Notiser - Industrigruppen Återvunnen Energi

Nyhetsbrev
December 2008
Energieffektiviseringsutredningen ser
potentialen i industriell restvärme
Låt mig inled­
ningsvis kon­
statera att som
ordförande för
Industrigrup­
pen Återvun­
nen Energi är
det mycket
glädjande att frågan om industriell
restvärme har debatterats i me­
dia och i andra sammanhang. Vi
upplever ett stort positivt intresse
trots att den utlovade utredningen
om konkurrens och tredjepartstill­
träde ännu inte tillsats. Det vilar
ett tungt ansvar på näringsminister
Maud Olofsson som inte tycks leva
upp till löftet att utredningen ska
komma igång i år.
I Energieffektiviseringsutred­
ningens slutbetänkande Vägen till
ett energieffektivare Sverige pekas
den industriella restvärmen ut som
en resurs med stor potential. In­
dustrigruppen Återvunnen Energi
instämmer helt och fullt i denna
bedömning och vi vill inte minst
peka på restvärmens positiva mil­
jöegenskaper. Eftersom restvärmen
som sådan inte har några utsläpp
av vare sig fossila eller icke fossila
ämnen har den utsläppsvärdet noll.
Den medför dessutom att man kan
hushålla med andra energislag vil­
ket ger ytterligare positiva effekter
för miljön.
I utredningen föreslås att fjärr­
värmebolag ska pröva om industri­
ell restvärme kan användas innan
beslut om expansion eller nybygg­
nation av till exempel kraftvär­
meverk tas. Den frågeställningen
leder vidare till frågan inom vilket
område en sådan prövning ska
göras. Inte sällan tar ett fjärrvärme­
bolag sin utgångspunkt från den
egna kommunen eftersom bolagen
vanligtvis är kommunala. Det kan
innebära en helt onödig restrik­
tion. Därför är det viktigt att se på
den industriella restvärmen utan
kommungränser. Det kan vara
både miljömässigt, ekonomiskt och
tekniskt fördelaktigt att överföra
värmen i rörledningar på ganska
långa avstånd. Slutsatsen blir då
att det bör vara obligatoriskt i en
miljökonsekvensbeskrivning att
redovisa befintlig restvärmepoten­
tial i närområdet, som alltså inte
begränsas till den egna kommunen.
I slutbetänkandet från Energi­
effektiviseringsutredningen hän­
visas i frågan om konkurrens i
fjärrvärmen till den av närings­
departementet aviserade särskilda
utredningen om konkurrens och
tredjepartstillträde.
Staffan Karlsson
Ordförande Industrigruppen
Återvunnen Energi
Värme- och Kraftkonferensen 2008
Hur kan samverkan mellan industri och energibolag leda till effekti­
vare energianvändning - detta var temat för årets konferens i november.
Industrigruppen Återvunnen Energi hade två punkter i programmet.
Stefan Nyström från Preem Svenska AB beskrev hur ett raffinaderi ser på
överskottsvärme och Anders Ydstedt, talesperson för gruppen, talade om
industrins syn på restvärmepotentialen och vilka hinder som idag finns
mot att ta tillvara mer restvärme.
Diskussionen kom att handla om förutsättningarna för att öppna upp
näten för fler aktörer och hur det skulle ge större möjligheter att ta tillvara
industrin restvärme.
Notiser
Dagens Nyheter
Värm inte för kråkorna! Rubriken
på Jenny Jewerts ledarkolumn
talar sitt tydliga språk. Energibo­
lagen föredrar att producera egen
värme i nya kraftvärmeverk i stället
för att använda den industriella
restvärmen. Problemet är befintliga
ekonomiska och politiska styrme­
del som gör det attraktivt att elda
sopor och biobränsle framför att
ta vara på restvärmen. Att utnyttja
restvärmen är bra för miljön och
kan dessutom stärka svensk indu­
stri ekonomiskt, skriver Jewerts.
Fjärrvärmetidningen
Nobuo Tanaka, chef för det in­
ternationella energiorganet IEA,
presenterade tillsammans med nä­
ringsminister Maud Olofsson IEA:s
bedömning av svensk energipolitik.
Tanaka var överlag positiv men han
pekade ut prissättningen i fjärr­
värmebranschen som ett problem.
Debatten om tredjepartstillträde
i det svenska fjärrvärmenätet väl­
komnades av IEA.
–Det kan vara ett sätt att skapa rätt
signaler för effektiviseringsarbete
och investeringar, framhöll Tanaka.
Dagens Industri
Svensk Energi varnade för öppna
fjärrvärmenät i en debattartikel i
Dagens Industri. Deras tes var att
öppna nät med tredjepartstillträde
inte prövats någonstans i världen
och att öppna nät äventyrade de
stora investeringar som krävs i den
storskaliga fjärrvärmen.
Industrigruppen Återvunnen
Energis ordförande Staffan Karls­
son skrev i sin replik att alla tjänar
på öppen fjärrvärme. Tesen att öpp­
na nät är en idé som inte prövats är
helt enkelt fel. Tredjepartstillträde
förekommer i många fjärrvärmenät
men bara på monopolets villkor.
Industrigruppen Återvunnen Energi Nyhetsbrev December 2008
Industriell restvärme utan kommungränser
Sverige har i ett europeiskt perspektiv en stor andel fjärrvärme med väl utbyggda
rörnät på många orter. Däremot är vi allt annat än bra på att utnyttja potentialen i den industriella restvärmen. Det avgörande skälet är att de lokala fjärrvärmebolagen har en monopolsituation som leder till att bolagen prioriterar egen
produktion i kraftvärmeverk. Men det finns en annan faktor som inte uppmärksammats i tillräcklig grad. Det gäller inom vilket geografiskt område kommunen
undersöker vilka industrier som skulle kunna leverera restvärme.
Eftersom fjärrvärmebolagen
vanligtvis drivs av kommunen
begränsas analysen av tillgången
på industriell restvärme vanligtvis
till den egna kommungränsen.
Det innebär att man lägger in en
onödig restriktion eftersom den
industriella restvärmen är obero­
ende av administrativa gränser.
Restvärmen kan också överföras
långa sträckor utan ett oekono­
miskt värmebortfall.
I Halland finns lokala fjärrvär­
menät som skulle kunna knytas
samman till ett regionalt system.
Detta har socialdemokratiska riks­
dagsledamöter i länet uppmärk­
sammat och de har i en motion
föreslagit att Halland blir ett
försökslän. I motionen skrivs:
–Vi anser att det är fullt möjligt
att sluta samman fjärrvärmesystemen i större regionala nät, dels för
att tillvarata spillvärme, men också
för att få in konkurrerande leverantörer i systemet. På så sätt skulle vi
få en priskonkurrens.
Enligt Industrigruppen Åter­
vunnen Energi är detta ett mycket
intressant förslag. För att diskutera
det närmare inbjöds ”hallands­
bänken” till Södra Cell Värö. På
mötet framkom att det inte var
tekniska svårigheter som hindrade
en ihopkoppling av näten i Hal­
land. Orsaken var huvudsakligen
administrativ. I klartext innebär
detta att tillräckligt starka driv­
krafter saknas för att optimera sys­
temen. Följden blir egentligen ett
dubbelfel. Dels utnyttjas inte den
industriella restvärmens potential,
dels missar man möjligheten att
genom konkurrens mellan fler
leverantörer sätta press på priset.
Oavsett om Halland klassas
som försökslän eller inte borde det
från miljösynpunkt och av andra
skäl vara så intressant att frågan
om att binda samman fjärrvärme­
näten efter hallandskusten får en
grundlig genomlysning. Industri­
gruppen Återvunnen Energi ser
fram mot en studie där berörda
industrier kan medverka med sin
kompetens.
När fjärrvärmenäten öppnas för
fler aktörer finns möjligheter att
bygga ihop dem mellan och över
kommungränser.
God Jul & Gott Nytt År
önskar
Industrigruppen Återvunnen Energi
Återvunnen Energi
Industrigruppen Återvunnen
Energi arbetar för ökad återvin­
ning och användning av indu­
striell restvärme. Vår uppfatt­
ning är att det behövs konkreta
åtgärder för att fjärrvärme­
företagen bättre ska ta tillvara
den värme som återvinns bland
annat från industrin. Gruppen
består av flera stora svenska
industriföretag.
Medlemmar
– Kemira Kemi AB
– Pilkington Floatglas AB
– SSAB
– Södra Skogsägarna
– Holmen AB
– Cementa
– Preem Petroleum AB
– Boliden Mineral AB
IÅE samverkar med SKGS
Kontaktuppgifter
www.atervunnenenergi.se
[email protected]
Staffan Karlsson, Ordförande
[email protected]
Anders Ydstedt
[email protected]
Carl-Erik Holmqvist
[email protected]