Humanistiska och teologiska fakulteterna
SVEM24, Svenska: Ordbildningsteori, 7,5 högskolepoäng
Swedish: The Theory of Word Formation, 7.5 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande
Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning vid de
humanistiska och teologiska fakulteterna 2011-12-09 att gälla från och med 201112-09, vårterminen 2012.
Allmänna uppgifter
Kursen utgör valbar kurs för inriktningen Svenska/Nordiska språk i masterprogrammet
Språk och språkvetenskap. Kursen ges även som fristående kurs. Den kan normalt
ingå i en generell examen på såväl grundnivå som avancerad nivå.
Undervisningsspråk: Engelska
Undervisning kan även efter särskild överenskommelse mellan lärare och studerande
ges på svenska. En sådan överenskommelse förutsätter att lärare och samtliga
studerande behärskar svenska.
Huvudområde
Fördjupning
Språk och språkvetenskap
A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav
Kursens mål
Efter avslutad kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
• kunna redogöra för bredden av ordbildningsfenomen, framför allt i germanska
språk, men också i mänskligt språk mer generellt,
• kunna redogöra för några olika teoretiska modeller för ordbildning och
ordbildningens förhållande till syntaxen,
Färdighet och förmåga
2/ 4
• självständigt kunna identifiera och formulera frågeställningar som rör
ordbildningsfenomen, utreda dessa samt föreslå en lösning
• kunna använda teoretiska modeller på olika problematiska exempel på
ordbildning,
• kunna presentera sina resultat skriftligt på ett sätt som följer den vetenskapliga
genrens konventioner,
• kunna kritiskt granska, värdera och diskutera egna och andras vetenskapliga
texter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kunna diskutera och värdera ordbildningslärans plats i språkvetenskapen.
Kursens innehåll
Kursen utgår från ordbildningslära av traditionellt snitt, men introducerar även olika
nyare teorier om ordbildning, i synnerhet sådana som behandlar relationen mellan
ordbildning och syntax. Ordbildning i svenskan och andra germanska språk står i
centrum, men spektrat breddas till ordbildning mer generellt i mänskliga språk. Även
ordbildning ur ett språktillägnandeperspektiv behandlas. En stor del av kursen ägnas
åt diskussion och analys av problematiska fall. Kursdeltagarna genomför ett mindre,
vetenskapligt arbete.
Kursens genomförande
Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier.
Kursens examination
Kursen examineras dels genom obligatoriska seminarier där studenterna presenterar
vetenskapliga artiklar och egna mindre undersökningar, dels genom en vetenskaplig
undersökning som studenterna utför och presenterar på ett sätt som följer den
vetenskapliga prosans konventioner.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.
Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd, Väl godkänd.
Betyg på kursen som helhet sätts på grundval av en sammanvägning av resultatet på
de obligatoriska seminarierna, på den vetenskapliga rapporten och på oppositionen
på ventileringsseminariet.
Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs genomgången kurs på grundnivå som innefattar
grammatik.
3/ 4
Övrigt
1. Kursen ges vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
2. Poängtalen för kursinnehåll som helt eller delvis är gemensamt med en annan
kurs får endast tillgodoräknas en gång i examen. För ytterligare information
hänvisas till aktuellt anmälnings- och informationsmaterial.
4/ 4
Prov/moment för kursen SVEM24, Svenska: Ordbildningsteori
Gäller från H07
0701 Ordbildningsteori, 7,5 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd