Bekämpningsmedel klass 2 L. Reg.nr 4781
Svampmedel
Endast för yrkesmässigt bruk
Faroangivelser och skyddsangivelser
Frupica SC
®
Användningsområde:
Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. Behandling
får ej ske senare än 7 dagar före skörd. All annan användning är
otillåten om den inte särskilt tillåtits.
Innehåll: Mepanipyrim 42 vikt-% formulerat som suspen­
sionskoncentrat
Varning
GHS09
Irriterar huden. Misstänks kunna orsaka cancer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste
söka läkarvård. Läs etiketten före användning. Inhämta
särskilda instruktioner före användning. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.
Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.
För att undvika risker för människors hälsa och för miljön,
följ bruksanvisningen.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Vid
sprutning: Använd andningsskydd (helmask med partikelfilter P2).
Registreringsinnehavare och marknadsföring:
Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8
211 24 Malmö
Tel: 040-6808530
www.nordiskalkali.se
Innehåll: 5 L
Lagring: Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Lagra torrt och svalt i väl tillsluten originalförpackning. Undvik frost.
® reg varumärke och tillverkare: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd.,
Japan
420302
BRUKSANVISNING
Allmän information
Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i
jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfäcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen. Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan. Detta innebär att Frupica både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot
gråmögelsvampen.
Användningsvillkor
Behandling
Gröda
Skadegörare
Tidpunkt BBCH
(utvecklingsstadie)
Karens,dygn
Antal behandl.
Intervall,
dagar
Dos
max kg, l/ha
Vattenmängd
Jordgubbar
på friland
Gråmögel,
mjöldagg
Mjöldagg BBCH 57-61
(57 = strax före blom)
Gråmögel BBCH 61-66
(61 = begynnande blom)
7
2
7-14
0,9 l
500-1000 l/ha
Frupica SC ska användas förebyggande mot gråmögel och mjöldagg. Första behandlingen mot gråmögel görs i början av blomningen (5-10%
utslagna blommor). OBS! Vid användning i mjöldaggskänsliga jordgubbssorter ska första behandlingen göras strax före blom.
För att undvika resistensproblem ska Frupica SC användas i ett behandlingsprogram tillsammans med andra svampmedel med annorlunda
verkningsmekanism. Använd inte Frupica mer än två gånger i samma behandlingsprogram.
Dos: 0,8 – 0,9 l/ha. Den högre dosen är nödvändig för god mjöldaggseffekt. Frupica får användas för både bred- och bandsprutning.
Sprutteknik: En god täckning av behandlade växtdelar är nödvändig för ett bra resultat. Undvik behandling i starkt solsken.
För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska de anvisningar iakttas som framgår av Kemikalieinspektionens allmänna råd 97:3 och
den hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd som hör till Naturvårdsverkets föreskrifter (SNSF 1997:2) om spridning av
kemiska bekämpningsmedel.
Tomemballage
Tomemballage och bekämpningsmedelsrester är farligt avfall och ska lämnas till destruering i enlighet med gällande lagstiftning. Rengjort
tomemballage kan dock lämnas på närmaste återvinningscentral under förutsättning att emballaget har sköljts grundligt (minst 3 ggr) med vatten.
Sköljvattnet hälls lämpligen i spruttanken och används vid behandlingen. Låt förpackningarna rinna av, upp och ned under minst 30 sekunder.
Använd alltid minst skyddshandskar och ögonskydd vid rengöring av tomemballage och spruta.
Frupica® är ett registrerat varumärke för: Kumiai Chemical Industry Co., Ltd, Japan
Registreringsinnehavare, import och marknadsföring:
Nordisk Alkali AB
Hanögatan 8
211 24 Malmö
Tel: 040-6808530
www.nordiskalkali.se
UN 3082
420303