När du söker ersättning från Patientförsäkringscentralen

När du söker ersättning från
Patientförsäkringscentralen
Patientförsäkringscentralen
Patientförsäkringen ersätter personskador som orsakats i samband med
hälso- och sjukvård i Finland. Grunderna för ersättning regleras i patientskadelagen.
Innan du börjar fylla i en anmälningsblankett,
läs i denna broschyr om
• när det lönar sig att göra en skadeanmälan
• vad du bör beakta i anmälan
• hur ärendet framskrider på Patientförsäkringscentralen
Skador kan inte alltid undvikas
Risker hör ofrånkomligt till hälsovården. Behandlingen leder inte alltid
till önskat resultat och ibland orsakar
den till och med skador för patienten.
Patientförsäkringen ersätter på vissa
villkor men och förluster som uppstått hos patienten i samband med
undersökning, behandling och vård.
En tredjedel blir ersatta
Endast ca en tredjedel av de anmälda
skadorna ersätts. Den vanligaste
orsaken till att en anmälan avslås är att
skadan inte kunde undvikas även om
patienten fått yrkeskunnig behandling
och vård. Infektionsskador ersätts
endast då de är tillräckligt grava då
man beaktar den sjukdom som behandlas.
Obetydliga skador ersätts inte heller. Ifall skadan orsakar en förlust på
högst 200 euro eller återhämtning sker fullständigt inom en kort tiden
anses den vara obetydlig.
Noggrannare information om grunderna för ersättning finner du på skadeanmälningsblanketten och på Patientförsäkringscentralens webbplats.
När lönar det sig att göra en skadeanmälan?
Patientförsäkringen betalar ut ersättning
ifall de förutsättningar som regleras i patientskadelagen uppfylls. Det lönar sig
alltså att göra en skadeanmälan bara då
du anser att du eller någon närstående
har utsatts för personskada på grund av
undersökning eller behandling och vård.
Med personskada avses sjukdom,
kroppsskada eller död. För enbart förtret,
bekymmer eller förlorad tid kan man inte
få ersättning från patientförsäkringen.
Ifall du på något annat sätt är missnöjd
med vården eller bemötandet, kan du utgående från lagen om patientens ställning och rättigheter göra en anmärkning
till vårdinrättningens ledare. Han eller
hon är skyldig att reda ut ärendet och ge
ett svar på anmärkningen.
Du kan även framställa klagomål om
vården eller bemötandet. I lindriga fall
framställs klagomålet till länsstyrelsen,
men om det gäller misstanke om felbehandling som lett till död eller
grav invaliditet, framställs det till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira (före detta TEO). Ingen ersättning betalas på
grund av en anmärkning eller ett klagomål men ett missförhållande kan
korrigeras eller till exempel en anmärkning kan ges åt personen som begått felet.
Innan man fyller i en skadeanmälan är det bra att diskutera med den
ansvarige läkaren eller någon annan part om orsakerna till misslyckandet
och nödvändigheten av en anmälan. Även vårdinrättningens patientombudsman och socialarbetare kan ge råd då ärendet utreds. Patientförsäkringscentralen avgör dock ärendet och grunderna för ersättning självständigt utgående från de utredningar som erhållits.
Man behöver inte stressa med att fylla i anmälan. Man har tre år på sig
från den tidpunkt då man som patient fått eller borde ha fått kännedom
om skadan. Ofta är det bra att vänta lite innan man fyller i anmälan, så att
så detaljerade uppgifter som möjligt om skadans följder kan användas i
behandlingen av ärendet.
Så här fyller du i skadeanmälan
Fyll i skadeanmälan noggrant,
eftersom det underlättar
behandlingen av ärendet. Blanketten finns på Patientförsäkringscentralens webbplats. Du
kan även be om den på centralen eller på vårdinrättningen.
Fyll i den direkt på datorn eller
skriv ut den och fyll i med läslig
handstil.
Sänd in pappersversionen
av blanketten till Patientförsäkringscentralen (Bulevarden 28, 00120
Helsingfors).
En blankett ifylld på dator kan inte sändas elektroniskt. Kom ihåg att
underteckna blanketten. Du kan också be om råd av vårdinrättningens
patientombudsman eller socialarbetare.
Bulevarden 28, 00120 Helsingfors
tfn 040 450 4590 (rådgivning),
fax 040 450 4694, www.pvk.fi
Med denna blankett anmäls patientskada som uppkommit 1.5.1999 eller därefter.
Denna blankett samt broschyren för de ersättningssökande finns även på Patientförsäkringscentralens webbplats.
Patientförsäk- Skadebeteckning
ringscentralens
anteckningar
Patient
Potilas
Inkommen
Efternamn
Personbeteckning
Förnamn (stryk under tilltalsnamnet)
Patienten avliden
Utdelningsadress
Postnummer och postanstalt
Yrke
Telefon dagtid (även riktnummer)
Intressebevakarens namn, adress och telefon då patienten är minderårig eller omyndig
Ge uppgifterna om den person vars hälso- och sjukvård skadeanmälan gäller. Uppgifterna om yrket behövs för att bedöma
eventuell arbetsoförmåga. Om patienten inte förvärvsarbetar ska orsaken anges (t.ex. pensionerad, arbetslös, studerande,
moderskaps- eller föräldraledig m.fl.). Om patienten då anmälan ifylls är minderårig eller om domstol eller magistrat för fullvuxen patient har utsett en intressebevakare, ska vårdnadshavarens eller intressebevakarens namn och kontaktuppgifter
uppges. Beslutet sänds för kännedom till denna person. Bifoga en kopia av intressebevakarförordnandet.
Undersökning eller behandling
och vård som föregick den skada som anmäls
Berätta vilken sjukdom eller vilket handikapp som undersöktes eller
behandlades när skadan uppkom eller fick sin grund. Berätta när sjukdomens första symptom framträdde, även om själva den anmälda skadan
skulle ha skett senare. Denna information hjälper Patientförsäkringscentralen att bedöma vilka patientjournaler som bör skaffas.
Vilken sjukdom, vilket handikapp eller symptom undersöktes eller behandlades då den patientskada som nu anmäls uppkom?
Undersökning
eller behandling
och vård som
När började sjukdomen eller symptomen eller när uppkom handikappet?
föregick den skada som anmäls
Ange den sjukdom, det handikapp eller symptom som ursprungligen gav anledning till att patienten sökte sig till undersökning eller vård. Ange även när denna sjukdom, handikappet eller symptomen för första gången uppkom.
Vårdinrättning
eller mottagning som anmälan gäller
Vårdinrättning eller mottagning som anmälan gäller
Anteckna endast de vårdinrättningar eller mottagningar som anmälan
gäller. Patientförsäkringscentralen fokuserar utredningen av ärendet
utgående från denna information, så det är viktigt att den är rätt ifylld
och inte nämner utomstående vårdinrättningar.
Sjukhus, hälsocentral, läkarstation, privatmottagning eller motsvarande, där den undersökning utfördes eller den behandling och vård
gavs som ledde till den skada som anmäls. Om vårdinrättningen är privat, uppge då även namnet på läkaren eller annan vårdgivare.
När inträffade skadan?
Vårdinrättningens utdelningsadress
Postnummer och postanstalt
Anteckna här endast den eller de vårdinrättningar eller mottagningar där du anser att patientskadan inträffat samt tidpunkten för skadan. Om tidpunkten för skadeinträffandet inte kan noggrant anges, anteckna tidsintervallet eller precisera
tidpunkten på annat sätt (ex. månad-år).
Andra vårdinrättningar och
mottagningar
Ver 2009001 P2
Andra vårdinrättningar och mottagningar
Här kan du skriva ner de andra vårdinrättningarna eller mottagningarna
där du mottagit vård för handikappet eller sjukdomen. Det är viktigt att
ge heltäckande uppgifter genast, så att Patientförsäkringscentralen kan
beställa alla utredningar på en gång. Det påskyndar behandlingen av
ärendet. Observera att vården eller undersökningarna kan ha skett även
före den tidpunkt då skadan inträffade.
ANMÄLAN OM
PATIENTSKADA
Patientförsäkringscentralen
I vilka andra vårdinrättningar har patienten undersökts eller vårdats? Om vårdinrättningen är privat, uppge då även namnet på
läkaren eller annan vårdgivare.
Vårdinrättningens namn
Vårdinrättningens namn
Vårdinrättningens utdelningsadress
Vårdinrättningens utdelningsadress
Postnummer on postanstalt
Postnummer och postanstalt
Anteckna här de andra vårdinrättningarna eller mottagningarna där patienten har undersökts eller vårdats för patientskadan
eller för den ursprungliga sjukdomen eller handikappet. Vården kan ha skett även innan den anmälda patientskadan inträffade. Om vårdinrättningarna är fler än två, anteckna motsvarande uppgifter för de övriga i bilaga.
Hur handläggs ersättningsärendet?
Efter registreringen av skadeanmälan skaffar Patientförsäkringscentralen patientjournaler och andra
utredningar från vårdinrättningarna. Även den som gett
vården har möjlighet att komma
med sin syn på saken.
En sakkunnigläkare utvärderar
ärendet då alla utredningar har anlänt. Ifall skadeanmälan gäller flera
specialområden inom medicinen
eller fallet annars är besvärligt, begärs utlåtanden från flera instanser.
Ärendets handläggare sätter sig
in i dokumenten efter att läkaren
gett sitt utlåtande och fattar ersättningsbeslutet på basis av utredningarna.
Ersättningsbeslutet postas till den sökande. Där framkommer beskrivningen över händelseförloppet, bestämmelser som inverkade på beslutet samt ett juridiskt och medicinskt motiverat ersättningsbeslut. Brevet
innehåller anvisningar om hur man ska gå till väga om man inte är nöjd
med beslutet.
Över hälften av fallen blir lösta inom ett halvt år. Fall som är medicinskt
eller juridiskt svåra kan ta längre tid att behandla.
Med ett positivt beslut får du också en blankett där ersättningskraven ska fyllas i. Kom ihåg att spara alla kvitton och bifoga dem till ansökningen.
Efter att Patientförsäkringscentralen mottagit ersättningskraven görs
behövliga tilläggsutredningar. Sedan uppskattar Patientförsäkringscentralen ersättningarna och ger ersättningsbeslut om dem.
Hurdan ersättning kan man få?
Patientförsäkringscentralen ersätter endast de extra kostnader och förluster som patientskadan orsakar. Därför utvärderas även hur patientens
hälsotillstånd skulle ha varit ifall skadan inte inträffat. Kostnader och för-
luster som den ursprungliga sjukdomen eller handikappet i vilket fall
som helst skulle ha orsakat ersätts inte.
Patientförsäkringens ersättning bestäms på basis av de bestämmelser
i skadeståndslagen som rör personskador. Samma grunder används exempelvis vid ersättning av trafikskador.
Patientförsäkringen betalar följande slag av ersättningar
• nödvändiga sjukvårdskostnader
• andra nödvändiga kostnader
• inkomstförlust på grund av arbetsoförmåga
• sveda, värk och andra tillfälliga men vid akutskedet efter skadan
• bestående funktionellt och kosmetiskt men
• kostnader och inkomstförluster för en närstående vid akutskedet
efter skadan
• skäliga begravningskostnader
• förlust av nödvändigt underhåll till den som är berättigad till det
På Patientförsäkringscentralens webbplats finner du mer detaljerad information om ersättningarna.
Från ersättningarna som Patientförsäkringscentralen betalar ut avdras
ersättningar som betalats enligt andra lagar. Bland annat gäller det
ersättningar enligt sjukförsäkrings- och folkpensionslagarna, lagarna om
arbets- och tjänstepensioner samt olycksfalls- och trafikförsäkringslagarna.
Patientförsäkringscentralen
• sköter ersättningsverksamheten för patientförsäkringarna
• ger till vårdinrättningarna information som stöder den skadeförebyggande verksamheten
• gör undersökningar och deltar i patientsäkerhetsarbetet
Patientförsäkringscentralen
www.pvk.fi • Bulevarden 28, 00120 Helsingfors
Rådgivning 040 450 4590
Fax till ersättningsbehandlingen 040 450 4694
Kom ihåg
Innan du gör skadeanmälan
• försäkra dig om att det är ett ärende som Patientförsäkringscentralen sköter
• diskutera med den behandlande läkaren
• be patientombudsmannen om råd
• bekanta dig med anvisningarna i denna broschyr och
i skadeanmälningsblanketten
Om du söker ersättning
• fyll i ansökan noggrant
• skriv under blanketten
• sänd in skadeanmälan till Patientförsäkringscentralen
• spara kvittona själv och ta kopia på dem om du söker
ersättning annanstans
Patientförsäkringscentralen
Bulevarden 28, 00120 Helsingfors • Tfn 040 450 4590 fax 040 450 4694 • www.pvk.fi
10/2008 • www.gstj.fi
Foton: dreamstime.com
Ersättningsbeslutet
• får du på posten
• vid ett positivt beslut får du samtidigt en blankett där
du kan fylla i ditt ersättningskrav
• bifoga kvittona till ansökan
• returnera blanketten ifylld och undertecknad