Djurskyddet Sveriges policy för företagssamarbeten

Djurskyddet Sverige
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
08-673 35 11
[email protected]
www.djurskyddet.se
Djurskyddet Sveriges policy för företagssamarbeten
denna version antagen 2015-03-17
Djurskyddet Sverige samarbetar med företag av två skäl: som en del i insamlingsarbetet för att
finansiera verksamheten och som ett sätt att uppnå syftet; att förbättra för djuren.
Samarbeten med syfte att förbättra för djuren:
Företagssamarbete är en viktig kanal för att förbättra för djuren. Det kan handla om företag som
direkt använder djur i sin verksamhet, exempelvis zoo-butiker, livsmedelsföretag och textilföretag,
företag som säljer produkter från djur, exempelvis livsmedelsbutiker och restauranger och företag
som har djur och dess ägare som sin målgrupp, exempelvis försäkringsbolag. I alla dessa fall ser
Djurskyddet Sverige en möjlighet att kunna förbättra för djuren genom samarbete om denna typ av
företag vill göra insatser som ska komma djuren till godo.
Organisationens samarbeten baseras inte primärt på hur väl samarbetspartnern bedriver
djurskyddsarbete utan på den potentiella nyttan för djur samarbetet bedöms kunna ge. En
bedömning av samarbetspartners djurskyddsarbete och trovärdighet på området ingår i Djurskyddet
Sveriges övervägande om samverkan. Samtidigt ska vi även analysera motpartens motiv till
samarbete.
Påbörjade/Inledda samarbeten begränsar inte organisationens möjlighet att kritisera organisationer,
företag eller politiker som fattar beslut som är dåliga för miljön. Djurskyddet Sverige ska alltid vara
fri att agera i linje med organisationens mål och värderingar. Organisationens trovärdighet och
förtroendekapital ska förvaltas väl och med stor aktsamhet – vår trovärdighet har byggts upp under
mycket lång tid genom omfattande ideellt och professionellt arbete och är en av våra viktigaste
tillgångar. Användning av föreningens namn och exponering av föreningens logotyp och andra
symboler ska granskas och korrekt användning säkerställas. Missbruk av föreningens namn är
oacceptabelt och kan medföra att Djurskyddet Sverige avbryter samarbetet.
Företagssamarbeten för att förbättra för djuren kan exempelvis omfatta genomförande av
gemensamma kampanjer och debattinlägg, projekt på kort och lång sikt, utbildningsprojekt,
marknadsföring och exponering i för organisationen viktiga miljöer, märkning av produkter med
vår logotyp.
Exempel på företag med denna typ av samarbete:
Naturbeteskött (använder vår logga)
Fjällräven, Ängavallen och Qibbla halal (fått djurskyddspris med tillhörande diplom)
Samarbeten med syfte att finansiera verksamheten:
Djurskyddet Sverige bedriver ett aktivt insamlingsarbete. Organisationen har 90-konto och följer
därigenom uppsatta regler.
Organisationen har inga begränsningar i vem eller vilka som får ge oss gåvor. Företag erbjuds att bli
Företagsvän samt kan ge rena gåvor eller köpa gåvobevis som exempelvis julklappar till sin
personal.
Org.nr. 802000-6832
Plusgiro 90 01 06-6
Bankgiro 900-1066
Djurskyddet Sverige
Virkesvägen 10
120 30 Stockholm
08-673 35 11
[email protected]
www.djurskyddet.se
I alla fall där givaren (privatperson eller företag) kräver en motprestation för sitt bidrag har
organisationen rätt att tacka nej till gåvan. För att bli Företagsvän som betalar minst 2.500kr per år
erbjuds företaget att ha sin logotyp på Djurskyddets hemsida. I dessa fall har Djurskyddet Sverige
rätt att tacka nej om företaget på något sätt kan anta skada organisationens trovärdighet.
För större samarbeten där Djurskyddet Sverige tar emot större summor pengar eller motsvarande i
form av varor och/eller tjänster gäller följande:
Företag som i sin produktion och verksamhet inte hanterar djur eller som helt följer svensk
djurskyddslag är ok att samarbeta med. Beslut gällande den här typen av samarbeten kan godkännas
av kansliet/generalsekreterare men förbundsstyrelsen ska alltid informeras.
Samarbeten med företag som i sin produktion eller verksamhet hanterar djur men inte följer den
svenska djurskyddslagstiftningen ska särskilt godkännas av förbundsstyrelsen. Här ska särskilt
iakttas om företagen använder/kräver bedövning innan slakt, undviker djurplågeri såsom
exempelvis mulesing, levandeplockning av dun och plågsamma djurtransporter.
Samarbete med lokalföreningar inom Djurskyddet.
Varje lokalförening avgör själva vilka företag de tar emot gåvor från samt samarbetar med. Dock
bör inte föreningar ingå samarbeten med företag som kan äventyra hela riksorganisationens
trovärdighet.
Om Djurskyddet centralt ämnar ingå samarbeten som direkt berör föreningarna och/eller deras
djurhem ska föreningarna ha möjlighet att själva säga ja eller nej till detta, antingen genom
direktkontakt med förbundet eller genom beslut på förbundsstämma.
Samarbete avseende REDE.
Det är inte möjligt för företag att få synas på REDE:s material eller hemsida. Däremot kan företag
få ge ekonomiskt stöd till REDE utan motprestation samt sprida information om REDE inom och
utom företaget.
Org.nr. 802000-6832
Plusgiro 90 01 06-6
Bankgiro 900-1066