Instuderingsfrågor -Milstolpar - historia

Instuderingsfrågor Historia A
SP09, dessa instuderingsfrågor ska ni jobba med när ni gjort klart ”Min plats i historien”
oavsett om du blir klar före vecka 39 eller inte. Instuderingsfrågorna ska du ha besvarat och
ha med på lektionen måndag vecka 41.
Forntiden (s. 17-33 i Milstolpar)
1. Vad utmärker Homo habilis, ”den händiga människan” respektive Homo Erectus?
2. Hur gammal verkar Homo sapiens, ”den kloka människan” vara? Var finns de äldsta fynden?
3. Vad utmärker kvartärtiden?
4. Beskriv livet för den senaste istidens människor (innan de blev jordbrukare).
5. Vad gjorde det möjligt för människorna att bli bofasta?
6. Vad innebar jordbruksrevolutionen? Var och när inträffade den först?
7. Vilka konsekvenser fick den för dem som levde som jordbrukare? Innebar jordbruket både för- och
nackdelar?
8. Vad gjorde det möjligt för yrkesspecialister att så småningom träda fram?
9. Vad kännetecknar ett hövdingadöme, vad var hövdingens roll?
10. Hur kunde man låta hövdingen styra och ställa – vad gör att vi accepterar de beslut dagens ledare
fattar?
11. Vad utmärker en civilisation? Varför uppstår stater?
12. Vad kännetecknade den sumeriska civilisationen?
13. Hur hängde regnbrist och civilisation ihop i Mesopotamien?
14. Varför var städerna så viktiga för utvecklingen, är de det idag också?
15. Vad finns det för likheter och skillnader mellan den egyptiska och den sumeriska civilisationen?
16. Vad kännetecknade den indiska civilisationen?
17. Vad kännetecknade den kinesiska civilisationen?
18. Vilken betydelse hade järntillverkningen?
Grekland (s. 35-45 i Milstolpar)
1. Vad kännetecknade den första grekiska civilisationsperioden som existerade mellan 1900 - 1200
f.v.t.?
2. Vad var typiskt för de grekiska statsstaterna?
3. Varför inleddes den stora kolonisationen på 750 talet f.v.t. Var anlade man kolonier och vad fick det
för följder för hemlandet?
4. I vilka grupper delades Spartas befolkning in i? Vilka uppgifter och vilken status hade de? Vilka
invånare verkar ha haft det bäst/sämst?
5. Hur styrdes Sparta?
6. Redogör för demokratin i Aten. Vad betyder ordet? Vad krävdes för att vara medborgare? Vad finns
det för likheter/skillnader med dagens svenska demokrati?
7. Vilka konsekvenser fick segern över perserna i början av 400-talet f.v.t.?
8. Vad skapade en gemensam identitet hos grekerna?
9. Hur bedrevs jordbruket i Grekland?
10. Vad utmärkte hantverksyrkena?
11. Redogör för slaveriet i Grekland.
12. Hur levde män och kvinnor i Grekland?
13. Varför såg grekerna ned på makedonierna?
14. Vad lyckades Filip II åstadkomma?
15. Vad är Alexander den store känd för?
16. Vad är hellenism?
17. Vad utmärkte den hellenistiska tiden?
Rom (s.45-54 i Milstolpar)
30. När bildades stadsstaten Rom? Vad utmärkte den?
31. Vilka två sociala grupper fanns i Rom? Vad skilde dem åt?
32. Hur organiserades Rom politiskt under den republikanska tiden 500-30 f.v.t.?
33. Hur behandlades besegrade fiender?
34. När hade Rom lagt under sig hela Italien?
35. Vilka var romarnas största fiender under 200-talet? Varför hamnade man i konflikt med varandra?
36. När kunde Rom tala om Medelhavet som ”Mare nostrum”?
37. Varför blev Rom en krigarstat?
38. Hur förändrades jordbrukets organisation genom krigen?
39. Varför blev den romerska armén en yrkesarmé under 100-talet f.v.t.? Vilka politiska konsekvenser
fick denna förändring?
40. Hur lyckades Augustus ta makten? Vad innebar hans maktövertagande?
41. Vad utmärkte tiden 0-200, ”Pax romana”?
42. Vilka förändringar genomgick jordbruket under ”Pax romana”?
43. Varför började de kristna förföljas under 200-talet?
44. Vilka två viktiga beslut för kristendomen fattades 313 respektive 391?
45 Varför upplöstes Västrom?
Närstudier av epok/samhälle
När man ska beskriva en hel epok eller ett samhälle under en viss tid kan man titta
på fyra aspekter: Ekonomi, sociala förhållanden, kultur och religion och politik.
Ekonomi
Hur produceras livsnödvändigheter som kläder, mat, hus, vapen, redskap m.m.?
Vem äger produktionsmedlen (jorden, jaktredskap, plogen, industrilokalen). Hur
fördelas livsnödvändigheterna?
Sociala förhållanden
Hur är människorna i samhället organiserade, finns det klasser, sociala grupper,
kaster? Är människorna jämlika? Är vissa förtryckta?
Kultur och religion
Hur ser den materiella kulturen ut (konst, hantverk), gör man vackra kläder,
smyckar man sina husgeråd, bygger man vackra hus? Hur ser den andliga kulturen
ut, vilka gudar tror man på, finns det en vetenskap, skriver man texter/böcker?
Politik
Hur styrs samhället? Hur organiserar man försvaret mot yttre fiender, hur förhindrar
man inre upplösning och organiserar gemensamt arbete? Hur skapar man lagar och
bestraffar dem som inte följer lagarna?
Det här är saker som du kan reflektera över när du läser om olika tider och
samhällen!