Framtidens livsmedel

advertisement
Framtidens livsmedel
- Hållbara kretslopp
2015-06-23 Henrik Nyberg
Int NN 2014-02-10
1
Förändrade behov och beteende från konsumenter
ställer nya krav på framtidens mat
Nuläge:
–
Import av fisk och grönsaker utgör idag en mycket stor del av de livsmedel som konsumeras i Sverige
–
Tillväxten kring hållbart framställda livsmedel är mycket hög, men totala volymen är fortfarande låg
–
Många resurser som är outnyttjade och som skulle kunna användas för ökad livsmedelsproduktion
Framtidens konsument är:
–
engagerad och försöker äta etiskt och närodlat
–
intresserad av att äta mer grönsaker, mer fisk men mindre kött
–
villig att betala mer för hållbar mat med hög kvalitet
Lokalt och hållbart producerade livsmedel är därför en av de viktigaste faktorerna för att kunna säkerställa och
utveckla svensk livsmedelsindustri
–
Differentiering mot importerade livsmedel
–
Bättre kontroll på kvalitetsparametrar på produkterna
–
Hållbarhet är oftast lika med ökad konkurrenskraft
Det finns massor av outnyttjade resurser!
Olika möjligheter på olika platser i landet
150 TWh restvärme i Sverige
Stora mängder CO2 från olika processanläggningar
> 500.000 ton matavfall per år i Sverige exklusive hushållen
Tomma eller halvtomma produktionslokaler
Ineffektiv användning av mark
Ineffektiva logistiklösningar
Rätt användning av dessa resurser, kan ge nya och befintliga
företag den konkurrenskraft som behövs för att skapa tillväxt
Hur ska vi komma åt resurserna?
VAD som behöver göras är nog tydligt, men HUR?
Nätverkande och samverkan mellan myndigheter, forskning, universitet,
entreprenörer och industrier
– Inom industrigrenar och mellan olika typer av industrier
Finansiering – bidrag och riskkapital
Tålamod – myndighetsprocesser, beslut och finansiering tar tid
Mod – utmana gamla beteenden samt att våga ta risker
4
Vad är Food Valley of Bjuv?
Visionen är att skapa en mötesplats
där entreprenörer och innovatörer
samlas för att utveckla framtidens
matproduktion och livsmedelsföretag.
5
Det finns redan en infrastruktur i Bjuv
>7.000 m2 produktionslokaler
Laboratorier
Toppmodernt fryslager
Kontorslokaler
Pilot plant
Torrlager
Distributionscenter
Serviceföretag
Livsmedelskompetens
Marknadskompetens
Biogasanläggning
Restvärme och CO2
> 130 hektar ledig mark varav
> 10 hektar är planlagd mark
Varför ska företag med koppling till livsmedel
etablera sig i Bjuv?
1. Det finns goda möjligheter till att koppla fler verksamheter till de kretslopp som
redan finns – ger tydlig hållbarhetsprofilering
2. Det mindre företaget får det större företagets fördelar.
Ekonomiska synergier = konkurrenskraftiga produkter
– Samordning av logistiktjänster
– Tillgång till befintliga restflöden
– Tillgång till redan etablerade kringtjänster
3. Tillgång till kompetens som kanske inte initialt finns inom det egna företag
4. Kommersialisering av produkter till stora potentiella kunder underlättas
5. Existerande lokaler och planlagd mark som gör att startsträckan är kort
6. Uppstartskostnaderna är lägre jämfört med andra alternativ
Vision, aktiviteter och mål som långsiktigt stödjer
svensk livsmedelsindustri
Vision
–
Utveckla konkurrenskraftig kretsloppsbaserad produktion av grönsaker och fisk som
ökar tillgängligheten av klimatsmarta livsmedel och stärker svensk livsmedelsindustri
Konkreta pågående aktiviteter inom Findus
–
Tillsammans med Vegafish lansera världens första ekologiska tigerräkor
–
Tillsammans med Vegafish genomföra försök angående fiskfoder baserat på restflöden
–
Undersöka möjligheter till storskalig fiskodling – gös, regnbåge
–
Planering av Sveriges mest klimatsmarta växthus – initialt odling av tomater
–
Kombinera växthusodling och fiskodling för att uppnå ytterligare synergier
Långsiktiga effektmål
1.
Skapa konkurrenskraftig växthusodling och landbaserad fiskodling i Sverige
2.
Skapa ett bredare utbud av klimatsmart mat till breda och stora kundgrupper
3.
Sänka CO2 utsläppen genom återvinning av CO2 och restvärme samt minskade internationella transporter
4.
Skapa nya arbetstillfällen inom livsmedelsbranschen
5.
Minska importen av grönsaker och fisk
6.
Möjliggör export av hållbart framställda svenska livsmedel
Kopplingen till livsmedelsstrategin är tydlig
”Syftet med livsmedelsstrategin är att utveckla och stärka den svenska
matproduktionen och skapa sysselsättning och hållbar tillväxt i hela
landet. Strategin, som omfattar hela livsmedelskedjan, ska bidra till att
öka den svenska produktionen av mat och även exporten”.
”Strategin tar sin utgångspunkt i primärproduktionen.”
– Sverige behöver skapa nya arbeten inom livsmedelssektorn –
Vi ska ha EUs lägsta arbetslöshet senast 2020
– Sverige behöver skapa en hållbar tillväxt –
För att nå uppsatta klimatmål och öka konkurrenskraften
– Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad –
Idag har Sverige för hög import av fisk och grönsaker
– Sverige behöver öka sin export –
Varumärket ”Sverige” är starkt inom livsmedel
Genom etablering av modern och innovativ växthusodling och fisk- och
skaldjursodling hoppas vi kunna bana väg för en ny industri inom Sverige
VEM blir nästa företag inom FVOB?
10
VEM blir nästa företag inom FVOB?
11
Download