Informationsteknologi och etik
Sommarkurs 2004
Lärare: Iordanis Kavathatzopoulos
Av: Carina Westh
OLE-analys
Bakgrund.
En 10-årig pojke som vi kan kalla Dan har en egen dator på rummet med
Internetuppkoppling. En dag upptäcker mamman att sonen har varit in på webbsidor med
pornografiskt innehåll. Hon konfronterar sonen och han säger att det var Calle som varit
in på dessa sidor. Calle går på högstadiet och är ofta hemma hos familjen eftersom deras
familjer är nära vänner. Dans mamma pratar med Calle och säger att han inte får visa
webbsidor med pornografiskt eller våldsrelaterat innehåll då Dan är för liten för att se det
och han kan få en felaktig bild av kvinnor och män. Dan och mamma pratar om
händelsen och mamman förklarar att vissa sidor är för vuxna och barn kan inte riktigt
förstå innehållet och mycket som finns på Internet är inte sant/äkta. Dan lovar att inte gå
in på webbsidor med pornografiskt innehåll. Mamman lägger slutligen till att om det
upprepas blir Dan av med Internetuppkopplingen och även med datorn. Någon vecka
sedan blir Dans mamma uppringd av en klasskamrats mamma och hon är väldigt upprörd.
Hon har kommit på sin son Alex och hans kompis med att sitta vid datorn och titta på
sidor med pornografiskt innehåll. Adressen har de uppgett att de fått från Dan. Dans
mamma får ta ännu en diskussion med sin son. Han förklarar att han berättat för Alex om
vad Calle visat honom innan mamman hade upptäckt adresserna på datorn. Sen när Alex
var hemma hos Dan ville han att Dan skulle visa sidorna för honom. Dan hade då sagt att
han inte kan/får det för då blir han av med datorn. Alex var påstridig och Dan löste då sitt
dilemma med att skriva upp en adress som han fortfarande mindes på en lapp och ge den
till Alex. Dan sa åt Alex att titta på sin dator hemma vilket han gjorde när hans mamma
upptäckte honom.
1
Frågeställning: Ska vi kontrollera barnens användning av Internet? Ska vi begränsa
deras åtkomstmöjlighet till vissa sidor t.ex. med ”Netnanny”?
1. Uppstår etiska problem och konflikter i den verksamhet där IT-SYSTEMET
ska användas?
Ja, problem uppstår. Verksamheten i detta fall är hemmet. Pornografi är inte något jag
anser att barn i lågstadieåldern bör ha tillgång till. Jag anser att Internet är en bra källa
för barn. Internet kan användas till att söka information om olika ”forskningsprojekt”
de har i skolan, Dan följer sina favoriter i italienska och engelska fotbollsligan via
Internet. Dan skickar även e-post till sina kompisar. Jag vill inte ta bort
Internetuppkopplingar för barn men jag vill begränsa deras åtkomst. Men samtidigt
tror jag att om en familj begränsar sitt barn åtkomst med ett program som ”Netnanny”
så kan barnet ifråga få tillgång till andra sidor på annat sätt t.ex. kompisar, skola eller
Internetcafé. Mitt sätt att resonera i frågorna om hur Internet i hemmet bör vara
tillgängligt för barn står i konflikt med varandra.
2. Uppstår etiska problem och konflikter p.g.a. IT-SYSTEMET?
IT-SYSTEMET i sig är inget problem, Internet är uppbyggt för att vara ett öppet
forum för alla och det fungerar även så idag. Problemet uppstår om det är en
minderårig som ”surfar” och till vilka webbsidor han/hon besöker.
3. Vilka är de som har något intresse av eller blir påverkade av ITSYSTEMETS utveckling, användning och blotta existens?
Internet har de flesta människor möjlighet att ha nytta av. Internet är ett utmärkt sätt
för barn och vuxna att få kontakt med människor i olika länder, världsdelar och
2
livssituationer. Jag tror att Internet kan bygga bror för barnen och på det viset även få
dom att få en vidare syn och ökad medmänsklighet. Detta är en av många positiva
aspekter av Internet men det finns även negativa. Samtliga användare av Internet blir
påverkade på ett eller annat sätt t.ex. genom den reklam som sprids via e-post om
Viagra och andra sexhjälpmedel, denna reklam når både barn och vuxna trots att de
inte har en önskan om sådan reklam.
4. Vad har de för värderingar, intressen, plikter, ställningstagande och
attityder i samband med användning av IT-SYSTEMET?
Värderingar:

Användning av begränsningsprogram som ”Netnanny” leder till falsk trygghet.
Webbsidor med t.ex. pornografiskt material finns fortfarande på Internet och
barnen kan få åtkomst via andra datorer som ej har detta skydd. Att sätta upp
hinder för barnen kan leda till att det förbjudna blir det intressanta, d.v.s. barnen
söker aktivt upp sidor med pornografiskt innehåll när tillfälle ges.

Om barnen har samma tillgång som vuxna till webbsidor på Internet anses allt
vara barntillåtet.
Intressen:

Ge barnen tillgång till så mycket information som möjligt.

Låta barnen vara delaktiga i framtiden genom att använda datorer på det sätt som
vuxna gör.

Via webbsidor som tillhandahåller gratisspel hålls kostnaderna för hushållet nere.
Plikter:

Vara ansvarsfulla föräldrar.
Ställningtagande:
3

Ska barnen få använda Internet och genom det riskera att barnen får se icke
barntillåtna webbsidor?

Ska barnen inte få använd Internet för att skydda dom mot icke barntillåtna
webbsidor?
Attityder:

Det är bara jag som inte får ha Internet, alla andra barn har det!

Hur ska jag nu kunna göra min läxa, vi ska faktiskt ”forska” på Internet!

Om vi installerar Netnanny är vi säkra på att vårat barn inte får se pornografiska
webbsidor.

Porr finns ändå överallt! Se bara på HM-reklamen!
5. Vilken effekt kommer IT-SYSTEMETS användning att få på var och en av
alla värderingar och intressen inblandade i denna situation?
Jag vill att barnen ska få tillgång till så mycket information som möjligt men begränsa
den å andra sidan. Det är upp till varje förälder att avgöra vad de tror är bäst för
sitt/sina barn. Jag är dock av den meningen att man bör försöka begränsa barnens
åtkomst till icke barntillåtna webbsidor med hjälp av barnet själv. Det vore dock
önskvärt om t.ex. alla webbsidor som anses vara icke barntillåtna har en varningstext
innan och där rekommenderad ålder framgår. De som producerar och äger
webbplatser vill att så många som möjligt besöker deras webbsidor oavsett innehåll
och ålder på besökarna. De är i de flesta fall inte intresserade av att sätta upp hinder
som varningstexter och dylikt. P.g.a. detta missgynnas föräldrar som vill förhindra att
minderåriga har tillgång till bl.a. webbsidor med pornografiskt innehåll.
4
6. Vad ska du göra konkret för att säkerhetsställa IT-SYSTEMETS optimala
användning när det gäller etiken?
Jag ska rekommendera föräldrar att fundera över Internetanvändningen för sina barn.
Det är viktigt att föräldrarna pratar med barnen om hur de önskar att användningen av
Internet bör ske. Jag anser att ”Netnanny” endast är en tillfällig lösning av problemet.
Jag ska informera användarna (barnen) om att allt som finns på Internet inte är
barntillåtet och att innehållet på webbsidorna inte alltid är sanna. Jag vill ge
användarna en insikt om att när dom själva känner att det dom tittar på inte är
barntillåtet automatiskt stänga ner webbsidan. Jag ska rekomendera föräldrar att titta
på SAFT’s webbsida http://www.saftonline.se/ där många råd och fakta finns
angående barns användning av Internet
5