göra FormPipe till europeisk de factostandard. För oss är Accenture en idealisk partner eftersom bolaget finns i hela världen
och deras kundbas innefattar stora företag och myndigheter, vilket är samma målgrupper
som vi huvudsakligen riktar oss mot, säger Bosse Falgard, VD för Sign On.
FormPipe är ett system för att hämta, fylla i och elektroniskt signera juridiskt bindande
dokument via Internet. Med FormPipe kan individer, företag och myndigheter skicka och ta
emot signerade och krypterade dokument och blanketter över Internet. Den elektroniska
signaturen garanterar att ett dokument inte kan manipuleras utan upptäckt, och krypteringen
gör att ingen obehörig kan tyda dess innehåll.
Elektroniska signaturer är sedan oktober 2000 juridiskt bindande i USA och i Sverige sedan
januari i år, och de kommer att få samma rättsliga status inom EU från och med juli 2001.
Efterfrågan på elektroniska signaturer och blanketter kommer därför att öka markant i stora
delar av världen.
För mer information vänligen kontakta:
Jörgen Lenz, Partner Accenture
Tfn: 08-451 34 55
E-post: [email protected]
Andreas Halvarsson, vice VD Sign On
Tlf: 08-555 290 07, 070-545 95 95
E-post: [email protected]
Om Accenture
Accenture (tidigare Andersen Consulting) är ett globalt konsultföretag inom management och
teknologi. Företaget genomför nu ett omfattande förändringsarbete i syfte att bli den marknadsledande
arkitekten och konstruktören bakom nya och innovativa affärslösningar som skall förändra
förutsättningarna för hur människor lever och arbetar. Med mer än 70 000 medarbetare i 46 länder kan
Accenture erbjuda specialkompetens och lösningar till kunder inom alla näringsgrenar. Företagets
strategi är att bygga nätverk av olika affärsverksamheter så att kundernas totala behov av consulting,
teknologi, outsourcing, alliansbyggande och riskkapital kan tillgodoses. Accenture omsätter 10
miljarder dollar. Läs mer på Accentures hemsida: www.accenture.com
Om Sign On
Sign On AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens Nya Marknaden. Bolaget har producerat och
sålt abonnemang för elektroniska blanketter sedan 1996, och har utvecklat programvaran FormPipe
för komplett hantering av elektroniskt signerade dokument och avtal, som bolaget äger. Sign On har
för närvarande ca 50 anställda och är svensk agent för SignForm, en Internetbaserad databas för alla
typer av blanketter och formulär som myndigheter, företag och privatpersoner har behov av. SignForm
har för närvarande kontor i 11 länder. Läs mer på Sign Ons hemsida: www.signon.se
Om Avanade
Avanade Inc. är ett nytt företag bildat av Microsoft och Accenture med målsättningen att leverera
tekniskt avancerade och skalbara Internetbaserade lösningar baserade på Microsofts Enterprise
plattform. Avanade utvecklar och levererar idag affärs- och Internetlösningar till företag på Fortune
1000-listan, tillväxtföretag och nya Internetföretag. Avanade tillämpar högteknologiska kunskaper för
att utveckla och implementera en skalbar teknologisk infrastruktur som utöver ett företags
affärskritiska lösningar, är nödvändiga för att förbättra lönsamhet, uppnå snabbare ”time to market”
samt öka dess tillväxt. Avanade har över 1000 medarbetare på kontor i USA, Europa, Asien och
Sydamerika. Läs mer på Avanades hemsida: www.avanade.com.
###
Från och med den 1 januari, 2001 bytte Andersen Consulting namn till Accenture. Sedan den 7
augusti, 2000 har Accenture inte varit associerad med Andersen Worldwide eller Arthur Andersen.
Download