Kursplan Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng

1(7)
Kursplan
Musikhögskolan
Musik för lärare I, Gymnasieskolan, 30 högskolepoäng
Music for Teachers I, Upper Secondary School, 30 Credits
Kurskod:
Huvudområde:
MG089G
Musikalisk gestaltning
Utbildningsnivå:
Inrättad:
Giltig fr.o.m.:
Grundnivå
2017-03-01
Höstterminen 2017
Utbildningsområde:
Högskolepoäng:
Ämnesgrupp (SCB):
Fördjupning:
Senast ändrad:
Beslutad av:
Musikområdet
30
Musik
GXX
2017-03-30
Prefekt
Mål
Mål för utbildning på grundnivå
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter,
utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
(1 kap. 8 § högskolelagen)
Kursens mål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten ha
- tillägnat sig kunskaper i musikens grundläggande elementa och harmonilärans grunder samt
förstå relationen mellan klingande musik och olika musikaliska symbolsystem
- kunskap om och förståelse för hur notskrivningsprogram fungerar
- grundläggande kunskap om spelteknik/sångteknik, om sitt instrument/röst samt repertoaren
inom sin instrument- och genretillhörighet
- grundläggande kunskaper om den egna rösten i sång och tal
- kunskap om hur ackordbeteckningar och notbild fungerar samt förstå ackordinstrumentets roll
och funktion i samspel med andra
- grundläggande kännedom om och förståelse för rytmik som metod vid lärande av musik genom
praktik och teori
- grundläggande kunskaper om repetitionsmetodik i ensembleledarrollen
- ha grundläggande kännedom om den västerländska musikhistorien från medeltid till tidigt
1900-tal
- ha kunskap om de sociokulturella villkoren för den västerländska konstmusikens utveckling från
medeltid till början av 1900-talet, samt en grundläggande repertoarkännedom
- utifrån ett idéhistoriskt perspektiv ha grundläggande kännedom om den moderna västerländska
musiksynens förhållande till äldre sätt att uppfatta musik, med utgångspunkt i antikens filosofi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten
- kunna omsätta kunskaper i harmonilära och ha förmåga att se musikens harmoniska
sammanhang
- kunna med rösten omsätta noter och ackordsymboler i klingande musik samt notera klingande
förlaga
- kunna använda dator för att framställa enklare notbild
2(7)
- ha en grundläggande förmåga att klangligt och rytmiskt gestalta en notbild
- ha grundläggande färdigheter i piano, gitarr, trumset och elbas som förberedelse till
ensemblespel samt grundläggande färdigheter i ensemblespel
- ha utvecklat den egna förmågan i sång och tal med fokus på andning/stöd, resonans och
artikulation
- ha grundläggande teknik i ackordinstrument och kunna spela efter ackordbeteckningar och
enklare notbild
- kunna delta med ackordinstrument i ensemblesammanhang
- kunna kommunicera gestiskt och verbalt på en grundläggande nivå i rollen som ensembleledare
- ha en grundläggande förmåga i musiklära, improvisation och komposition genom rörelse
- ha en grundläggande förmåga att kommunicera musik i ensembleledarrollen, i ensemblespel och
körsång samt via informations- och kommunikationsteknologi
- ha kunskapsmässiga verktyg för att diskutera, beskriva och förklara västerländsk konst- och
populärmusik samt sociokulturella förhållanden dem emellan på en grundläggande nivå
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten
- ha förmåga att reflektera över det egna lärandet
- ha förmåga att se relationen mellan delkursens olika moment och kunna göra egna värderingar
av lärostoffet
- kunna reflektera över och analysera den egna röstens möjligheter till fortsatt utveckling
- problematisera och reflektera över den västerländska konst- och populärmusikens praxis, estetik
och funktion i ett kulturhistoriskt samhällsperspektiv
- problematisera och reflektera över förhållandet mellan tradition och förnyelse och dess relevans i
den globala tid vi lever i
Kursens huvudsakliga innehåll
Kursen är indelad i sex delkurser. Tillsammans bildar dessa delkurser ett fundament för fortsatta
ämnesstudier
Delkurs 1: Musikteori och digitala verktyg, 5 högskolepoäng
- Musikteori: Grundläggande musiklära, grundläggande harmonilära. Grundläggande gehörsträning
avseende melodik, harmonik och rytm inom tonal och modal musik
- Digitala verktyg: Hantering av notskrivningsprogram
Delkurs 2: Instrument och konsertprojekt I, 5 högskolepoäng
- Instrument: Färdighetsträning på instrument/sång d.v.s. studentens, genom hela utbildningen,
kontinuerligt pågående arbete med att utveckla sina såväl tekniska som konstnärliga färdigheter,
samt särskild fokus på övningsmetodik och spel/sångteknik
- Konstnärlig förberedelse inför konsertprojekt
Delkurs 3:Ackordinstrument och Bruksinstrument/Bruksensemble, kännedom om ljud, ljus och
hörselhälsa, 5 högskolepoäng
- Bruksinstrument: Praktisk instrumentkännedom på elbas, trumset, elgitarr och keyboard.
- Bruksensemble: Spel på piano, elbas, trumset, gitarr och röst i ensembleform
- 1:a ackordinstrument: Grundläggande spelteknik för piano/gitarr och spel utifrån
ackordbeteckningar och enklare notbild samt träning i gehörsspel
- Hörselhälsa
- Kännedomsmoment i ljud och ljus
Delkurs 4: Ensemble & ledning I, 5 högskolepoäng
- Ensembleledning: Inriktning mot gehörsbaserad jazz-/rockgrupp samt mot klassisk tradition. Kroppsspråk/gestik, kritiskt lyssnande, instrumentkännedom och repetitionsmetodik.
Delkurs 5: Röstträning, körsång och rytmik, 5 högskolepoäng
- Röstträning: Röstövningar för att utveckla den egna förmågan, samt solosång och sång till eget
ackompanjemang
- Rytmik: En översiktlig genomgång av rytmikmetodens delmoment såsom metrik, dans, rörelse,
improvisation, komposition och reflektion
- Kör: Stämsång med och utan noter
Delkurs 6:
Musikhistoria, 5 högskolepoäng
Västerländsk konstmusik och musikestetik från medeltid till tidigt 1900-tal.
Delkurs 1, 2, 3, 4, 5 och 6 läses parallellt.
3(7)
Studieformer
-
Individuell undervisning
Gruppundervisning
Seminarier
Föreläsningar
Den som antagits till och registrerats på en kurs har rätt att erhålla undervisning och/eller
handledning under den tid som angavs för kurstillfället som den sökande blivit antagen till (se
universitetets antagningsordning). Därefter upphör rätten till undervisning och/eller handledning.
Examinationsformer
Musiklära, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0001)
Examination sker genom arbetsuppgifter under kursens gång, samt skriftlig slutredovisning.
Harmonilära, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0002)
Examination sker genom arbetsuppgifter under kursens gång, vilka redovisas digitalt, samt skriftlig
slutredovisning.
Gehörslära, 1,5 högskolepoäng. (Provkod: 0003)
Examination sker genom muntliga och skriftliga arbetsuppgifter under kursens gång.
Digitala verktyg, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0004)
Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter.
Hörselhälsa (Provkod: 0005)
Obligatoriska moment i form av deltagande i seminarier.
Ljud (Provkod: 0006)
Obligatoriska moment i form av deltagande i seminarier.
Ljus (Provkod: 0007)
Obligatoriska moment i form av deltagande i seminarier.
Instrument, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0008)
Examination sker genom klingande arbetsuppgifter under kursens gång, samt redovisning i form av
konsertmedverkan.
Konstnärlig förberedelse inför konsertprojekt (Provkod: 0009)
Obligatoriska moment i form av deltagande i projektet.
Bruksinstrument och bruksensemble, 3 högskolepoäng. (Provkod: 0010)
Examination sker genom klingande arbetsuppgifter under kursens gång, samt genom klingande
slutredovisning.
Ensembleledning, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0011)
Examination sker genom gestaltande arbetsuppgifter under kursens gång.
Kör, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0012)
Examination sker genom klingande arbetsuppgifter under kursens gång.
Röstträning, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0013)
Examination sker genom klingande och muntliga arbetsuppgifter under kursens gång, samt genom
klingande redovisning.
Rytmik, 1 högskolepoäng. (Provkod: 0014)
Examination sker genom arbetsuppgifter under kursens gång och en slutredovisning i form av ett
klingande och gestaltande framträdande.
Ackordinstrument, 2 högskolepoäng. (Provkod: 0015)
Examination sker genom klingande arbetsuppgifter under kursens gång, samt genom klingande
slutredovisning.
Musikhistoria, 5 högskolepoäng. (Provkod: 0016)
Examination sker i form av inlämningsuppgifter under kursens gång, baserade på kurslitteratur och
föreläsningar och deltagande på seminarier.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
4(7)
och avancerad nivå.
Betyg
Enligt 6 kap. 18 § högskoleförordningen ska betyg sättas på en genomgången kurs om inte
universitetet föreskriver något annat. Universitetet får föreskriva vilket betygssystem som ska
användas. Betyget ska beslutas av en av universitetet särskilt utsedd lärare (examinator).
Enligt föreskrifter om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (rektors beslut
2010-10-19, dnr CF 12-540/2010) ska som betyg användas något av uttrycken underkänd,
godkänd eller väl godkänd. Rektor eller den rektor bestämmer får besluta om undantag från denna
bestämmelse för en viss kurs om det finns särskilda skäl.
Som betyg på kursen används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Musiklära
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Harmonilära
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Gehörslära
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Digitala verktyg
Som betyg används Underkänd (U) eller Godkänd (G).
Hörselhälsa
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Ljud
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Ljus
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Instrument
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Konstnärlig förberedelse inför konsertprojekt
När det obligatoriska momentet är fullgjort anges Deltagit (DT).
Bruksinstrument och bruksensemble
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Ensembleledning
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Kör
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Röstträning
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Rytmik
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Ackordinstrument
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
Musikhistoria
Som betyg används Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För slutbetyget Väl godkänd krävs Väl godkänd på minst 17 högskolepoäng samt minst betyget
Godkänd på övriga moment.
För ytterligare information se universitetets regler för examination inom utbildning på grundnivå
och avancerad nivå.
5(7)
Särskild behörighet och andra villkor
Grundläggande behörighet samt Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6).
Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.
eller
Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet A6).
Dessutom krävs godkänt färdighetsprov.
För ytterligare information se universitetets antagningsordning.
Tillgodoräknande av tidigare utbildning
Student som tidigare genomgått utbildning eller fullgjort annan verksamhet ska enligt
högskoleförordningen tillgodoräknas detta som en del av den aktuella utbildningen under
förutsättning att den tidigare utbildningen eller verksamheten uppfyller vissa krav.
För ytterligare information se universitetets lokala regler för tillgodoräknanden.
Övriga föreskrifter
Undervisningen sker på svenska, men vissa moment i utbildningen kan komma att ges på
engelska.
Kurslitteratur och övriga läromedel
Delkurs 1: Obligatorisk litteratur
Lärarsammanställt material
Bengtsson, Ola cop. 1994-1997, tr. 2005
Jazz harmoni : För komposition, analys och improvisation. Vol. 1-2
Bromma : Benola,, 35 sidor
Ingelf, Sten Jazz- och Popharmonik
Lund: Sting Musik, 188 sidor
Ingelf, Sten (2008)
Lär av mästarna, Klassisk harmonilära, Faktadel
Lund: Sting Musik, ISBN/ISSN: 91-971133-9-5, 222 sidor
Palmqvist, Bengt-Olov (2008)
The refinement of rhythm. Vol. 2.
Täby : Mediako, ISBN/ISSN: 978-91-976805-1-6, 230 sidor
Delkurs 1: Referenslitteratur
Bremberg, Brita/ Shetelig Kruse, Gro/ Stig Nielsen, Mette (2007)
Listen to Scandinavia
Köpenhamn: Edition Wilhelm Hansen AS, ISBN/ISSN: 978-87-598-1591-5, 250 sidor
Renner, Hans (2004)
Musikens grunder
Prisma
Delkurs 2: Obligatorisk litteratur
Instrumentspecifikt material, t ex etydböcker
Jazz, rock och latinamerikansk musik från 1900-talet fram till idag
Lärarsammanställt material
Studiematerial om improvisation
Sånger och visor från den svenska vistraditionen
6(7)
Västerländsk konstmusik från 1400-talet fram till idag
Delkurs 2: Referenslitteratur
Bach, Johann Sebastian 15 Inventionen und sinfonien
Bach, Johann Sebastian Kleine präludien und fughetten
Henle Förlag
Bartok, Bela Mikrokosmos del 1-4
Delkurs 3: Referenslitteratur
Bonde, Lars Ole (2009)
Musik og menneske
Samfundslitteratur, ISBN/ISSN: 978-87-593-1400-5
Clausen, Bernd, Hemtek, Ursula & Saether (eds) (2009)
Music in Motion: Diversity and Dialogue in Europe
Transcript Verlag, ISBN/ISSN: 978-3-8376-1074-1
Eriksson, Jan-Olof (1999)
Greppa gitarren: grunderna i ackordspel på gitarr
Danderyd : Warner/Chappell Music Scandinavia, ISBN/ISSN: 91-88942-61-9, 112 sidor
Holmström, John & Söderström, Kristofer (2008)
Gehörsbaserad undervisning
Uppsats, Göteborgs universitet
Johansson, K.G. & Hjortek, Hans (2006)
Real Rock Book, volume 1 och 2
Notfabriken
Nilsson, Birger (1996)
Kompa på piano, del 2
Mölndal: Lutfisken, ISBN/ISSN: 91-88496-09-0, 96 sidor
Norrefalk, Mats och Sandquist, Börje (2009)
Kompguide för gitarr
Danderyd: Notfabriken, ISBN/ISSN: 978-91-85575-42-8, 87 sidor
Palmquist, Hans; Nilsson, Carl-Gustaf Bruksklaver del 1-3
Notposten
Sandquist, Börje & Norrefalk, Mats (2004)
Stora kompguiden för gitarr
Danderyd, Notfabriken
Delkurs 4: Obligatorisk litteratur
Lärarsammanställt material
Delkurs 5: Obligatorisk litteratur
Lärarsammanställt material
Textläsning utifrån individuella val
Larsson, Håkan & Fagrell, Birgitta (2010)
Föreställningar om kropen: kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori
Stockholm: Liber, ISBN/ISSN: 978-9-14-708443-2
Lärarförbundet (2004)
Rösten - ditt viktigaste redskap. En skrift om förebyggande röstvård
19 sidor
7(7)
Delkurs 6: Obligatorisk litteratur
Hanning, Barbara Russano (2010)
Concise history of western music
New York : Norton, ISBN/ISSN: 978-0-393-93251-5
Volgsten, Ulrik (2013)
Från snille till geni : den svenska kompositörsrollens omvandlingar från Kraus till Måndagsgruppen
: och dess betydelse för synen på musik
Möklinta : Gidlund, ISBN/ISSN: 978-91-78448-82-1, 160 sidor
Volgsten, Ulrik (2012)
Musiken, medierna och lagarna
Gidlunds förlag
Tillägg och kommentarer till litteraturlistan
Litteratur under delkurs 2 avgörs av studentens instrument/sång och genre.
Under delkurs 6 tillkommer artiklar.